image

Janus serumbank

Janus serumbank inneholder blodprøver fra 318.628 nordmenn. Janusbanken, som er forbeholdt kreftforskning, er unik i verdenssammenheng når det gjelder størrelse og antall prøver.

Janus serumbank er en populasjonsbasert biobank forbeholdt kreftforskning.

Materialet er samlet inn i perioden 1972-2004 og er lagret ved minus 25 grader celsius. Prøvene kommer fra 318 628 personer som har deltatt i helseundersøkelser i Norge og fra blodgivere i Oslo og omegn.

Innsamlingen til Janusbanken er nå avsluttet.

Banken er unik i verdenssammenheng med hensyn til størrelse og antall krefttilfeller. Årlige koblinger til Kreftregisteret viser at per 31.12.2015 har 79 142 av giverne fått kreft.

Hovedformålene med biobanken er å gjøre materialet tilgjengelig for kreftforskere over hele verden og å utlevere kvalitetssikrede prøver og data.

Janus serumbank er registrert i Biobankregisteret (Melding nr. 737)

På disse sidene finner du nyttig informasjon for givere og forskere.

Til deg som har gitt prøve til Janus

Du er en av 318 628 som har gitt blod til Janus serumbank og dermed gitt et verdifullt bidrag til kreftforskning både nasjonalt og internasjonalt.

Her kan du finne mer informasjon om

 

Nytt forskningsprosjekt i Janus serumbank: Virkning av vitamin D og fedme på blærekreft; risiko og overlevelse

Urinblærekreft er den fjerde hyppigste kreftformen hos menn i USA. I Norge har forekomsten økt for menn men i mindre grad blant kvinner, de siste 10 årene. Lavt serumnivå av vitamin D og fedme er foreslått som mulige risikofaktorer. Videre kan hormonet leptin, som er involvert i vektregulering, være involvert i kreftutviklingen. I denne studien skal data fra Kreftregisteret, SSB og spørreskjema fra folkehelseundersøkelser sammen med serumprøver fra Janus serumbank analyseres, og formålet er å undersøke om lavt vitamin D nivå og fedme kan påvirke risiko og overlevelse av sykdommen. Prosjektleder er Randi E. Gislefoss ved Kreftregisteret. Prosjektet er godkjent av Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK).

 

Nytt forskningsprosjekt i Janus serumbank: Biomarkører for Humant Papillomavirus-infeksjon og risiko for kreft

Humant papillomavirus type 16 (HPV16) forårsaker et stigende antall krefttilfeller i svelg, vagina, penis og anus over hele verden. Sirkulerende antistoffer mot HPV16 er påvist inntil 10 år forut for kreftdiagnose. Dette prosjektet er en del av en internasjonal multisenterstudie, hvor flere prospektive kohorter fra USA, Australia og Europa deltar. Konsortiets formål er blant annet å evaluere validiteten til HPV16 E6-serologi som tidlig biomarkør. Prosjektleder i Norge er Mari Nygård ved Kreftregisteret. Prosjektet er godkjent av Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK).

 

Nytt forskningsprosjekt i Janus: Sirkulerende kjønnshormon-nivåer og risiko for spiserørskreft – en pasient-kontroll-studie.

Spiserørskreft er en aggressiv sykdom med dårlig overlevelse, siden den ofte diagnostiseres på et sent stadium. Det er langt flere menn enn kvinner som får denne kreftformen. Formålet med denne studien er å undersøke sammenhenger mellom nivåer av kjønnshormoner og risiko for spiserørskreft, ved å undersøke pre-diagnostiske prøver fra Janus serumbank. Prosjektleder er Eivind Ness-Jensen ved NTNU. Prosjektet er godkjent av Regionale komiteer for medisinsk 
og helsefaglig forskningsetikk (REK). 

 

Til forskere og samarbeidspartnere

Neste søknadsfrist for forskningsprosjekter er 01.06.2017 

Hvordan søke om serumprøver

Søknadsskjema

 

Biobank Norge 2

Kreftregisteret og Janus Serumbank er nå aktive samarbeidspartnere i Biobank Norge 2. Dette er et konsortium med ti partnere, opprettet for å skape en nasjonal biobankinfrastruktur for helseforskning. På disse sidene finner du mer informasjon om Biobank Norge.