image

Om Kreftregisteret

Kreftregisteret etablerer viten og sprer kunnskap som skal bidra til å redusere byrden med kreftsykdom.

Sist oppdatert: 24.08.2017

Kreftregisteret samler inn data og utarbeider statistikk om kreftforekomsten i Norge, og har også en utstrakt forskningsaktivitet.

Vi har også det administrative ansvaret for de offentlig screeningprogrammene i landet - Mammografiprogrammet og Livmorhalsprogrammet, samt et pilotprosjekt på tarmkreftscreening.

Kreftregisteret ble opprettet i 1951 og er et av de eldste nasjonale kreftregistre i verden. Dette, kombinert med det unike personnummersystemet vi har i Norge, gjør at Kreftregisterets materiale, også i et internasjonalt perspektiv, er særdeles godt egnet til å etablere ny viten gjennom forskning, og å spre kunnskap om kreftsykdom.

Staben i Kreftregisteret består av cirka 150 personer (120 årsverk) og er organisert i tre fagavdelinger og en stabs-/støtteavdeling.

Kreftregisteret har rundt 40 forskere i staben, med ulike typer faglig bakgrunn, blant annet medisin, statistikk, informatikk og psykologi.

Kreftregisteret er en del av Helse Sør-Øst RHF, og er organisert som selvstendig institusjon under Oslo universitetssykehus HF, med eget styre.

Alle krefttilfeller i Norge skal meldes inn til Kreftregisteret

Alle landets leger er pålagt ved lov å melde nye krefttilfeller til oss. 

Kreftsykdom skal meldes dersom det er mistanke om kreft selv om ikke sikker diagnose er stilt, eller om diagnose stilles for første gang ved obduksjon. Ved tvil om meldeplikt skal melding sendes. 

Screeningprogrammer

Kreftregisteret har ansvaret for Mammografiprogrammet og Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft. Disse screeningprogrammene har til hensikt å forebygge kreftdød ved å oppdage kreftsykdom eller forstadier til kreft så tidlig som mulig.

Fra 2012 har Kreftregisteret også sekretariatsfunksjon for et pilotprosjekt på screening for tarmkreft.

Kvalitetsregistre

Kreftregisterets kompetanse innen diagnostikk og behandling er stadig økende.

Med bakgrunn i dette har Kreftregisteret, i samarbeid med det kliniske miljøet i Norge, de siste 20 årene målrettet utviklet nasjonale kvalitetsregistre for behandling av kreft.

Mer om Kreftregisteret

Organisering

Kreftregisteret er en del av Helse Sør-Øst RHF, og er organisert som selvstendig institusjon under Oslo Universitetssykehus HF, med eget styre.

Kreftregisterets styre

1. januar 2016 ble et nytt styre oppnevnt. Lisbeth Sommervoll leder styret, og hun trådte inn i styret 23. juni 2017. Alle helseregionene i landet er representert i Kreftregisterets styre.

Formål for Kreftregisteret

Kreftregisterforskriften fastsetter følgende tre hovedmål for Kreftregisteret: registrering, forskning og informasjon.

Serviceerklæring

Kreftregisteret har som overordnet mål å etablere viten og spre kunnskap som bidrar til å redusere kreftsykdom. Henvendelser til Kreftregisteret besvares så raskt som mulig, og alle får tilbakemelding innen 14 dager.

Personvern og informasjonssikkerhet

Kreftregisteret følger strenge reguleringer for hvordan opplysningene i registeret skal oppbevares og behandles.

Ledige stillinger i Kreftregisteret

På disse sidene legger vi ut ledige stillinger i organisasjonen.

Forskriftene

Kreftregisteret har en egen forskrift som gir regler for innsamling og behandling av helseopplysninger i registeret.

Kreftregisterets strategi 2016-2019

Kreftregisterets visjon er å bekjempe kreftsykdom og de lidelser sykdommen påfører den enkelte og deres pårørende, samt redusere utfordringene kreft medfører for samfunnet.

Informasjonsarbeid

Kreftregisteret formidler kunnskap om kreftbildet i Norge gjennom statistikk, vitenskapelige artikler, foredrag og gjennom pressen.

Offentlig journal på nett

Kreftregisteret journal over papirbaserte og elektroniske brev er offentlig. Her får du oversikt over hvordan du kan få innsyn i dokumenter.

Kontakt

Telefon sentralbord, e-postadresser, post- og besøksadresse, og pressekontakter.

Presse

Kreftregisteret ønsker å dele på kunnskapen som organisasjonen og våre medarbeidere har, blant annet gjennom pressen.

Telefonliste

Telefonnummer til alle ansatte ved Kreftregisteret.