HPV-testing som sekundærscreening i Norge

I Kvalitetsmanualen for Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft, utgitt 2.5.2005, er det gitt anbefalinger for bruk av HPV-testing i livmorhalsprogrammet. Det anbefales HPV-testing kun brukt for kvinner i screeningalder (25-69 år) som oppfølgingstest (sekundærscreening) etter tidligere påvist usikre eller lavgradige celleforandringer (ASCUS eller L-SIL) eller etter uegnet prøve.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Denne artikkelen er mer enn 2 år gammel.

Forord


Last ned rapporten her (Word).

I Kvalitetsmanualen for Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft, utgitt 2.5.2005, er det gitt anbefalinger for bruk av HPV-testing i livmorhalsprogrammet. Det anbefales HPV-testing kun brukt for kvinner i screeningalder (25-69 år) som oppfølgingstest (sekundærscreening) etter tidligere påvist usikre eller lavgradige celleforandringer (ASCUS eller L-SIL) eller etter uegnet prøve. Innføring av HPV-test i primærscreening er ikke anbefalt og må bare gjøres under vitenskapelig kontroll og sammen med cytologisk prøvetaking.

Det ble anbefalt at laboratoriene brukte standardiserte validerte tester slik at resultater fra sekundærscreening med HPV-testing i de ulike helseregionene kunne sammenlignes. Prøveresultatene skulle meldes til Kreftregisteret slik at resultatene kunne evalueres etter en tre års periode. Det ble overlatt til de enkelte laboratoriene å velge hvilken HPV-test de ønsket å benytte.

1.7.2005 ble det innført takster for HPV-testing til bruk i Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft. Takstene ble gjort gjeldende etter følgende retningslinjer:

  • HPV-test anbefales etter uegnet prøve og usikre (ASCUS) eller lavgradige (L-SIL) celleforandringer for kvinner i aldersgruppen 25-69 år.
  • Det skal brukes egne takster.
  • HPV-svar skal sees i sammenheng med cytologisvar, og rapporteres samlet til rekvirent.
  • Prøveresultater rapporteres til Kreftregisteret.

Rådgivningsgruppen til Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft besluttet, på anbefaling fra Sosial-og helsedirektoratet, å evaluere HPV-testing som sekundærscreening før det var gått tre år. Det ble i utgangspunktet nedsatt en faggruppe med fire medlemmer fra Rådgivningsgruppen. På oppfordring fra Sosial-og helsedirektoratet ble faggruppen utvidet til åtte medlemmer. Rådgivningsgruppen ga retningslinjer for innholdet i gruppens mandat og vektla metodevurdering, vurdering av HPV-testing i prmærscreening (for kvinner eldre enn 50 år) og HPV-testing i sekundærscreening.

Mandatet ble utformet av Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft som var sekretariat for faggruppen. En vurdering av å innføre HPV-testing som primærscreening hos kvinner over 50 år ble ikke tatt med i mandatet fordi man fant det påkrevet å evaluere HPV-testing i sekundærscreening før man startet en utredning av HPV-testing i primærscreening.
Mandatet og sammensetning av faggruppen ble godkjent av Sosial-og helsedirektoratet. Alle medlemmene i faggruppen avga erklæring om mulige interessekonflikter. Samlet hadde gruppen en bred tverrfaglig kompetanse på området. Gruppens sammensetning, mandat, og arbeidsform er gjengitt i rapporten.

I ettertid er det blitt klart at faggruppen har sett på innføringen av HPV-testing i sekundærscreening som et prøveprosjekt og ikke som en innføring av en ny testmetode regulert av nasjonale retningslinjer som vil vedvare i en prøveperiode til man eventuelt ikke lenger finner faglig grunnlag for å fortsette. Prosjektperspektivet innebærer at visse krav til vitenskapelighet bør være oppfylt. Faggruppens medlemmer bruker betegnelsen "prosjekt" og argumenterer ut fra et prosjektperspektiv.

Gruppen har beskrevet de HPV-tester som er i bruk i cervix screeningprogrammet i dag og har vurdert i hvilken grad disse er standardiserte og validerte (jfr. Kapittel 4.1 i Kvalitetsmanualen). Videre har gruppen vurdert om anbefalingene for HPV-testing, gjeldende fra 1.7.2005 følges (jfr. Kapittel 4.2 i Kvalitetsmanualen). Tilslutt har gruppen vurdert om det er grunnlag for å stoppe prøveperioden med HPV-testing som sekundærscreening i Norge. Arbeidet er sammenfattet i en rapport med anbefalinger.

Som det fremkommer i vedlegg til rapporten ble det ikke oppnådd konsensus i gruppen. En av gruppens medlemmer dissenterte ut fra det prinsipale syn at prøveprosjektet burde stoppes og at visse krav burde oppfylles hvis det likevel skulle fortsette ut prøveperioden, se protokolltilførsel side 32. Tre av gruppens medlemmer reserverte seg fra punkt 1 og 3 i flertallets anbefalinger med begrunnelse som angitt på side 33-34. Videre har to andre i gruppen en protokolltilførsel på side 34. Rapporten med anbefalinger har imidlertid en flertallsinnstilling idet gruppens leder er gitt en dobbeltstemme.

Det bør bemerkes at data fra Kreftregisteret på HPV-testing i perioden 1.7.2005 - 31.3.2007 ligger til grunn for faggruppens beregninger. Rapporten konkluderer med at det over tid sees en tydelig utvikling mot at de nasjonale retningslinjene for HPV-testing i sekundærscreening følges i økende grad (26% i første mot 59% i siste kvartal). Kreftregisteret har i ettertid fulgt opp med en undersøkelse av siste kvartal i 2007, og fant at den positive trenden holder seg og at 66% av HPV-testene nå tas etter retningslinjene. Faggruppen har i sine anbefalinger i pkt.2 bedt om at cytologilaboratoriene snarlig bør få forelagt sine HPV-test data . Laboratoriene fikk oversendt sine data 28.2.2008. Alle laboratorier har besvart henvendelsen og har signalisert at de vil arbeide for å unngå videre avvik fra retningslinjene.

I rapporten er det oppgitt at fem forskjellige HPV-tester er i bruk i screening. Vi har fått opplyst at in-house Pap Type 13 HPV-testen utført av Telelab AS nå er erstattet av Hybrid Capture II.

Rapporten ble lagt frem for Rådgivningsgruppen 13.2.2008. Rådgivningsgruppen har tatt rapporten til orientering og har merket seg at det er dissens om krav til klinisk validering av testene og at det danner grunnlag for videre arbeid med kvalitetssikring av screeningprogrammet.
Rådgivningsgruppen skal ta rapporten opp til fornyet behandling på møte 21.5.2008.


Oslo 24.4.2008.

Rita Steen
Overlege, dr.med.
Leder av Avdeling for screeningbasert forskning og screeningdatabaser
Kreftregisteret