image

Prosjekter

Kreftregisteret er involvert i en rekke omfattende prosjekter. Dette er gjerne prosjekter som går over flere år, og i mange av dem samarbeider vi med ledende, internasjonale kreftforskningsmiljøer.

Prosjekter

Avsluttede prosjekter

Oversikt over avsluttede prosjekter ved Kreftregisteret.

Kreftrisiko blant brannmenn

Det er kjent at brannmenn har høyere risiko for en del kreftformer - men vi vet fortsatt for lite om hva denne økte risikoen skyldes. Gjennom dette prosjektet forsøker vi å finne flere av svarene.

Janus miRNA tilgang biobank

Formålet med Janus’ miRNA-prosjekt er å produsere og organisere miRNA-data fra et stort antall prediagnostiske serumprøver fra Janusbanken, og å undersøke miRNA videre som tidlig markør for kreft.

Celleprøve til alle - hva hindrer kvinner å delta i masseundersøkelse mot livmorhalskreft

Hensikten med prosjektet er å få økt kunnskap om forhold som er til hinder for at kvinner deltar i screening, slik at man kan utarbeide strategier for å oppnå bedre dekningsgrad i fremtiden.

Endogene hormoner og prostatakreft

Androgener som er nødvendig for normal vekst og utvikling av prostata- kjertelen er blitt foreslått som mulige risikofaktorer for utvikling av prostatakreft. Endogenous Hormones and Prostate Cancer Collaborative Group ble etablert i 2004 for å gjøre poolede analyser på orginaldata fra studier på sammenheng mellom endogene hormoner, IGF og risiko for prostatakreft.

HPV16 antistoffer hos pasienter med oropharyngeal kreft

Epidemiologiske studier har vist en signifikant økning i insidensraten av plateepitelcarcinom i oropharynx i Europa og Nord-Amerika. Molekylære studier viser at økningen samsvarer med en økning av svulster som inneholder humant papillomavirus (HPV). Spesielt er det vist at HPV16 (90%) driver den onkogene utviklingen.

miRNA signaturer i pasienter med kreft i tykktarm, bryst og lunge

miRNA er små ikke-kodende RNA som er involvert i mange cellulære prosesser i kreftutviklingen. Å studere sirkulerende miRNA kan øke forståelsen for karsinogenesen. Hovedformålet med studien er å undersøke hvorvidt miRNA kan brukes som biomarkør for å stille kreftdiagnose på et tidlig tidspunkt.

Molekylær epidemiologiske studier av hjernesvulst

Årsaker til hjernesvulst er lite kjent, bortsett fra noen sjeldne tilfeller som kan forklares med høye doser av ioniserende stråling eller arvelige syndromer. Formålet med denne studien er å undersøke om genetiske varianter identifisert gjennom case cohort studier også er valide i prediagnostiske prøver som ikke er påvirket av survival bias.

Kreftrisiko blant landbruksarbeidere

Det overordnede forskningsformålet er å studere kreftrisiko blant landbrukere. I 2010 ble Kreftregisteret og Janusbanken invitert til å delta i et internasjonalt consortium av landbrukskohorter, AGRICOH.

Miljøgifter og risiko for kreft i skjoldbruskkjertel

Formålet med denne studien er å evaluere risikoen for skjoldbruskkjertelkreft i relasjon til pre-diagnostiske serum konsentrasjoner av polyhalogenerte aromatiske hydrokarboner PHAH i prøver fra Janus serumbank. Videre er formålet å evaluere risiko i to separate undergrupper (papillære og follikulære).

Epidemiologi og behandlingsresultater for alle norske osteosarkompasienter de siste 35 år

I studien ønskes det etablert en nasjonal og uselektert klinisk database over alle pasienter med diagnosen ostosarkom (OS) i tidsperioden 1975 og til i dag, som vil gi trender i diagnostikk, behandling og overlevelse som ikke tidligere er tilstrekkelig studert, heller ikke internasjonalt.

Registerstudie av pasienter med lungekreft m.h.p bruk av tyrosin kinasehemmere og EGFR mutasjonsstatus

Formålet med prosjektet er å analysere og beskrive TKI (tyrosin kinase inhibitors) bruk og forskriving sammen med kliniske markører og helseøkonomiske faktorer i en selektert lungekreftpopulasjon.

CT-undersøkelse av barn og risiko for kreft (EPI-CT)

Formålet med studien er å etablere en europeisk kohort av barn under 20 år som har gjennomgått en eller flere CT-undersøkelser, for å estimere risiko for leukemi, annen kreftsykdom og andre negative helseeffekter.

Gastronet

Gastronet er et nettverk og program for kvalitetssikring av gastroenterologi i Norge.

Testikkelkreft og arv

I dette norsk-svenske samarbeidsprosjektet skal gener som kan ha betydning for utvikling av testikkelkreft undersøkes.

Epidemiologisk registrering av KLL i Norge

Kronisk lymfatisk leukemi (KLL) rammer ca. 200 personer i Norge hvert år og er den hyppigste form for leukemi hos voksne i den vestlige verden.