Forklaring til utviklingstrekk for forekomsten av lungekreft i utvalgte kommuner i Aust-Agder

Kreftregisteret har, i samband med diskusjoner i lokalmedia og henvendelser fra publikum undersøkt forekomsten av lungekreft i Aust-Agder generelt og i kystkommunene og grupper av innlandskommuner spesielt. Tallene viser at forekomsten av lungekreft i Tvedestrand er noe høyere for menn, men lavere for kvinner i forhold til gjennomsnittet for Aust-Agder de siste tiårene, mens forekomsten i og de øvrige kystkommunene svinger rundt gjennomsnittet for Aust Agder fylke.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Kreftregisteret har, i samband med diskusjoner i lokalmedia og henvendelser fra publikum undersøkt forekomsten av lungekreft i Aust-Agder generelt og i kystkommunene og grupper av innlandskommuner spesielt. De historiske tallene er beregnet samlet for de ”gamle” småkommunene som senere ble slått sammen. Siden det dreier seg om relativt små geografiske områder og perioder da sykdommen var mer sjelden, kan tallene for enkeltkommuner vise et litt urolig bilde med ganske store forskjeller fra periode til periode. Tallene viser at forekomsten av lungekreft i Tvedestrand er noe høyere for menn, men lavere for kvinner i forhold til gjennomsnittet for Aust-Agder de siste tiårene, mens forekomsten i og de øvrige kystkommunene svinger rundt gjennomsnittet for Aust Agder fylke. 

Tekst:
Tor Johnsen

Det er vanlig å anslå at rundt 85% av lungekrefttilfellene forårsakes av røyking. Også andre forhold kan øke risikoen for lungekreft, slik som påvirkninger i arbeidslivet (tradisjonelt mest for menn), og radon i innemiljøet. I utenlandske studier har det vært vist at generell luftforurensning og passiv røyking kan gi en liten økning av risikoen for lungekreft, men bidraget fra disse påvirkningene er lite i forhold til aktiv røyking, arbeidsmiljø og radon.

Beskrivelsen ovenfor kan ikke brukes til å si noe direkte og spesifikt om lokale årsaker til lungekreft i Aust-Agder. Men bildet illustrerer ulikheter i lungekreftforekomsten mellom deler av landet, og mellom kvinner og menn, og peker på noen store ulikheter i endringene som har skjedd over tid. Sammen med kunnskapen om at de fleste av tilfellene skyldes tobakksrøyking, sier bildet mye om potensialet for forebygging.