Cancer in Norway: Special issue – NORDCAN

Tema for Special issue i Cancer in Norway 2011 er «NORDCAN – Cancer data from the Nordic countries». NORDCAN er et godt verktøy for å hente ut og presentere god, kvalitetssikret statistikk om kreftforekomst og –overlevelse i de Nordiske landene, sier Siri Larønningen som er redaktør for årets Special issue
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Tema for Special issue i Cancer in Norway 2011 er «NORDCAN – Cancer data from the Nordic countries».

 
NORDCAN er et godt verktøy for å hente ut og presentere god, kvalitetssikret statistikk om kreftforekomst og –overlevelse i de Nordiske landene, sier Siri Larønningen som er redaktør for årets Special issue. - Vi ser av brukerstatistikken at NORDCAN-sidene er lite brukt i Norge, sammenlignet med andre land i Norden. Spesielt Danmark og Finland er dyktige på å fremme bruken av sidene, blant annet ved å arrangere kurs for studenter, leger og journalister. Vi håper med denne rapporten å bidra til økt bruk av NORDCAN både i Norge og internasjonalt.


NORDCAN er ett av resultatene av et tett samarbeid mellom de nordiske kreftregistrene gjennom Association of Nordic Cancer Registries (ANCR). Dette samarbeidet startet allerede på 1950-tallet, samtidig med oppstarten av flere av registrene, og har blant annet ført til flere publikasjoner om kreftbildet i Norden. Spesiell fokus er rettet mot å sammenligne trender og forsøke å finne årsaker til forskjeller mellom landene. En viktig bidragsyter i dette arbeidet, hovedsakelig i form av økonomisk støtte, er Nordic Cancer Union (NCU) – samarbeidet mellom kreftforeningene i de nordiske landene. Med på NORDCAN-laget er også International Agency for Research on Cancer (IARC), som blant annet utvikler og drifter de tekniske løsningene.


Tom Børge Johannesen, som er Norges representant i NORDCAN-prosjektgruppen, fremhever nytten av NORDCAN både for myndighetene, kreftforeningene, ansatte i helseforetakene, media og befolkingen for øvrig. – Intensjonen er at så mange som mulig skal få nytte av de data de nordiske kreftregistrene har. Dette er data av svært høy kvalitet, og med en samlet befolkning i de nordiske landene på rundt 25 millioner, 130 000 nye krefttilfeller pr. år, kreftstatistikk samlet opp gjennom 60 år og muligheten til livstidsoppfølging av pasientene er NORDCAN en skattkiste for alle som er interesserte i kreftepidemiologi.


NORDCAN har også vakt interesse internasjonalt, og er en modell for presentasjon av kreftstatistikk i både europeiske og internasjonale prosjekter som f.eks. GLOBOCAN (http://globocan.iarc.fr/), European Cancer Observatory (ECO, http://eco.iarc.fr/) og ITACAN (http://itacan.ispo.toscana.it/italian/itacan.htm).


Datagrunnlaget som etter hvert finnes i kvalitetsregistrene og de kliniske kreftdatabasene i de nordiske landene, vil også gi muligheter for enda bedre statistikk og flere viktige prosjekter i fremtiden. – Disse dataene vil gjøre det mulig å se nærmere på diagnostikk og behandling av kreft i de ulike landene og sammenligne disse mot hverandre for å finne «best practice». Dataene vil også være viktige i et forebyggingsperspektiv, avslutter Johannesen.