Økt kreftrisiko for kanadiske elektrolysearbeidere

Kreftregisterer har, i en ny gjennomgang av kanadiske og amerikanske rapporter fra perioden 1930-1992, funnet en økt kreftrisiko blant elektrolysearbeidere i kanadisk nikkelindustri. Resultatet står i kontrast til påstander fra deler av den internasjonale nikkelindustrien, som har vist til at en slik risiko hittil ikke er påvist hos denne gruppen.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

En av de første studiene av sammenhengen mellom yrke og kreft i Norge gjaldt nikkelverksarbeidere, og den ble utført og publisert av Kreftregisteret i 1973. Studien avdekket en sterkt økt forekomst av lungekreft og nese-/bihulekreft blant de ansatte, også blant elektrolysearbeidere, som hadde vært utsatt for hovedsakelig vannløselige nikkelforbindelser (nikkelsalter). En ny gjennomgang av amerikanske og kanadiske rapporter fra perioden 1930-1992 har nå funnet en slik risiko blant elektrolysearbeidere i kanadisk nikkelindustri. Resultatet står i kontrast til påstander fra deler av den internasjonale nikkelindustrien, som har vist til at en slik risiko hittil ikke er påvist.

En oppsiktsvekkende norsk studie fra 1973 fant en sterkt økt risiko for kreft i lunge, nese og bihuler blant norske nikkelverksarbeidere, deriblant elektrolysearbeidere som hadde vært utsatt for vannløselige nikkelforbindelser. Internasjonalt har imidlertid deler av nikkelindustrien avvist de norske resultatene, og vist til at kanadisk forskere ikke har funnet en lignende risiko blant kanadiske elektrolysearbeidere.

For å undersøke dette nærmere har forskerne Tom K. Grimsrud og Aage Andersen ved Kreftregisteret gjennomgått og vurdert rapporter og publikasjoner fra perioden 1930–1992. Resultatet av studien er nå publisert i tidsskriftet Scandinavian Journal of Work, Environment & Health.

Viser økt forekomst av kreft blant kanadiske elektrolysearbeidere


Grimsrud og Andersen finner i sin gjennomgang holdepunkter for økt forekomst av lungekreft og nese- og bihulekreft også blant kanadiske elektrolysearbeidere. De mener denne risikoen kan ha sammenheng med innånding av vannløselige nikkelforbindelser.

- De kanadiske rapportene fra slutten av 1970-tallet har fått lite oppmerksomhet, sier Tom Grimsrud. De ser ut til å ha kommet i skyggen av nye studier, som etter 1980 har vært basert på ufullstendige data. I tillegg har ikke analysemetodene i tilstrekkelig grad har vært rettet mot vannløselige nikkelforbindelser.

Støtter opp om IARC klassifisering av alle nikkelforbindelser som kreftfremkallende


WHOs internasjonale kreftforskningssenter IARC klassifiserte i 1990 og 2009 alle nikkelforbindelser som kreftfremkallende, også de vannløselige saltene. Norske, engelske og finske studier ga viktige bidrag til dette klassifiseringsarbeidet.

- Den nye gjennomgangen av de amerikanske og kanadiske rapportene gir derved støtte til IARCs klassifisering, sier Tom Grimsrud. 

tor.johnsen@kreftregisteret.no