Godt samsvar mellom diagnoser i Kreftregisteret og Norsk Pasientregister

En ny studie publisert i Tidsskrift for Den norske legeforening viser godt samsvar mellom tilstandskoder i Norsk Pasientregister (NPR) og Kreftregisteret. Avviket er større i forhold til pasienter registrert med tykk- og endetarmskreft enn for pasienter registrert med andre kreftformene i studien.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Det er foretatt en sammenligning av data i Norsk pasientregister og Kreftregisteret for pasienter diagnostisert med et utvalg kreftsykdommer. Resultatet er publisert i en studie publisert i Tidsskrift for Den norske legeforening. Studien viser godt samsvar mellom dataene i de to registrene, men det er større avvik mellom Norsk Pasientregister og Kreftregisteret i forhold til pasienter registrert med tykktarmskreft enn for pasienter registrert med andre kreftformene i studien.

Sykehusenes innrapportering av pasientadministrative data til Kreftregisteret opphørte i 2011. Kreftregisteret foretar nå rutinemessige samkjøringer med Norsk pasientregister . Dette forenkler rapporteringen, er ressurssparende for sykehusene og Kreftregisteret.

Tidligere studier har anslått komplettheten av data i Kreftregisteret til å være 99 %, og om lag 90 % av tilfellene er histologisk verifisert. I denne studien var formålet å undersøke samsvaret mellom tilstandskoder for kreft i Norsk pasientregister og diagnoser registrert i Kreftregisteret. Inger Johanne Bakken i Norsk Pasientregister og medforfattere analyserte data registrert i Norsk pasientregister i 2008 for noen av de vanligste kreftformene, og tilstandskodene ble sammenstilt med diagnosekoder registrert i Kreftregisteret.

Studien viste følgende resultater (Andel tilstandskoder i NRP som samsvarte med data i Kreftregisteret):

  • Tykktarmskreft: 81 %
  • Kreft i endetarm, sigmoideum, og anus: 82 %
  • Kreft i lunge og luftrør: 90 %
  • Kreft i blære, urinleder og urinrør: 93 %
  • Brystkreft: 94 %
  • Prostatakreft: 97 %

Mulige årsaker til manglende samsvar mellom tilstandskoder i NPR og diagnoser i KRG er:

  • Upresishet i tilstandskoden for lokalisering, særlig for tykk- og endetarmskreft
  • Upresishet i tilstandskoden for primær eller metastasesvulster
  • Upresist skille i tilstandskodene mellom premaligne og maligne tilstander
  • Tastefeil fra sykehusene i grunnlaget for data i NPR

Studien konkluderer med at det er et godt samsvar mellom data i Norsk pasientregister og data i Kreftregisteret for de inkluderte diagnosene. For tykk- og endetarmskreft (C18 - 21) er avviket større mellom dataene i de to registrene enn for de andre store kreftformene. I epidemiologisk forskning omkring kreft bør fortsatt de kvalitetssikrede dataene fra Kreftregisteret benyttes. Informasjon om diagnosedato inngår kun i Kreftregisteret, og det er derfor bare data fra Kreftregisteret som kan benyttes til å studere insidens, prevalens og overlevelse ved kreftsykdom. For begge registrene vil imidlertid den regelmessige datautveksling være et viktig bidrag for å sikre  god datakvalitet i registrene.