Om forebyggende undersøkelser

Masseundersøkelser mot kreft (screening) har til hensikt å oppdage krefttilfeller eller forstadier til kreft før sykdommen har spredt seg. Da har behandlingen bedre forutsetninger for å lykkes.

I 2001 ble Kreftregisteret utpekt av Sosial- og helsedepartementet til å være et nasjonalt screeningsenter i Norge. Per i dag har instituttet ansvar for drift av nasjonale screeningprogram mot brystkreft, livmorhalskreft og tarmkreft. 

Les mer om Mammografiprogrammet, Livmorhalsprogrammet og Tarmcreeningprogrammet.

Forutsetninger for å ta i bruk masseundersøkelser:

Kreftscreening, også kalt masseundersøkelser, har til hensikt å oppdage forstadier til kreft eller kreft før det gir plager eller symptomer. Det er likevel ikke slik at vi kan, eller bør, sette i gang screening for alle kreftformer. Det er noen forutsetninger som bør være på plass før vi tar i bruk screening på kreftområdet.

WHO publiserte i 1968 en liste med 10 forutsetninger som bør være oppfylt for å starte screening. I 2014 foreslo Helsedirektoratet i Norge å utvide disse med seks nye kriterier. Noen av kriteriene er:

  • Sykdommen må utgjøre et viktig helseproblem for samfunnet.
  • Sykdommen må kunne oppdages ved en test før den gir symptomer. Det er viktig å være klar over at denne testen ikke stiller noen diagnose, men sorterer tilsynelatende friske personer i to grupper: de som sannsynligvis ikke har sykdommen og de som bør utredes videre.
  • Det må finnes en behandling for tidlig oppdaget sykdom, slik at tidlig diagnose gir bedre leveutsikter for pasienten.
  • Helsevesenet må ha kapasitet til å behandle alle som får en diagnose i en masseundersøkelse på en god måte.

Vil du lese mer om forutsetninger for kreftscreening, kan du blant annet finne dette i Cancer in Norways special issue 2020 (Side 12)

Denne siden er under utvikling.