Årsrapport 2012

Kreftregisterets formål er å registrere krefttilfeller, drive forskning og informere om utviklingen over tid. Resultatene fra selve registreringen av kreft, dekkes ikke av årsrapporten, men inngår i en egen publikasjon (Cancer in Norway). Årsrapporten dekker andre sentrale begivenheter i året som gikk.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Kreftregisterets formål er å registrere krefttilfeller, drive forskning og informere om utviklingen over tid. Resultatene fra selve registreringen av kreft, dekkes ikke av årsrapporten, men inngår i en egen publikasjon (Cancer in Norway). Årsrapporten dekker andre sentrale begivenheter i året som gikk.

Elektronisk innrapportering av kliniske kreftmeldinger, 6 nye kvalitetsregistre innstilt til nasjonal status, rekordår innen forskning og publisering, foreslått ny revisjon av Kreftregisterforskriften som muliggjør fortsatt drift og kvalitetssikring av screeningprogrammene, oppstart av forprosjekt for tykk- og endetarmskreftscreening, 60 år med kreftregistrering. Dette var viktige momenter for Kreftregisteret i 2012.

I 2012 feiret vi 60 års-jubileet til Kreftregisteret. Mye har endret seg på 60 år. Antall krefttilfeller har økt betraktelig, det samme har antall meldinger Kreftregisteret mottar per krefttilfelle.  Det er disse meldingene fra flere ulike kilder, som reduserer sjansen for at et krefttilfelle skal bli oversett, som gjør at Kreftregisteret er så komplett og har så høy kvalitet, men dette bidrar til ytterligere økning i antall meldinger vi får inn.

Veksten i antall tilfeller og nye markører som bør registreres, krever også at vi må utvikle gode elektroniske innrapporterings- og registreringsløsninger. Fra april 2011 ble det mulig å innrapportere kreftmeldinger elektronisk. Brystkreftområdet var først ut, og står for en stor andel av den elektroniske innrapporteringen. Ved utgangen av 2012 kunne kliniske meldinger for de fleste kreftformer rapporteres inn elektronisk via Norsk Helsenett. Flere og flere sykehus begynte i løpet av året å benytte seg av elektronisk innmelding.

På forskningssiden var 2012 et usedvanlig godt år. Det er registrert over 130 publikasjoner av Kreftregisterets forskere, dette er nesten 50 % mer enn året før. En viss variasjon i antall publikasjoner over tid må vi regne med, men vi gleder oss over at Kreftregisteret nå er i en svært produktiv forskningsfase. Vi ser også muligheten for å delta i store internasjonale forskningsprosjekter. Vi ble i høst deltager i National Cancer Institute sitt store kohort consortium. Vi er også deltaker i en rekke andre store internasjonale prosjekter både innen etiologi, molekylær/genetisk epidemiologi, forebygging, screening, registrering og oppfølging/monitorering av kreftpasienter.