Data og statistikk

Her finner du informasjon om data og statistikk fra Kreftregisteret

Kreftregisterets statistikkbank inneholder insidens (nye tilfeller) av kreft i Norge til og med siste tilgjengelige diagnoseår. Statistikken kan fordeles på blant annet ulike diagnosegrupper, kjønn, aldersgrupper, perioder og geografiske enheter.

 

Kreftregisteret publiserer årlig Cancer in Norway som inneholder insidens, prevalens, relativ overlevelse og dødelighet for kreft i Norge. Her finnes det en rekke ferdige tabeller og figurer som fritt kan benyttes.

Kreftregisteret drifter ni kvalitetsregistre, og hvert register publiserer hver høst rapporter som inneholder statistikk på foretaksnivå.

Kreftlex har mye god informasjon om kreftsykdom, og statistikken som vises er hentet fra Kreftregisteret.

Insidens, overlevelse og dødelighet for alle de nordiske landene vises i NORDCAN, de norske tallene er levert fra Kreftregisteret.

Dersom du leter etter statistikk som verken finnes publisert i Cancer in Norway, årsrapportene fra kvalitetsregistrene, i Kreftregisterets statistikkbank eller noen av de andre kildene nevnt over, kan det søkes om å få utlevert dette via Kreftregisterets Datautleveringsenhet ved å sende en spesifisert bestilling til due@kreftregisteret.no.

For søknad om tilgang til individdata til bruk i forskning mm., ber vi om at søknadsskjema B benyttes. Informasjon om søknadsprosessen finnes her. Generell informasjon om bruk av helseregistre i helseforskning finnes på http://www.helsedata.no

For meldende institusjoner

Utover dette tilbyr Kreftregisteret administrativ og klinisk statistikk for foretak som melder inn til registeret, dette er tilgjengelig via innlogging i KREMT (KReftregisterets Elektroniske MEldeTjeneste).

 Kilder og verktøy