Om forebyggende undersøkelser

Masseundersøkelser mot kreft (screening) har til hensikt å oppdage krefttilfeller eller forstadier til kreft før sykdommen har spredt seg. Da har behandlingen bedre forutsetninger for å lykkes.

I 2001 ble Kreftregisteret utpekt av Sosial- og helsedepartementet til å være et nasjonalt screeningsenter i Norge. Per i dag har instituttet ansvar for drift av nasjonale screeningprogrammet mot brystkreft og livmorhalskreft. 

Les mer om Mammografiprogrammet og Livmorhalsprogrammet.

Forutsetninger for å ta i bruk masseundersøkelser:

  • Sykdommen må utgjøre et viktig helseproblem for samfunnet
  • Sykdommen må kunne oppdages ved en test før den gir symptomer. Det er viktig å være klar over at denne testen ikke stiller noen diagnose, men sorterer tilsynelatende friske personer i to grupper: de som sannsynligvis har sykdommen og de som sannsynligvis ikke har den. De som sannsynligvis har sykdommen må utredes videre slik at en endelig diagnose kan stilles.
  • Det må finnes en behandling for tidlig oppdaget sykdom, slik at tidlig diagnose gir bedre leveutsikter for pasienten. Helsevesenet må ha kapasitet til å behandle alle som får en diagnose i en masseundersøkelse på en god måte.

 Følg Kreftsjekken - screeningprogrammenes side på Facebook