Et åpnere forskningssystem

Kreftregisteret mottok i dag høringsdokumentene til Fagerbergutvalgets innstilling ”Et åpnere forskningssystem”. Innstillingen vil, sammen med innspill fra høringsinstansene, danne kunnskapsgrunnlaget for den nye forskningsmeldingen i 2013.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Kreftregisteret mottok i dag høringsdokumentene til Fagerbergutvalgets innstilling ”Et åpnere forskningssystem”. Innstillingen vil, sammen med innspill fra høringsinstansene, danne kunnskapsgrunnlaget for den nye forskningsmeldingen i 2013.

Ekspertutvalget, som ble oppnevnt i 2009, har vært ledet av Jan Fagerberg. Utvalgets arbeid skulle gi et bedre grunnlag for å vurdere status i forhold til de forskningspolitiske målene i St.meld. nr. 30 (2008-2009) Klima for forskning, om det er godt samsvar mellom ressursinnsats og resultater og om systemet og virkemidlene er godt utformet og effektive.

Kunnskapsdepartementet ønsker at høringsinstansene spesielt gir kommentarer til utvalgets forslag om etablering av et sett med indikatorer som kan bli et verktøy for aktører på ulike nivåer i systemet for å vurdere sammenhengen mellom mål, ressurser og resultater i norsk forskning. Høringsfristen er satt til 20. oktober 2011.

Kreftregisteret er høringsinstans.