Janus serumbank

Sist oppdatert:

 

Janus serumbank er en populasjonsbasert biobank forbeholdt kreftforskning som inneholder blodprøver fra 318 628 nordmenn. Biobanken er unik i verdenssammenheng når det gjelder størrelse og antall krefttilfeller. På disse sidene finner du nyttig informasjon for både deltagere og forskere.


I perioden 1972 til 2004 ble det samlet inn prøver fra personer som deltok i ulike helseundersøkelser i Norge og fra blodgivere i Oslo og omegn. Prøvene er lagret ved minus 25° celsius og kan benyttes til kreftforskning.

Den årlige koblingen mot Kreftregisteret viser at det er registrert 118 405 krefttilfeller blant deltagerne i Janus serumbank per 31.12.2022.

 

Janus serumbanks formål er forskning på kreft. Biologisk materiale og helseopplysninger fra Janus serumbank benyttes til analyser og forskning som kan gi kunnskap om befolkningens helse, men kan ikke brukes til formål som er uforenlig med det opprinnelige formålet.

Janus serumbank er en generell forskningsbiobank med godkjenning fra Regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK), ref. 2017/366.

Janus serumbank har lovlig grunnlag for å behandle helseopplysninger etter EUs personvernforordning (EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger) artikkel 6 nr. 1 bokstav e og artikkel 9 nr. 2 bokstav j, og Forskrift om befolkningsbaserte helseundersøkelser (FOR-2018-04-27-645). 

Kreftregisteret er forskningsansvarlig institusjon og dataansvarlig er Folkehelseinstituttet, hvor det daglige ansvaret er delegert Kreftregisteret. Ansvarshavende for Janus serumbank er Hilde Langseth, MSc, Ph.D. 

Janus50år.JPG

Det er i år 50 år siden de første prøvene ble samlet inn til Janus serumbank. 50-års jubileet ble markert onsdag 8. november 2023 med et dagsseminar på Kreftregisteret. Over 50 kolleger og gjester deltok på feiringen.

På talerlisten var representanter fra National Cancer Institute, USA, Karolinska Instituttet, Sverige, Universitetet i Oslo og Bergen, International Agency for Research on Cancer (IARC), Kreftforeningen, NTNU/HUNT, University of North Carolina, USA, og Janus serumbanks styringsgruppe. Gjennom dagen fikk vi innblikk i biobankens historie, nasjonale- og internasjonale forskningsprosjekter som bruker materialet fra biobanken, og planer for fremtiden med storskala OMICS-analyser og gjenbruk av data i fokus. Blant temaene var miljøgifter og kreft, infeksjoner og kreft, maskinlæring i Janus, FAIR datadeling og mye mer. Janusbankens leder, Hilde Langseth, fikk både åpne og avslutte jubileet og trakk den røde tråden helt fra serumbankens etablering til satsningsområder fremover.

Programmet og alle presentasjonene fra dagen er tilgjengelig her. 

Janus serumbank ble oppkalt etter den romerske guden Janus med to ansikter, ett som ser inn i fremtiden og ett som ser seg tilbake i tid.  Dette for å symbolisere muligheten for å kunne bruke det biologiske materialet både til prospektive og retrospektive studier. Janus serumbank er en forskningsbiobank spesielt rettet mot kreft og banken har siden 2004 vært integrert i Kreftregisteret.

Janus serumbank er populasjonsbasert og består av prediagnostiske serumprøver fra om lag 318 628 norske givere samlet inn i perioden 1972-2004. Av disse har mer enn 118 405 utviklet kreft (per utgangen av 2022). At prøvene er samlet inn i tidsvinduet før en kreftdiagnose gjør Janus ideell for studier av årsaker til kreft, tidlig markører for kreft og prognostiske markører for kreft, og resultatene er publisert i en rekke anerkjente tidsskrifter. I likhet med flere lignende biobanker, ønsker Janus også å genere storskala data, særlig innen proteomikk og metabolomikk, og derved digitalisere mest mulig data for fremtidig forskning.

Publisert: 27.01.2023

Livmorkreft er en kreftform som er økende. Fedme er den største risikofaktoren for å utvikle livmorkreft og sykdommen har økt i takt med at utbredelsen av fedme i befolkningen stiger. Tidlig diagnose øker overlevelsen, og 80% får påvist sykdommen på et tidlig stadium. De fleste av disse kureres. Ved høyere stadium går overlevelsen merkbart ned. På verdensbasis er 5 års overlevelse for dem med spredning av kreften kun 16%, i Norge er den høyere, med 42% overlevelse.

Vi ønsker i denne studien å undersøke 92 utvalgte kreftrelaterte proteiner i serumprøver fra pasienter som er tatt før de ble diagnostisert med livmorkreft, og sammenligne disse med kontroller som er kreftfrie. Målet er å finne biomarkører som er annerledes uttrykt hos de som har utviklet kreft sammenlignet med de som ikke utvikler kreft. Vi skal også evaluere en risikomodell som ser på samspillet mellom kjente risikofaktorer og uttrykk av utvalgte biomarkører. Studien inkluderer omlag 300 prøver fra Janus serumbank i Norge og ca. 240 prøver fra den europeiske kohort EPIC (European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition). Opplysninger om alder, diagnosedato, histologi, morfologi, hormonbehandling, fjerning av livmor, BMI og antall barn skal inngå i studien.

Prøvene vil bli analysert ved et laboratorium i Tyskland. Dersom vi klarer å identifisere markører i blodet som kan være tidlige tegn på at kreftsykdom er under utvikling, kan dette ha stor nytteverdi for pasienter som da vil kunne få diagnosen på et tidlig stadium og dermed bedret overlevelse. Studien er godkjent av Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK), nr. 509876 REK sør-øst C, og prosjektleder i Norge er Renée Turzanski Fortner.

Publisert: 13.03.2023

Eggstokkreft er en sykdom med relativt dårlig overlevelse -- fem år etter at pasienten har fått diagnosen er det bare litt over halvparten av kvinnene som fortsatt lever. Kreft i eggstokkenes overflatelag oppdages ofte sent fordi symptomene er diffuse og ukarakteristiske, og sykdommen er derfor vanskelig å diagnostisere. Det finnes heller ingen effektiv strategi for tidlig oppdagelse av denne kreftformen.
Mikro-RNA (miRNA) er molekyler i kroppens celler som har viktige oppgaver innen regulering av hvilke gener som slås av og på (genregulering).
Tidligere studier har vist lovende resultater for utvalgte miRNA som mulige tidlige biomarkører for eggstokkreft. I dette prosjektet vil det utføres en validering av det aktuelle miRNA-panelet for tidlig oppdagelse av eggstokkreft. Materialet som skal inkluderes er serumprøver fra kvinner som avga prøve til Janus serumbank forut for diagnosen eggstokkreft. Disse prøvene skal deretter sammenlignes med tilsvarende prøver fra kvinner som ikke har fått kreft. Prosjektet er et europeisk samarbeid hvor det skal inngå biologisk materiale fra flere andre kohorter.

Studien er godkjent av Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK), nr. 551921 REK sør-øst A, og prosjektleder er seniorforsker Renée Turzanski Fortner ved Kreftregisteret.

Januskart Norge_edited.jpg

Cohort Profile: The Janus Serum Bank Cohort in Norway

Langseth H, Gislefoss RE, Martinsen JI, Dillner J, Ursin G.

Int J Epidemiol. 2016. Epub. Apr 10. 

DOI: 10.1093/ije/dyw027

 

Cohort Profile Update -Completeness of standardized variables.png

Cohort Profile Update: The Janus Serum Bank Cohort in Norway

Hjerkind KV, Gislefoss RE, Tretli S, Nystad W, Bjørge T, Engeland A, Meyer HE, Holvik K, Ursin GLangseth H.

Int J Epidemiol. 2017 Aug 1;46(4):1101-1102f.

DOI: 10.1093/ije/dyw302

Jakten på biomarkører -Antall prosjekter fordelt på kreftform.png

Janus serumbank - Jakten på biomarkører

Langseth H, Kymre K, Slyngstad T, Rounge TB, Gislefoss RE, Lauritzen M.

Norsk Epidemiologi. 2022. 30 (1-2).

DOI: 10.5324/nje.v30i1-2.4983

Kreftregisteret og Janus serumbank er aktive samarbeidspartnere i Biobank Norge 3 og 4. Dette er et konsortium med ti partnere, opprettet for å skape en nasjonal biobankinfrastruktur for helseforskning.

Besøk Biobank Norges nettside her.

Forskningsansvarlig:
Kreftregisteret

Kontaktperson for forskningsansvarlig:
Giske Ursin, MD, PhD, direktør 

Biobankansvarlig:
Hilde Langseth, PhD

Hilde Langseth, leder, senior forsker, PhD        
Marianne Lauritzen, spesialrådgiver, MSc
Tove Slyngstad, rådgiver, BSc
Katarina Baumgarten Skogstrøm, rådgiver, MSc
Marie Udnesseter Lie, data manager, PhD

E-post: janus@kreftregisteret.no
Telefon: +47 224 51 300