Janus serumbank

Janus serumbank er en populasjonsbasert biobank forbeholdt kreftforskning som inneholder blodprøver fra 318 628 nordmenn. Biobanken er unik når det gjelder størrelse og antall krefttilfeller. På disse sidene finner du nyttig informasjon for deltagere og forskere.
Sist oppdatert:

Prøvene ble samlet inn i perioden 1972 til 2004 og er lagret ved minus 25° celsius. Prøvene kommer fra personer som har deltatt i ulike helseundersøkelser i Norge og fra blodgivere i Oslo og omegn.

Janus serumbank er unik i verdenssammenheng med hensyn til antall prøver og krefttilfeller. Årlige koblinger til Kreftregisteret viser at per 31.12.2021 er det registrert 112 939 krefttilfeller blant deltagerne i Janus serumbank. 

Her kan du finne mer informasjon:

Formål  

Janus serumbanks formål er forskning på kreft. Biologisk materiale og helseopplysninger fra Janus serumbank benyttes til analyser og forskning som kan gi kunnskap om befolkningens helse, men kan ikke brukes til formål som er uforenlig med det opprinnelige formålet.

Til deg som har gitt prøve til Janus

Til deg som har gitt prøve til Janus serumbank: du har gitt et verdifullt bidrag til kreftforskning både nasjonalt og internasjonalt.

Her kan du finne mer informasjon om:

Til forskere og samarbeidspartnere

Du kan søke om bruk av prøver og data fra Janus serumbank til kreftforskning.

Neste søknadsfrist er 15.11.2023.

Her kan du finne mer informasjon om:

Behandlingsgrunnlag og ansvar

Janus serumbank er en generell forskningsbiobank med godkjenning fra Regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK), ref. 2017/366.

Janus serumbank har lovlig grunnlag for å behandle helseopplysninger etter EUs personvernforordning (EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger) artikkel 6 nr. 1 bokstav e og artikkel 9 nr. 2 bokstav j, og Forskrift om befolkningsbaserte helseundersøkelser (FOR-2018-04-27-645). 

Kreftregisteret er forskningsansvarlig institusjon og dataansvarlig er Oslo universitetssykehus HF, hvor det daglige ansvaret er delegert Kreftregisteret. Ansvarshavende for Janus serumbank er Hilde Langseth, MSc, Ph.D. 

Nye Forskningsprosjekter

miRNA som biomarkører i tidlig oppdagelse og persontilpasset behandling ved eggstokkreft

Publisert: 13.03.2023

Eggstokkreft er en sykdom med relativt dårlig overlevelse -- fem år etter at pasienten har fått diagnosen er det bare litt over halvparten av kvinnene som fortsatt lever. Kreft i eggstokkenes overflatelag oppdages ofte sent fordi symptomene er diffuse og ukarakteristiske, og sykdommen er derfor vanskelig å diagnostisere. Det finnes heller ingen effektiv strategi for tidlig oppdagelse av denne kreftformen.
Mikro-RNA (miRNA) er molekyler i kroppens celler som har viktige oppgaver innen regulering av hvilke gener som slås av og på (genregulering).
Tidligere studier har vist lovende resultater for utvalgte miRNA som mulige tidlige biomarkører for eggstokkreft. I dette prosjektet vil det utføres en validering av det aktuelle miRNA-panelet for tidlig oppdagelse av eggstokkreft. Materialet som skal inkluderes er serumprøver fra kvinner som avga prøve til Janus serumbank forut for diagnosen eggstokkreft. Disse prøvene skal deretter sammenlignes med tilsvarende prøver fra kvinner som ikke har fått kreft. Prosjektet er et europeisk samarbeid hvor det skal inngå biologisk materiale fra flere andre kohorter.

Studien er godkjent av Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK), nr. 551921 REK sør-øst A, og prosjektleder er seniorforsker Renée Turzanski Fortner ved Kreftregisteret.

Prospektiv evaluering av biomarkører for tidlig deteksjon av livmorkreft

Publisert: 27.01.2023

Livmorkreft er en kreftform som er økende. Fedme er den største risikofaktoren for å utvikle livmorkreft og sykdommen har økt i takt med at utbredelsen av fedme i befolkningen stiger. Tidlig diagnose øker overlevelsen, og 80% får påvist sykdommen på et tidlig stadium. De fleste av disse kureres. Ved høyere stadium går overlevelsen merkbart ned. På verdensbasis er 5 års overlevelse for dem med spredning av kreften kun 16%, i Norge er den høyere, med 42% overlevelse.

Vi ønsker i denne studien å undersøke 92 utvalgte kreftrelaterte proteiner i serumprøver fra pasienter som er tatt før de ble diagnostisert med livmorkreft, og sammenligne disse med kontroller som er kreftfrie. Målet er å finne biomarkører som er annerledes uttrykt hos de som har utviklet kreft sammenlignet med de som ikke utvikler kreft. Vi skal også evaluere en risikomodell som ser på samspillet mellom kjente risikofaktorer og uttrykk av utvalgte biomarkører. Studien inkluderer omlag 300 prøver fra Janus serumbank i Norge og ca. 240 prøver fra den europeiske kohort EPIC (European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition). Opplysninger om alder, diagnosedato, histologi, morfologi, hormonbehandling, fjerning av livmor, BMI og antall barn skal inngå i studien.

Prøvene vil bli analysert ved et laboratorium i Tyskland. Dersom vi klarer å identifisere markører i blodet som kan være tidlige tegn på at kreftsykdom er under utvikling, kan dette ha stor nytteverdi for pasienter som da vil kunne få diagnosen på et tidlig stadium og dermed bedret overlevelse. Studien er godkjent av Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK), nr. 509876 REK sør-øst C, og prosjektleder i Norge er Renée Turzanski Fortner.