image

Om Kreftregisteret

Kreftregisteret etablerer viten og sprer kunnskap som skal bidra til å redusere byrden med kreftsykdom.

Sist oppdatert: 04.08.2020

Kreftregisteret samler inn data og utarbeider statistikk om kreftforekomsten i Norge, og har også en utstrakt forskningsaktivitet.

Vi har også det administrative ansvaret for de offentlig screeningprogrammene i landet - Mammografiprogrammet og Livmorhalsprogrammet, samt et pilotprosjekt på tarmkreftscreening.

Kreftregisteret ble opprettet i 1951 og er et av de eldste nasjonale kreftregistre i verden. Dette, kombinert med det unike personnummersystemet vi har i Norge, gjør at Kreftregisterets materiale, også i et internasjonalt perspektiv, er særdeles godt egnet til å etablere ny viten gjennom forskning, og å spre kunnskap om kreftsykdom.

Staben i Kreftregisteret består av cirka 200 personer (165 årsverk) og er organisert i tre fagavdelinger og en stabs-/støtteavdeling.

Kreftregisteret har rundt 40 forskere i staben, med ulike typer faglig bakgrunn, blant annet medisin, statistikk, informatikk og psykologi.

Kreftregisteret er en del av Helse Sør-Øst RHF, og er organisert som selvstendig institusjon under Oslo universitetssykehus HF, med eget styre.

Alle krefttilfeller i Norge skal meldes inn til Kreftregisteret

Alle landets leger er pålagt ved lov å melde nye krefttilfeller til oss. 

Kreftsykdom skal meldes dersom det er mistanke om kreft selv om ikke sikker diagnose er stilt, eller om diagnose stilles for første gang ved obduksjon. Ved tvil om meldeplikt skal melding sendes. 

Screeningprogrammer

Kreftregisteret har ansvaret for Mammografiprogrammet og Livmorhalsprogrammet. Disse screeningprogrammene har til hensikt å forebygge kreftdød ved å oppdage kreftsykdom eller forstadier til kreft så tidlig som mulig.

Fra 2012 har Kreftregisteret også sekretariatsfunksjon for et pilotprosjekt på screening for tarmkreft. Etter planen skal et nasjonalt tarmscreeningprogram innføres gradvis fra 2021.

Kvalitetsregistre

Kreftregisterets kompetanse innen diagnostikk og behandling er stadig økende.

Med bakgrunn i dette har Kreftregisteret, i samarbeid med det kliniske miljøet i Norge, de siste 20 årene utviklet nasjonale kvalitetsregistre for behandling av kreft.

 

Mer om Kreftregisteret

Strategi for Kreftregisteret 2020-2024

Kreftregisterets strategi for perioden 2020-2024 beskriver hvordan Kreftregisteret skal bidra til å redusere kreftbyrden for den enkelte og for samfunnet.

Kreftregisterets styre

Kjell Magne Tveit leder styret, og har ledet styret siden våren 2018. Alle helseregionene i landet er representert i Kreftregisterets styre. Nåværende styre for Kreftregisteret ble oppnevnt i januar 2020. Ansattrepresentantene ble oppnevnt i juli 2020.

Formål for Kreftregisteret

Kreftregisterforskriften fastsetter følgende tre hovedmål for Kreftregisteret: registrering, forskning og informasjon.

Serviceerklæring

Kreftregisteret har som overordnet mål å etablere viten og spre kunnskap som bidrar til å redusere kreftsykdom. Henvendelser til Kreftregisteret besvares så raskt som mulig, og alle får tilbakemelding innen 14 dager.

Personvern i Kreftregisteret

I Norge registreres opplysninger om alle krefttilfeller, og Kreftregisteret har ansvar for å samle denne informasjonen. På disse sidene finner du informasjon om personvern og informasjonssikkerhet i Kreftregisteret.

Ledige stillinger ved Kreftregisteret

På disse sidene legger vi ut ledige stillinger i organisasjonen.

Forskriftene

Kreftregisteret har en egen forskrift som gir regler for innsamling og behandling av helseopplysninger i registeret.

Informasjonsarbeid

Kreftregisteret formidler kunnskap om kreftbildet i Norge gjennom statistikk, vitenskapelige artikler, foredrag og gjennom pressen.

Offentlig journal på nett

Kreftregisteret journal over papirbaserte og elektroniske brev er offentlig. Her får du oversikt over hvordan du kan få innsyn i dokumenter.

Kontakt

Telefon sentralbord, e-postadresser, post- og besøksadresse, og pressekontakter.

Presse

Kreftregisteret ønsker å dele på kunnskapen som organisasjonen og våre medarbeidere har, blant annet gjennom pressen.

Ansatte

Her finner du forskere og ansatte ved Kreftregisteret. Siden er under oppdatering.

Kreftregisteret mener

Kreftregisteret skal bidra med informasjon som skal minske byrden med kreft og kreftsykdom. På denne siden samler vi ytringer og meninger fra Kreftregisteret og ansatte i organisasjonen.

Kreftregisteret som tilrettelegger for helsenæringen

Kreftregisteret har ulike former for samarbeid med industri og helsenæring.