Mandatet for kreftstudien er klart

Mandatet for studien som Kreftregisteret skal utføre på oppdrag av Norske Shell er nå klart. Studien vil kartlegge om kreftforekomsten blant tidligere ansatte og naboer av nedlagte Sola-raffineriet er høyere enn hos den generelle norske befolkningen. Arbeidet starter umiddelbart, og vil ta to til tre år.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Pressemelding:

Mandatet for studien som Kreftregisteret skal utføre på oppdrag av Norske Shell er nå klart. Studien vil kartlegge om kreftforekomsten blant tidligere ansatte og naboer av nedlagte Sola-raffineriet er høyere enn hos den generelle norske befolkningen. Arbeidet starter umiddelbart, og vil ta to til tre år.

Tom K. Grimsrud, KreftregisteretKreftregisteret har opprettet en prosjektgruppe som vil bli ledet av forsker og dr. med. Tom K. Grimsrud som er ansatt i Kreftregisteret. Han har i dag orientert ansatte og tidligere ansatte ved raffinieret, samt beboere i Sola kommune om prosjektet.

- Dette blir et viktig arbeid. Kreftregisteret vil benytte sin fremste ekspertise og beste tilgjengelige data på dette oppdraget. Vi ser fram til et konstruktivt samarbeid med alle involverte parter, og vi vil legge vekt på å gi god informasjon underveis, sier Tom K. Grimsrud.

- Dette er også et utfordrende oppdrag, blant annet fordi at vi her har med små befokningsgrupper og dermed et lite statistisk materiale å gjøre. Vi håper at studien vil kunne gi vesentlig kunnskap, men vi må være forberedt på at ikke alle spørsmål kan besvares, sier han.

Undersøkelsen vil bli delt i to deler. En som omfatter tidligere ansatte ved det nedlagte raffineriet og en som omfatter beboere i kommunen.

Første oppgave for prosjektet blir å utarbeide en plan for gjennomføring som blant annet avklarer definisjoner og avgrensninger. Prosjektplanen vil så langt mulig definere aktiviteter, ansvar og roller, milepæler, tidsplan og ressursbruk. Undersøkelsen er beregnet til å koste om lag to millioner kroner.

En ressursgruppe opprettes med representasjon fra Shell, tidligere raffineriansatte, bedriftshelsetjenesten, kommunehelsetjenesten og representanter fra berørte naboer. Ressursgruppen vil fungere som kontaktpunkt og bli forespurt ved behov for bistand eller informasjon, samt bli konsultert og holdt informert der Kreftregisteret vurderer det som nyttig og riktig.

Kreftregisteret har en uavhengig rolle og står fritt i sine vitenskapelige vurderinger.

Kreftregisteret er en ledende forskningsinstitusjon i Norge på kreftsykdommer, og er organisert som en frittstående forskningsinstitusjon under helseforetaket Rikshospitalet-Radiumhospitalet.