Er positiv til nasjonal kjernejournal

Kreftregisteret støtter etableringen av en nasjonal kjernejournal, og foreslår at det suppleres med et universalt kreftskjema. For store pasientgrupper som rammes av kreft, er det viktig for å kunne effektivisere håndteringen av kompliserte og langvarige sykdomsforløp.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Kreftregisteret støtter etableringen av en nasjonal kjernejournal, og foreslår at det suppleres med et universalt kreftskjema. For store pasientgrupper som rammes av kreft, er det viktig for å kunne effektivisere håndteringen av kompliserte og langvarige sykdomsforløp.

En kjernejournal skal gi økt pasientsikkerhet. I helsesektoren er det behov for rask og sikker tilgang til korrekt og oppdatert informasjon. Vesentlige helseopplysninger om pasienten skal sammenstilles og gjøres tilgjengelige, på tvers av virksomhetsgrenser og forvaltingsnivå. Dette omfatter blant annet legemiddelopplysninger og annen kritisk informasjon om blant annet allergier, implantater og relevante kroniske tilstander.

Kreftpasienters særlige behov

Kreftregisteret legger i sitt høringssvar vekt på behovene for pasienter med kreftdiagnoser. Om lag 27 000 nye tilfeller av kreft registreres i Norge årlig. I tillegg er det stor pasientgrupper som behandles over flere år for sin kreftsykdom.
Kreftregisteret peker på fem punkter som må ses på når man etablerer en kjernejournal:

  • Er korrekt og konsis informasjon om pasientens kreftdiagnose(er) alltid lett og raskt tilgjengelig?
  • Er akuttsituasjoner ivaretatt da det tar tid å gå gjennom pasientens sykehistorie?
  • Er det adgang til å få raskt supplert informasjon gitt av pasienten/pårørende?
  • Er kreftdiagnosen og aktuelle problemstillinger klargjort?
  • Blir "kontaktleddet" opplevd som hensiktsmessig og brukt aktivt?

Universalt kreftskjema

Kreftregisteret sender også i sitt høringssvar et eksempel på et kortfattet universalt kreftskjema som kan brukes av alle leger, og foreslår at denne kan inneholde:

  • Tidspunkt for oppdagelsen av kreft
  • Relevant(e) kontakttelefon(er) og komplett kreftdiagnose der det er mulig
  • Aktuelle problemstillinger satt i fokus på tvers av helsenivåer
  • Alle pasientenes kreftdiagnoser samles i ett felles dokument
  • Datoer for oppdatering (ofte ved pågående utredning og behandling eller årlig ved remisjon)