Fagmiljøene vurderes nå

Sju paneler med internasjonale fageksperter, til sammen ca 60 eksperter på hver sine felt, er samlet i Oslo for å evaluere norske fagmiljøer innenfor biologi, medisin og helsefag. Kreftregisterets representanter møtte sitt panel fredag 8. april.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Sju paneler med internasjonale fageksperter, til sammen ca 60 eksperter på hver sine felt, er samlet i Oslo for å evaluere norske fagmiljøer innenfor biologi, medisin og helsefag. Kreftregisterets representanter møtte sitt panel fredag 8. april.

- Det var et positivt møte der ekspertpanelet stilte mange gode og relevante spørsmål, forteller avdelingsleder ved Kreftregisteret Bjørn Møller. Han var en av fem fra Kreftregisteret som møtte panelet på fredag. Direktør Giske Ursin hadde i tillegg til Møller med seg Steinar Tretli, Tor Haldorsen og Kristina Kjærheim.

Fokus på fag, organisering og ledelse

Fagevalueringen er den største i Forskningsrådets historie. Evalueringen omfatter forskningsmiljøer ved både universiteter, høyskoler, helseforetak og instituttsektor. Fokus er den faglige kvaliteten, men også organisering og ledelse av forskningen, strategisk forankring og internasjonal orientering skal evalueres.

Hva vurderes?

De syv ekspertpanelene som er i sving i Oslo i fire uker i mars/april/mai, har lange dager. Hvert panel skal møte representanter fra om lag 20 miljøer, der miljøene presenterer seg selv og panelene stiller en rekke spørsmål. I tillegg vurderes miljøenes produksjon, med utgangspunkt i egenvurderinger, faktainformasjon, CVer samt bibliometrisk analyse.
Kreftregisteret møtte sitt panel fredag 8. april.

Rådgiving til regjeringen

Evalueringene og oppfølgingen i etterkant er viktig for Forskningsrådets rådgivning overfor regjeringen, og er vesentlig for Rådets eget forskningspolitiske arbeid. Evalueringsrapportene har også stor betydning for institusjonene selv, og har blant annet ført til at det blir satt sterkere fokus på ledelse, mer effektiv utnyttelse av ressursene og mer samarbeid.

Det er nesten ti år siden sist norske helseforskningsmiljøer ble evaluert. Medisin, psykologi og helsefag ble evaluert i 2003. Biofagmiljøene ble evaluert i 2000. Denne gangen er de to evalueringene slått sammen. Et viktig mål med denne evalueringen er å se fagområdene i hele bredden, på tvers av institusjonsgrensene.

Rapportene fra evalueringen av biologi, medisin og helsefag skal ferdigstilles i løpet av 2011.