Statsbudsjettet 2011: Positiv satsing på screening av tarmkreft

Kreftregisteret er positiv til regjeringens forslag om 25 millioner kroner til et pilotprosjekt for screening av tykk- og endetarmskreft.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Kreftregisteret er positiv til regjeringens forslag om 25 millioner kroner til et pilotprosjekt for screening av tykk- og endetarmskreft.

Regjeringen la 5. oktober fram sitt forslag til statsbudsjett for 2011. Her er det bevilget 25 millioner til et pilotprosjekt i tarmscreening. Kreftregisteret får sekretariatsfunksjon.

- Dette er gledelig og et skritt i riktig retning, sier prosjektleder ved Kreftregisteret, professor dr. med. Geir Hoff. Han har arbeidet i flere år for å få politisk gjennomslag og bevilgninger for et screeningprogram for kreft i tykk- og endetarm.

- Forutsetningen må være at programmet organiseres slik at vi kan få en fortløpende evaluering av effektene og et mandat for hele tiden å optimalisere screeningtilbudet for befolkningen, blant annet ved uttesting av alternative screeningmetoder, sier Hoff.

Kreft i tykktarm og endetarm er den hyppigst forekommende krefttypen samlet for begge kjønn i Norge, og forekomsten er økende både for kvinner og menn. Årlig antall nye tilfeller i Norge er om lag 3500 og 90 prosent av tilfellene diagnostiseres etter 50 års alder.

Norge er blant et mindretall av land i Europa som ikke har et nasjonalt screeningprogram eller pilotprosjekt på kreft i tykk- og endetarm.

Helse- og omsorgsdepartementet vil avvente Helsedirektoratets samlede vurdering i saken før man vedtar oppstart av pilotprosjektet. Dersom det tilrås innføring, tildeles midlene Helse Sør-Øst RHF og pilot settes i verk i to helseforetak. Dersom Helsedirektoratet ikke skulle tilrå innføring av tarmscreening i Norge, fordeles det avsatte beløpet mellom de fire regionale helseforetakene etter inntektssystemet.