Nyheter

Spør om livskvalitet hos kreftpasienter

26.04.2017

Kreftregisteret starter nå et banebrytende prosjekt for å finne ut hvordan det er å leve med prostatakreft. Alle menn som får en ny prostatakreftdiagnose, får nå mulighet til å fortelle om livskvaliteten sin.

God fysisk form beskytter mot kreft

19.04.2017

Menn med god fysisk form har redusert risiko for en rekke kreftformer, viser en fersk, norsk studie fra Kreftregisteret.

34.000 flere har tatt livmorhalsprøve

29.03.2017

Oppmøtet øker i alle aldersgrupper, og særlig blant de yngste, viser de nyeste tallene fra Kreftregisteret.

Flere brystkreftdødsfall blant lavt utdannede

06.03.2017

Selv om de fleste av kvinnene som får brystkreft har høy utdanning, er flesteparten av dem som dør av kreften lavt utdannet.

Innvandrere rammes sjeldnere av kreft

05.02.2017

Innvandrere i Norge har lavere kreftforekomst enn den øvrige befolkningen – med noen få unntak. Kosthold er én mulig forklaring.

Menn opereres oftest for kreft i spiserøret

16.12.2016

Andelen som blir operert for kreft i spiserøret er høyere for menn enn for kvinner. Fagmiljøene vil bruke et nytt kvalitetsregister for å finne ut hvorfor.

Vil vite mer om seneffekter

16.11.2016

- Vi vet for lite om langsiktig livskvalitet for barnekreftpasienter, Eva Widing, leder for Barnekreftregisteret.

Prostatakreft sentraliseres

16.11.2016

Stadig flere av pasientene får behandling på store sykehus.

Gode registre kan gi presise svar om nye medikamenter

16.11.2016

- Vi vet fortsatt for lite om effekten av nye kreftlegemidler, sier Kreftregisterets direktør, Giske Ursin.

Flere kvinner får lungekreft før pensjonsalder

14.11.2016

For første gang har nå kvinner under 70 år høyere forekomst av lungekreft enn menn i tilsvarende alder.

Helse Midt opererer flest med eggstokkreft

14.11.2016

Det er fortsatt geografiske forskjeller på hvor mange som opereres for eggstokkreft, selv om forskjellene har blitt mindre.

Kikkhullsoperasjon til stadig flere tarmkreftpasienter

14.11.2016

Rundt halvparten av pasientene med tykk- og endetarmskreft opereres nå med kikkhullsteknikk, og andelen er økende.

Stadig flere beholder brystet

13.11.2016

– Dette er en veldig gledelig utvikling, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Dette vet vi om HPV-vaksinen

03.11.2016

Effekten av HPV-vaksinen varer lenge, og Kreftregisteret har ikke registrert noen tilfeller av livmorhalskreft blant de vaksinerte.

Hormonbehandling mer skadelig enn tidligere antatt

01.11.2016

Ny studie avdekker nye sammenhenger mellom hormonbehandling i overgangsalderen og ulike typer brystkreft.

Arbeidervern eller personvern - må vi velge?

01.11.2016

Kronikk: Personvernet er i ferd med å bli så dominerende at det kan gå på bekostning av andre viktige hensyn, skriver forskerne Tom Grimsrud og Kristina Kjærheim.

Her finner du de ferskeste krefttallene

25.10.2016

Kreftregisteret har aldri tidligere registrert høyere antall tilfeller av prostatakreft hos menn og tarmkreft hos kvinner. Les mer om kreftstatistikk for 2015.

Høyest oppslutning i distriktene

30.09.2016

Blant kvinner i Sogn og Fjordane, Rogaland og Nordland møter over 80 prosent til timen i Mammografiprogrammet.

Anbefaler nasjonal tarmkreftscreening

21.09.2016

- Vi ser at vi greier å finne kreft i et stadium der prognosene for pasientene er bedre, sier prosjektleder Thomas de Lange.

Visepresidenten i USA ser til Norge

20.09.2016

Norske Kreftregister-data sentralt i USAs neste månelandingsprosjekt - Cancer Moonshot.

Dramatisk økning neste 15 år

04.09.2016

Antall krefttilfeller kommer til å øke med 40 prosent fram mot 2030. – Dette er en dramatisk økning, sier forsker Steinar Tretli ved Kreftregisteret.

Knytter overvekt til enda flere kreftformer

25.08.2016

Internasjonale eksperter har påvist sammenheng mellom overvekt og åtte kreftformer.

Livsstilsendringer i godt voksen alder kan forlenge livet

06.07.2016

- Effekten av å legge om livsstilen etter fylte 50 var overraskende stor, sier forsker Paula Berstad.

- Kan ta lang tid før vi ser en nedgang i tallene

31.05.2016

I 2014 fikk mer enn 3000 personer lungekreft. Særlig er utviklingen blant kvinner dramatisk, sier forsker Tom Grimsrud.

Flexible Parametric Survival Models

30.05.2016

Wednesday September 14, 2016, following the 2016 Nordic and Baltic Stata User Group Meeting, Professor Paul Lambert, co-author of the Stata program stpm2 and the book “Flexible Parametric Survival Analysis Using Stata: Beyond the Cox Model”, will give a one day course in flexible parametric survival models.

6000 flere sjekket seg etter kampanje

12.05.2016

Thea Steens innsats for å øke unge kvinners bevissthet rundt livmorhalskreft har gitt resultater. Mer enn 6000 flere sjekket seg i fjor sammenlignet med året før.

Kreftregisteret har nye nettsider

24.04.2016

Velkommen til Kreftregisterets nye nettsider! De nye sidene er tilpasset mobile enheter, og har et mer moderne uttrykk enn de gamle sidene.

Ressurssterke lungekreft-pasienter opereres oftere

24.04.2016

Lungekreftpasienter som er høyt utdannet og har god inntekt har større sjanse for å bli operert enn de med lavere inntekt og utdanning, viser en fersk studie fra Kreftregisteret.

Livmorhalssjekk hjemme kan øke screening-deltakelsen

15.04.2016

For kvinner som vegrer seg mot å gå til lege for livmorhalssjekk kan hjemmetest bli et alternativ. En ny studie fra Kreftregisteret viser lovende resultater, og at kvinnene i studien var fornøyde med å kunne sjekke seg hjemme i ro og mak.

Rapport tomosyntese i mammografiscreening

21.01.2016

Per i dag er har vi for lite kunnskap om bruk av tredimensjonale mammografi-bilder til å kunne ta metoden i bruk i Mammografiprogrammet, konkluderer ny rapport.

Cancer in Norway 2014 foreligger nå i trykt utgave

15.01.2016

Cancer in Norway 2014 foreligger nå i trykt utgave og kan bestilles fra Kreftregisteret.

Bedre prognose for kvinner med brystkreft oppdaget i Mammografiprogrammet

12.01.2016

Kvinner med screeningoppdaget brystkreft har betydelig bedre prognose enn kvinner som venter med å ta mammografi til de får symptomer.

Fortsatt økning i lungekreft blant kvinner

07.12.2015

Forskere ser med bekymring på kurvene for lungekreft blant kvinner. – Selv om sammenhengen mellom røyk og lungekreft har vært velkjent i nærmere 50 år nå, ser vi fortsatt ingen tegn til nedgang i lungekreftforekomsten blant kvinner, sier forsker ved Kreftregisteret, Tom Grimsrud.

Kreft som kan forebygges, øker mest

07.12.2015

- De kreftformene som kan forebygges, er også de som øker mest. Det er spesielt og paradoksalt, sier Kreftregisterets direktør Giske Ursin. Nå håper hun at både enkeltpersoner og samfunnet for øvrig legger enda mer vekt på tiltak som virker forebyggende for kreft.

Større omfang av HPV-relatert kreft

07.12.2015

HPV-smitte forårsaker ikke bare livmorhalskreft. Forskere ved Kreftregisteret har gjort en beregning som viser at forekomsten av de øvrige HPV-relaterte kreftformene nå er i ferd med å passere livmorhalskreft.

Føflekkreft øker kraftigst

07.12.2015

Føflekkreft er den kreftformen som øker kraftigst i 2014, og 2003 personer fikk denne diagnosen. Det er 265 flere tilfeller enn i 2013. - Vi ser på denne utviklingen med bekymring, sier forsker Trude Eid Robsahm.

Kreftbehandling sentraliseres

16.11.2015

Stadig flere kreftpasienter får behandling på store sykehus. For lungekreftpasienter har andelen som ble operert på et høyvolumsykehus gått opp fra 45 til 87 prosent i løpet av ti år.

Kronikk: 12 råd mot kreft

30.10.2015

De beste midlene vi har for å forebygge kreft, handler om en helhetlig livsstil, ikke om enkle og enkeltstående tiltak, skriver direktør Giske Ursin med flere i denne kronikken.

Movember-barter sørger for bedre livskvalitet for prostatakreft-pasienter

23.10.2015

Movember gir 4,5 millioner kroner til Kreftregisteret for å kartlegge menns livskvalitet under og etter behandling for prostatakreft. – Vi er veldig glade for at Movember setter fokus på dette, og for at vi kan få bidra til økt kunnskap om prostatakreft og livskvalitet, sier Kreftregisterets Tom Børge Johannesen.

Synkende dødelighet av prostatakreft

15.10.2015

– At prostatakreftdødeligheten går ned, tolker vi som et uttrykk for en bedret prostatakreftbehandling de siste 20 årene, sier Erik Skaaheim Haug, referansegruppeleder for Nasjonalt kvalitetsregister for prostatakreft.

Bedre behandling og økt overlevelse for tarmkreftpasienter

15.10.2015

I løpet av de siste 20 årene er det stadig flere som overlever tarmkreft, og andelen tilbakefall er redusert, viser årsrapporten fra Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft.

Øker mest – rammer menn hardest

15.10.2015

Føflekkreft er den kreftformen som øker mest i Norge. I løpet av de siste fem årene har forekomsten økt med nærmere 25 prosent for både menn og kvinner. Menn har imidlertid større risiko for å dø av føflekkreft enn det kvinner har.

Helse Midt opererer størst andel av pasienter med eggstokkreft

15.10.2015

Det er store forskjeller mellom de ulike helseregionene på hvor stor andel av pasientene med eggstokkreft blir operert. Helse Midt opererer flest, 96 prosent. I Helse Sør-Øst blir 69 prosent operert.

Velger oftere brystbevarende behandling

15.10.2015

På landsbasis får nå 73 prosent av brystkreftpasientene brystbevarende behandling når svulsten er mindre enn 30 mm. -Et godt resultat, sier professor Bjørn Naume, som har ledet arbeidet med fersk rapport om brystkreftbehandling i Norge.

Fortsatt bedret overlevelse for lungekreftpasienter

15.10.2015

Stadig flere overlever lungekreft, selv om dette er en av våre aller mest dødelige kreftformer. Særlig for kvinner har sannsynligheten for å overleve fem år blitt større. Nå overlever 18,8 posent, mot 14,1 prosent for ti år siden.

God kreftbehandling for barn, uavhengig av bosted

15.10.2015

Norske barn med kreft får like god behandling uansett hvor i landet de bor. Det viser den ferske årsrapporten fra Nasjonalt kvalitetsregister for barnekreft.

Gode overlevelsestall for lymfom- og lymfoid leukemipasienter

15.10.2015

Fersk rapport om lymfom og lymfoid leukemi viser gode overlevelsestall for norske pasienter, sammenlignet med resten av Europa. – Resultatene er oppsiktsvekkende gode, sier hematolog Geir Tjønnfjord, som har deltatt i referansegruppen for rapporten.