image

Janus serumbank

Janus serumbank inneholder blodprøver fra 318.628 nordmenn. Janusbanken er en populasjonsbasert biobank forbeholdt kreftforskning, og er unik når det gjelder størrelse og antall prøver. På disse sidene finner du nyttig informasjon for givere og forskere.

Siden er oppdatert 13.12.2017

 

Prøvene er samlet inn i perioden 1972-2004 og er lagret ved minus 25 grader Celsius. Prøvene kommer fra 318 628 personer som har deltatt i helseundersøkelser i Norge og fra blodgivere i Oslo og omegn.  På disse sidene kan du lese mer om Janusbankens formål, historie og prøvemateriale. 

Innsamlingen til Janusbanken er nå avsluttet.

Banken er unik i verdenssammenheng med hensyn til størrelse og antall krefttilfeller. Årlige koblinger til Kreftregisteret viser at per 31.12.2015 har 79 142 av giverne fått kreft. 

Behandlingsgrunnlag og ansvar:

Janusbanken er en generell forskningsbiobank, som er godkjent av Regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK), ref. 2017/366. Kreftregisteret er forskningsansvarlig institusjon og ansvarshavende for biobanken er Hilde Langseth. Kreftregisteret har konsesjon fra Datatilsynet til å behandle helseopplysninger i tilknytning til Janusbanken (Ref. Nr 08/00655-8/IUR). Databehandlingsansvarlig er Kreftregisteret, og prosjektleder er Hilde Langseth. 

 

 

Til deg som har gitt prøve til Janus

Du er en av 318 628 som har gitt blod til Janus serumbank og dermed gitt et verdifullt bidrag til kreftforskning både nasjonalt og internasjonalt.

Her kan du finne mer informasjon om


Nytt forskningsprosjekt i Janus serumbank: Identifisering og validering av tumor-assossierte autoantistoffer for tidlig diagnose av kreft i eggstokker 

Eggstokkreft er en kreftform som kan være vanskelig å oppdage, fordi symptomene kommer sent og er vage. Sykdommen kan oppdages ved ultralydundersøkelse og ved måling av biomarkørene CA125 og HE4, men disse er ikke tilstrekkelig sensitive og spesifikke til bruk i screening. Formålet med denne studien er å undersøke en gruppe lovende, nye biomarkører for tidlig diagnose av eggstokkreft.Til sammen vil det inngå serumprøver fra over 600 pasienter med eggstokkreft og prøver fra over 2000 friske kontrollindivider fra Janus serumbank og flere andre kohorter i USA og Europa. Prosjektleder er Rudolf Kaaks ved Det tyske kreftforskningsinstituttet i Heidelberg. Prosjektet er godkjent av Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK). 

 

Til forskere og samarbeidspartnere

Retningslinjer for bruk av Janus Serumbank

Neste søknadsfrist er 10.11.2017 

Hvordan søke om serumprøver

Søknadsskjema

Ny prismodell er under utarbeidelse, og vil bli publisert så snart den er klar 

 

Biobank Norge 2

Kreftregisteret og Janus Serumbank er nå aktive samarbeidspartnere i Biobank Norge 2. Dette er et konsortium med ti partnere, opprettet for å skape en nasjonal biobankinfrastruktur for helseforskning. På disse sidene finner du mer informasjon om Biobank Norge.