God kvalitet på langtidslagrede prøver i Janus Serumbank

Janus serumbank ble etablert i 1973 av Kreftforeningen og eies i dag av Kreftregisteret. Janus serumbank består av cirka 452 000 prøver fra om lag 317 000 norske givere. De eldste prøvene har vært lagret i 30 år. Kvaliteten på disse prøvene er fremdeles fullgode for en rekke formål, viser doktorgradsarbeidet til Randi Gislefoss ved Kreftregisteret.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Janus serumbank ble etablert i 1973 av Kreftforeningen og eies i dag av Kreftregisteret. Janus serumbank består av cirka 452 000 prøver fra om lag 317 000 norske givere. De eldste prøvene har vært lagret i 30 år. Kvaliteten på disse prøvene er fremdeles fullgode for en rekke formål, viser doktorgradsarbeidet til Randi Gislefoss ved Kreftregisteret. 

Biobanker har blitt en viktig ressurs innen medisinsk forskning. Målet for en klinisk laboratorietest er å måle konsentrasjon eller aktivitet av en komponent i blod eller vev for å gi informasjon som er relevant for pasientens kliniske status ved tidspunkt for prøvetaking. Dette betyr at sammensetningen i prøven ikke må endres i den pre-analytiske fasen som omfatter tapping, lagring, uttak og utpipettering.

Kunnskap om prøvebehandling, komponentstabilitet kombinert med et godt studiedesign og et optimalt analyseassay er essensielt ved studier på biobankmateriale

Stipendiat Randi Gislefoss har gjennom fire studier undersøkt kvaliteten av langtidslagrede prøver i Janusbanken. Dette arbeidet har behandlet fem hovedtema:

  • Forskjeller som er oppstått pga ikke standardisert pre-analyisk prøvebehandling
  • Tap av vann under lagring
  • Komponentstabilitet
  • Gjenvinning av degraderte serumkomponenter ved ny målemetodikk
  • Se etter mulige tidstrender for konsentrasjonsnivå av enkelte serumkomponenter i biobankens bakgrunnspopulasjon

Prøvene som inngikk i studiene var lagret i opptil 29 år ved −25 °C. Arbeidet viste at analyse av komponenten kalium kan gi informasjon forlenget koagulasjonstid i den preanalytiske fasen.

Analyse av natrium indikerte et tap av vann på 4 %. Mange serumkomponenter (kalsium, jern, kreatinin, urinsyre, albumin, cystatin C, immunglobuliner og noen transportproteiner) er relativt stabile etter 25 års lagring mens komponenter som ferritin, bilirubin, to enzymer (ALAT og CK) samt vitaminet folat blir degradert.

For noen av komponentene (CK og folat) kan valg av metode ha betydning for å kunne måle det opprinnelige nivået i de langtidslagrede prøvene. Det ble funnet et betydelig lavere testosteronnivå i prøver fra 2008 sammenlignet med prøver fra 1979. Dette kan tyde på endringer i bakgrunnspopulasjonen.