Sosial status øker overlevelse blant barn som rammes av kreft

Helsevesenet i Norge har en tilnærmet kvalitativt lik behandling av kreft som rammer barn. Ut fra dette skulle en anta at sosiale forhold i liten grad påvirker overlevelse i denne pasientgruppen. Forsker Astri Syse ved Kreftregisteret viser i en ny undersøkelse at flere kreftsyke enebarn og barn med høytutdannede mødre overlever sykdommen enn i andre grupper.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Helsevesenet i Norge har en tilnærmet kvalitativt lik behandling av kreft som rammer barn. Ut fra dette skulle en anta at sosiale forhold i liten grad påvirker overlevelse i denne pasientgruppen. Forsker Astri Syse ved Kreftregisteret viser imidlertid i en ny undersøkelse at flere kreftsyke enebarn og barn med høytutdannede mødre overlever sykdommen enn i andre grupper.

Tekst: Tor Johnsen

Behandling av barnekreft sikres gjennom standardisert diagnostisering, utredning, behandling og oppfølging i norsk helsevesen. Derfor skulle en tro at overlevelsen blant kreftsyke barn ville være den samme, uavhengig av sosial status, i et helsevesen med tilgang til lik og gratis behandling som vi har i Norge. 

Forsker Astri Syse ved Kreftregisteret har undersøkt om dette virkelig er tilfelle. Hun har studert hvordan foreldrenes ressurser målt ved utdanning, inntekt, ekteskapelig status og andre kjennetegn  påvirker kreftsyke barns dødelighet. Samtlige norske barn med kreft i perioden 1974-2007 er inkludert, til sammen mer enn 6000 barn.

Studien viser en markert høyere overlevelse på hele 15 % blant barn i familier med høytutdannede mødre og hos enebarn.  Overlevelsen er særlig tydelig ved kreftformer som krever lang og krevende behandling og som kan føre til andre kroniske helseproblemer på sikt. 

Astri Syse fant at verken foreldres inntekt eller sivilstatus påvirket overlevelsen hos kreftsyke barn. Studien antyder imidlertid at større fleksibilitet i foreldrenes tid som både kan henge sammen med utdanningsnivå og øvrige omsorgsoppgaver for andre barn i hjemmet samt andre ikke-økonomiske gevinster fra en høyere utdanning kan være mekanismer som påvirker barns overlevelse av kreft.

- I tillegg er det antakeligvis slik at barn med ressurssterke foreldre i utgangspunktet er sunnere og at det derfor er mer sannsynlig at de unngår helseproblemer senere i livet, sier Syse. 

En annen forklaring er at velinformerte foreldre er mer involvert i behandlingen av egne barn og i større grad tar i bruk de virkemidler som tilbys i behandlingen, f. eks. ved mer nøye å følge de anbefalingene som gis ved oppfølgende behandling. 

Dette er nye problemstillinger som bør vurderes i forhold til behandlingsløpet for barnekreft framover slik at overlevelsen økes hos alle barn, uavhengig av sosial status, sier Astri Syse.