Norge blant verdens beste på kreftoverlevelse

Norske kreftpasienter er blant dem i verden som har størst sjanse til å overleve en rekke kreftformer, blant annet tarmkreft og gynekologisk kreft. Det viser en verdensomspennende kartlegging som ble publisert i The Lancet 30. januar.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 5 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Publisert 02.02.2018

En ny studie fra CONCORD-programmet, nettopp publisert i det anerkjente medisinske tidsskriftet The Lancet, konstaterer at det fortsatt er en håndfull land som leder an med gode prognoser etter en kreftdiagnose. Overlevelsen har de siste 15 årene vært gjennomgående høy for Norge, Finland, Sverige, Island, Australia, New Zealand, Canada og USA.

For endetarmskreft, eggstokkreft og livmorhalskreft ligger Norge helt i verdenstoppen i overlevelse.

Utvikling av fem års relativ overlevelse av kreft i Norge. Alle kreftformer. Kilde: Kreftregisteret. 

Generelt har kreftoverlevelsen bedret seg over hele verden i løpet av de siste årene, men det er fortsatt store forskjeller mellom landene, ikke minst for barnekreft.

Selv om for eksempel stadig flere barn overlever hjernesvulst i mange land, er overlevelsen dobbelt så høy i land som Danmark, Sverige og Norge (rundt 80 prosent), sammenlignet med land som Mexico og Brasil (rundt 40 prosent) – selv for barn diagnostisert så sent som i 2014. Dette gjenspeiler mest sannsynlig tilgangen til helsetjenester og kvaliteten på diagnostikken, ifølge studien.

Se hele studien fra The Lancet her

- Det er gledelig at Norge fortsatt ligger så godt an på kreftoverlevelse, og at overlevelsen blir stadig bedre, både i Norge og i mange andre land, sier Bjørn Møller, leder ved Registeravdelingen ved Kreftregisteret.

Han understreker likevel at det fortsatt er områder å ta tak i.

- Dette betyr altså ikke at vi bare kan lene oss tilbake og ikke sette i verk tiltak for å bedre overlevelsen ytterligere. Det er fortsatt flere kreftformer der også Norge har et forbedringspotensial, sier han.

Han påpeker også at diskusjonen rundt hvilke mål som bør brukes ved internasjonale sammenlikninger er viktig. Spesielt for kreftformer hvor det i enkelte land er innført screeningprogrammer kan sammenlikning av overlevelsestall blir vanskeligere å tolke.

- I tillegg til å sammenlikne overlevelse kan man også se på insidens- og mortalitetsrater slik vi gjør i den årlige Cancer in Norway publikasjonen, for å få en bedre innsikt kreftbilde for det enkelte land, sier han.

Bedring også for svært dødelige kreftformer

Selv for noen av de mest dødelige kreftformene, som leverkreft og lungekreft, har overlevelsen blitt bedre, viser studien.

I Norge har overlevelsen for lungekreftbedret seg betraktelig siden slutten av 80-tallet. For kvinner ligger overlevelsen nå på 22 prosent, mot 12 prosent for 20 år siden.

- Vi ser at det er større optimisme og mer pågangsmot i fagmiljøene rundt en del kreftformer der det tidligere var lite håp, sier Møller.

Likevel mangler slike framskritt fortsatt for noen av de store kreftformene. Bukspyttkjertelkreft er fortsatt svært dødelig i alle land, og 5 års overlevelse ligger generelt lavere enn 15 prosent, rundt 9 prosent i Norge.

- Både Kreftforeningen, fagmiljøene og vi i Kreftregisteret ønsker å få mer informasjon om denne kreftformen, og vi håper på å kunne etablere et Nasjonalt kvalitetsregister for bukspyttkjertelkreft, sier Møller

Verdensomspennende satsing

CONCORD 3-studien har analysert individuelle pasientdata fra 322 kreftregistre i 71 land og områder, og har sammenlignet 5 års relativ overlevelse hos mer enn 37,5 millioner voksne pasienter (15 til 99 år) og barn (0 til 14 år) diagnostisert med en av 18 vanlige kreftformer. Beregningene er gjort etter å ha justert for alderssammensetning og andre dødsårsaker i de ulike landene.

CONCORD er et program for overvåkning av kreftoverlevelse på verdensbasis, og programmet har også tidligere publisert store, verdensomspennende analyser.

Programmet ledes fra London School of Hygiene & Tropical Medicine, og Kreftregisteret i Norge er blant samarbeidspartnerne.

Forskerne bak studien understreker hvor viktig det er at kreftregistre verden over får mulighet til å registrere alle kreftpasienter, og koble sine data til oppdaterte dødsårsaksregistre.

- Fortløpende overvåking av det globale bildet for kreftoverlevelse er avgjørende for å kunne bedømme hvor effektive verdens helsesystemer er. Slik informasjon er viktig støtte for myndighetene når de planlegger sine kreftstrategier – men utilstrekkelige eller upålitelige data ødelegger forståelsen av omfanget av kreftbyrden, understreker studiens førsteforfatter, Dr. Claudia Allemani fra Cancer Survival group ved London School of Hygiene & Tropical Medicine.