Regnestykke på sensitivitet

Hvor godt vil en ekstra celleprøve kompensere for lav sensitivitet på en HPV-test? Kreftregisteret viser her hvordan man har regnet på sensitiviteten til HPV-testene.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Hvor godt vil en ekstra celleprøve kompensere for lav sensitivitet på en HPV-test? Kreftregisteret viser her hvordan man har regnet på sensitiviteten til HPV-testene.

I en nylig publisert evaluering av HPV-testing i sekundærscreening i Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft viste det seg at blant de tre hyppigst brukte testene hadde en av testene lavere sensitivitet enn de to andre.

Sensitivitet

Sensitivitet for en test angir andelen av syke (kvinner som får diagnostisert CIN2 eller høyere) som får et positivt testutfall. For nevnte test, PreTect HPV-Proofer, var sensitiviteten om lag 0.75 mens den for de andre to (Hybrid Capture II og Amplicor) var om lag 0.95.

Ekstra celleprøve

Produsenten av PreTect HPV-Proofer (NorChip) har påstått at hvis deres test suppleres med en ekstra celleprøve for de som tester negativt, så vil en til sammen oppdage like mange av de syke som med de andre to testene dvs. oppnå like høy sensitivitet. Dette er lite trolig ut fra overslag en kan gjøre med observerte data. Bedringen i sensitivitet vil avhenge av sensitiviteten til en celleprøve og hvilken andel av kvinnene med negativ test som tar en ekstra celleprøve.

Celleprøven har lavere sensitivitet

Sensitivitet til en celleprøve varierer sterkt etter kvaliteten på helsetjenesten, men en vet at den er lavere enn sensitiviteten til HPV-testene. Så et realistisk anslag i Norge kan være 0.6.
Dersom absolutt alle kvinner møtte til en slik ekstra prøve, ville dette bedre sensitiviteten på en test med sensitivitet 0.75 til (0.75 + 0.25 x 0.6 )=  0.75 + 0.15 = 0.90.    Til sammenlikning, så vil en test med sensitivitet på 0.95 da få bedret sensitiviteten fra 0.95 til (0.95 + 0.05 x 0.6) = 0.95 + 0.03 = 0.98. Men, dersom ikke alle kvinner møter til en slik ekstra celleprøve, ville dette ekstrabidraget på henholdsvis 0.15 og 0.03 reduseres proporsjonalt med andelen som ikke tar ekstra celleprøve.

Ikke alle tar ekstra celleprøve

Tall fra evalueringen viser at etter henholdsvis 6 og 12 måneder hadde kun 28 og 64 prosent av kvinnene med negativ PreTect HPV-Proofer-test tatt en ekstra celleprøve slik produsenten nå angir at det skal gjøres.
Den vanligste av de to andre testene, Hybrid Capture II, hadde et oppmøte på henholdsvis 23 og 50 prosent.

Forskjell uansett

I utregningene her er det brukt den beregnede sensitivitet for PreTect HPV-Proofer og Hybrid Capture II fra Tabell 19 i evalueringen, som var henholdsvis 74,5 og 93,4 prosent. Dette innebærer at den kompenserte sensitiviteten for PreTect HPV-Proofer etter 6 måneder ville bli (0.745 + 0.255 x 0.6 x 0.28) =  0.79, mens for Hybrid Capture II ville det bli (0.934 + 0.066 x 0.6 x 0.23) = 0.94, altså en forskjell mellom de to testene på 15 prosent.    
Dersom man regner ut tallene for 12 måneder, ville forskjellen mellom testene likevel være 11 prosent (95 vs. 84 prosent). Så dersom man behandler testene likt, og tar hensyn til hvordan de er ”brukt i praksis” i evalueringsmaterialet, har man i liten grad kompensert for den lave sensitiviteten på Proofer med en ekstra celleprøve.

Ikke rimelig med spesialfordel 

Dersom man nå bestemte seg for å gjøre en skjev sammenlikning, og bare ga denne fordelen av ekstra cytologiske tester til Proofer, ville dette i praksis likevel ikke hjelpe.  Dette er fordi sensitiviteten for de andre testene allerede er så høy at selv om man fjerner denne ekstra cytologien ville dette ikke gjøre så stor forskjell.  Men, for ordens skyld, denne sammenlikningen ville ikke være rimelig, fordi man da ville gi kun EN av testene en spesialfordel.