Kreftregisteret 60 år - Forhistorien

I disse dager for 60 år siden kom de første kreftmeldinger inn til registrering i Kreftregisteret. De første systematiske studier av kreftforekomst i Norge ble imidlertid publisert så tidlig som i 1870 årene, og systematisk registrering av krefttilfeller foregikk i regi av den Den norske komité for kræftforskning i nærmere 20 år fra 1907.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

I disse dager for 60 år siden kom de første kreftmeldinger inn til registrering i Kreftregisteret. Etableringen av Kreftregisteret var imidlertid endepunktet på en lang prosess som hadde foregått i nesten 80 år. De første systematiske studier av kreftforekomst i Norge ble publisert så tidlig som i 1870 årene, og systematisk registrering av krefttilfeller foregikk i regi av den Den norske komité for kræftforskning i nærmere 20 år fra 1907.   

Kreftregisteret er ett av de eldste og mest komplette registre i sitt slag i verden. Forhistorien fram til etableringen viser imidlertid at norske forskeres interesse for kreftsykdom er langt eldre.

Allerede i 1870 publiserte lege Frans Casper Kiær Oversigt over Udbredningen af de kræftaktige Sygdomme i Norge i Norsk Magazin for Lægevidenskaben. Kiærs arbeid ble i 1902 etterfulgt av Magnus Geirsvolds Bidrag til Kræftens Epidemiologi i Norge i Beretning om Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene i Norge. Geirsvold baserte seg på opplysninger til Indredepartementet om dødelighet av kreft.

Registrering av krefttilfeller i Norge starter i 1907


Registrering av kreft i Norge kom for alvor i gang da Det 12te almindelige norske lægemøte i Kristiania i 1907 etablerte Den norske komité for kræftforskning. Kristian Brandt ble valgt til komiteens formann og Fredrik Georg Gade ble sekretær. 

Komiteens første formål var å kartlegge forekomst av kreft i Norge og å undersøke mulige årsaker til kreft. Samme år startet den første registrering av kreft i Norge og arbeidet foregikk i nærmere 20 år, med ”gradvis avtagende interesse”. Rapporten fra perioden 1908-1912 viste at antallet krefttilfeller var betraktelig mindre enn antallet døde med kreft som underliggende diagnose.

Georg Fredrik Gade kom til å bli den sentrale skikkelse i kartleggingen av kreftforekomst i Norge fram til 2. verdenskrig. Han publiserte Undersøkelser over Kræftsygdommene i Norge i 1916 basert på Den officielle mortalitetsstatistik 1902 - 11 og det materiale som komiteen hadde samlet inn i tidsrommet 1908 - 1912. Dette inneholdt 4 000 tilfeller av primært kreft i magesekken.

Gade antydet i 1916 langt på vei at kreft også kunne skyldes arv. Dette fordi han fant at antall krefttilfeller blant fedre, mødre og søsken var fem ganger høyere enn kreft mellom ektefeller. Han fant også langt mindre kreft blant samer enn blant nordmenn og kvener.

Gade publiserte en oppfølgende studie Kræftsykdommene: deres væsen, utbredelse og bekjempelse i 1929.

Etablering av de første kreftregistre


Etter Gades bidrag ble det en lang pause i kreftregistreringen.  På slutten av 1930-tallet ble det et større internasjonalt engasjement i etableringen av kreftregistre, men dessverre påvirket den andre verdenskrig denne prosessen. De første kreftregistre ble imidlertid etablert i USA for Upstate New York i 1940 og i Connecticut i 1941 og i Europa grunnla Johannes Clemmensen det danske Cancerregistret i 1942.

Etter 1945 ble det økt fokus på årsak og forekomst av kreft både i Europa og USA. Dette skyldtes bl.a. den sammenhengen som etter hvert ble påvist mellom tobakksrøyking og økningen av lungekreft hos menn og andre eksempler på sannsynlig miljøbetinget kreft. 

Etablering av Kreftregisteret


I 1948 sluttet Verdens helseorganisasjon seg til et forslag om at fem land, heriblant Norge, skulle undersøke hyppigheten av kreft i befolkningen og samme år foreslo Landsforeningen mot Kreft å opprette et landsdekkende kreftregister.

Etter et samarbeid med Helsedirektoratet, Det Norske Radiumhospital og Statistisk sentralbyrå påla Sosialdepartementet i 1951 med hjemmel i lov om legers rettigheter og plikter landets leger å melde alle tilfeller av kreft til Kreftregisteret fra og med januar 1952. Siden januar 1952 har i underkant av 1,5 millioner tilfeller av kreft blitt registrert i det som har blitt ett av verdens mest komplette registre av sitt slag i verden. 

tor.johnsen@kreftregisteret.no