image

Prosjekter

Kreftregisteret er involvert i en rekke omfattende prosjekter. Dette er gjerne prosjekter som går over flere år, og i mange av dem samarbeider vi med ledende, internasjonale kreftforskningsmiljøer.

Prosjekter

Nordisk undersøkelse av årsaker til hjernesvulst blant barn og unge

Kreftregisteret og alle barneklinikker i Norge samarbeider om en vitenskapelig undersøkelse som kan øke vår kunnskap om hvordan ulike miljøfaktorer kan påvirke risikoen for å utvikle hjernesvulst blant barn og unge

Tarmbakterier og livsstil ved screening mot tarmkreft

Det er kjent at det er en sammenheng mellom hvilke bakterier som finnes i tarmen og tarmkreftrisiko. Vi ønsker å oppdage en tarmkreftbiomarkør basert på bakterieinnhold i avføringsprøver, og finne sammenheng mellom forstadier av tarmkreft, livsstilsfaktorer og tarmbakterier.

Vitamin-D, leptin, overvekt og føflekkreft

I denne studien undersøkes det hvorvidt overvekt, leptin og vitamin D er relatert til risiko/overlevelse av føflekkreft, samt risiko for ny primær kreftsykdom etter føflekkreft.

Kreft og graviditet

Hva tror vi og hva vet vi om kreft og graviditet?

Legemiddelbruk og kreft

Legemidler kan påvirke kreftrisiko, for eksempel kan hormonpreparater påvirke risikoen for bland annet bryst- og eggstokkreft. Formålet med prosjektet er å studere sammenhenger mellom legemiddelbruk og risiko for å utvikle ulike krefttyper, samt prognose etter kreftdiagnose.

Sykdomsforløp hos blærekreftpasienter

Blærekreft er den fjerde hyppigste kreftformen blant menn, og mer enn halvparten av pasientene får tilbakefall. Dette fører til regelmessig oppfølging av pasientene. I denne studien skal vi se på sykdomsforløpet for pasienter diagnostisert med blærekreft.

Avsluttede prosjekter

Oversikt over avsluttede prosjekter ved Kreftregisteret.

HPV Sekvensering for biomarkører

HPV-sekvensering er en flerinstitusjonell forskningsgruppe med fokus på 1) HPV Biomarkører 2) HPV Evolusjon 3) HPV metodeutvikling. Vi bruker avansert sekvenserings teknologi for å nå våre mål.

Små ikke-kodende RNA som tidlige biomarkører for kreft

Små ikke-kodende RNA (sncRNA) er involvert i utallige cellulære prossesser i forbindelse med kreftutvikling. Vi undersøker om sncRNA kan fungere i tidlig deteksjon og som potensiell screening-biomarkør for kreft.

Kreftrisiko blant brannmenn

Det er kjent at brannmenn har høyere risiko for en del kreftformer - men vi vet fortsatt for lite om hva denne økte risikoen skyldes. Gjennom dette prosjektet forsøker vi å finne flere av svarene.

Endogene hormoner og prostatakreft

Androgener som er nødvendig for normal vekst og utvikling av prostata- kjertelen er blitt foreslått som mulige risikofaktorer for utvikling av prostatakreft. Endogenous Hormones and Prostate Cancer Collaborative Group ble etablert i 2004 for å gjøre poolede analyser på orginaldata fra studier på sammenheng mellom endogene hormoner, IGF og risiko for prostatakreft.

Fysisk form og kreft i "Oslo-Ischemia studien"

Siden tidlig på 90-tallet har et økende antall studier undersøkt sammenhengen mellom fysisk aktivitet og risiko for kreftsykdom, men finner generelt svake sammenhenger.

HPV16 antistoffer hos pasienter med oropharyngeal kreft

Epidemiologiske studier har vist en signifikant økning i insidensraten av plateepitelcarcinom i oropharynx i Europa og Nord-Amerika. Molekylære studier viser at økningen samsvarer med en økning av svulster som inneholder humant papillomavirus (HPV). Spesielt er det vist at HPV16 (90%) driver den onkogene utviklingen.

Molekylær epidemiologiske studier av hjernesvulst

Årsaker til hjernesvulst er lite kjent, bortsett fra noen sjeldne tilfeller som kan forklares med høye doser av ioniserende stråling eller arvelige syndromer. Formålet med denne studien er å undersøke om genetiske varianter identifisert gjennom case cohort studier også er valide i prediagnostiske prøver som ikke er påvirket av survival bias.

Miljøgifter og risiko for kreft i skjoldbruskkjertel

Formålet med denne studien er å evaluere risikoen for skjoldbruskkjertelkreft i relasjon til pre-diagnostiske serum konsentrasjoner av polyhalogenerte aromatiske hydrokarboner PHAH i prøver fra Janus serumbank. Videre er formålet å evaluere risiko i to separate undergrupper (papillære og follikulære).

Kreftrisiko blant landbruksarbeidere

Det overordnede forskningsformålet er å studere kreftrisiko blant landbrukere. I 2010 ble Kreftregisteret og Janusbanken invitert til å delta i et internasjonalt consortium av landbrukskohorter, AGRICOH.

Registerstudie av pasienter med lungekreft m.h.p bruk av tyrosin kinasehemmere og EGFR mutasjonsstatus

Formålet med prosjektet er å analysere og beskrive TKI (tyrosin kinase inhibitors) bruk og forskriving sammen med kliniske markører og helseøkonomiske faktorer i en selektert lungekreftpopulasjon.

CT-undersøkelse av barn og risiko for kreft (EPI-CT)

Formålet med studien er å etablere en europeisk kohort av barn under 20 år som har gjennomgått en eller flere CT-undersøkelser, for å estimere risiko for leukemi, annen kreftsykdom og andre negative helseeffekter.

HPV

Humant Papilloma Virus (HPV) er en svært utbredt virusgruppe som i ytterste konsekvens kan føre til kreft, blant annet i livmorhalsen. Kreftregisteret er involvert i en rekke studier som skal øke kunnskapen om HPV.

Gastronet

Gastronet er et nettverk og program for kvalitetssikring av gastroenterologi i Norge.

NORCCAP – screening for tarmkreft

NORCCAP (Norwegian Colorectal Cancer Prevention) er en randomisert undersøkelse på screening for tarmkreft og potensielle forstadier for tarmkreft. Prosjektet kom i gang på initiativ av Norsk Gastrointestinal Cancer Gruppe (NGICG) og Kreftforeningen med delt finansiering mellom Kreftforeningen og Helse- og omsorgsdepartementet.

Epidemiologisk registrering av KLL i Norge

Kronisk lymfatisk leukemi (KLL) rammer ca. 200 personer i Norge hvert år og er den hyppigste form for leukemi hos voksne i den vestlige verden.