Mest kreft blant menn i Rogaland

Etter flere år med landets høyeste kreftrater blant menn, har Vestfold nå gitt fra seg førsteplassen til Rogaland.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 5 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Publisert: 29.10.2018

I siste fem-årsperiode fikk årlig 802 av 100.000 menn kreft i Rogaland – og de er med det landets eneste fylke med en rate på over 800.

Vestfold ligger som nummer to, med en rate på 797, like foran Østfold med 796 krefttilfeller per 100.000 menn.

Totalt var det 33.564 nye krefttilfeller i Norge i 2017.

Prostatakreft (menn), brystkreft (kvinner) lungekreft og tykktarmskreft de vanligste kreftformene i Norge.

(Klikk for større bilde)

Figuren viser de vanligste kreftformene blant menn og kvinner i Norge i perioden 2013-2017.

For menn og kvinner samlet, ligger fylkene Rogaland, Vestfold og Østfold helt jevnt med landets høyeste kreftforekomst.

Kreftregisterets direktør, Giske Ursin, sier at det er sannsynlig at livsstilsfaktorer spiller en rolle og er medvirkende til at disse fylkene har høyere kreftforekomst enn resten av landet.

- I utgangspunktet er Norge et nokså ensartet land når det gjelder utbredelsen av kreft. Likevel ser vi noen ulikheter, og vi legger merke til at krefttypene med de største geografiske forskjellene også er krefttyper som har kjente, livsstilsrelaterte risikofaktorer, sier hun.

Lungekreft, tarmkreft og føflekkreft er eksempler på kreftformer som har en kjent sammenheng med livsstil, og som disse fylkene har en særlig høy andel av.

Last ned tabell med fordeling av kreftforekomst i fylkene her

Føflekkreft vanligst i sør

Vestfold har fortsatt landets høyeste rater av føflekkreft, både blant menn og kvinner. Raten for kvinner er på 50 tilfeller per 100.000 kvinner, mens menn ligger på skyhøye 61.

Langs hele Oslofjorden og nedover Sørlandet er forekomsten av føflekkreft høy. Gjennomsnittlig rate for hele landet er 37 for kvinner og 41 for menn.

Rogaland-menn ligger høyt for lungekreft, men her er det Agder-fylkene som er aller hardest rammet. Lavest er ratene i Oslo og Akershus.

I tillegg ligger menn i Rogaland spesielt høyt på forekomsten av prostatakreft, og her ligger de likt med Møre og Romsdal, med landet høyeste rate, 232 tilfeller per 100.000 menn.

Høye rater av prostatakreft kan være et resultat av utbredt bruk av PSA-testing.

- Vi vet ikke hvor mange av krefttilfellene i Rogaland eller Møre og Romsdal som blir avdekket på grunn av PSA-testen. Utfordringen med denne testen er at den også fanger opp krefttilfeller så tidlig at de ellers aldri ville rekke å utvikle seg til merkbar sykdom, sier Ursin.

Mest i vest

Kreftregisteret har også sett på hvordan kreftforekomsten er fordelt mellom de ulike helseregionene, og ser at Helse Vest gjennomgående har høyere kreftforekomst enn resten av landet.

- Slik har det vært gjennom mange år, og vi har ikke egentlig noen god forklaring på hvorfor det er sånn. Dødeligheten har dessverre også vært høyere her, men nå ser det ut til at denne kurven er i ferd med å stabilisere seg på linje med resten av landet, sier Ursin.

I fjor påpekte Ursin og Kreftregisteret at spesielt forekomsten av tarmkreft er tydelig høy på hele Vestlandet, og hun konstaterer at dette bildet fortsatt gjelder.

Samtlige av Vestlandsfylkene har rater for tykktarmskreft for menn som ligger langt opp på 60-tallet. Landsgjennomsnittet er på 59. Aller høyest tarmkreftrate har Hordaland med 67 for tykktarmskreft og 38 for endetarmskreft (landsgjennomsnitt: 33).

Også kvinner i vest har gjennomgående høye rater av tarmkreft.

 

 

Minst kreft i Finnmark

Finnmark er det fylket som kommer aller best ut på kreftstatistikken, også i denne femårsperioden.

Det som slår særlig positivt ut i Finnmark, er lave rater for både tarmkreft, brystkreft, prostatakreft, og ikke minst – og kanskje ikke uventet – føflekkreft. Med en rate på 18 er ligger de med god margin aller lavest i landet. Selv Troms og Nordland ligger på henholdsvis 36 og 25.

Det største unntaket med negativt fortegn er lungekreftratene i Finnmark.

- Vi er bekymret for lungekreften blant finnmarkingene. Kvinner i Finnmark har faktisk høyere andel av lungekreft enn landsgjennomsnittet for menn er. Men, til tross for svært høye lungekreftrater, ligger Finnmark altså aller lavest i landet på den totale kreftraten, både for kvinner og menn, og det er svært positivt, sier Ursin, og understreker at røykeslutt fortsatt er et av vårt aller sterkeste virkemidler for å forebygge kreft.