Antallet kreftoverlevere i Norge øker kraftig

Nordmenn som enten lever med eller har overlevd kreft økte med over 60 000 fra 1999 til 2009. I overkant av 60 % har levd lengre enn 5 år fra diagnose og mange er blitt helt friske. Det er gledelig at stadig flere overlever, og medisinske framskritt fører til at de som ikke blir friske, lever lengre med sin sykdom og opplever langt høyere livskvalitet, sier overlege Tom Børge Johannesen i Kreftregisteret.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

- Rundt 200 000 nordmenn har overlevd eller lever med sin kreftsykdom

 

Antallet nordmenn som enten lever med eller har overlevd sin kreftsykdom økte med over 60 000 fra 1999 til 2009. Rundt 60 % av disse har levd lengre enn 5 år fra diagnose og mange av dem er blitt helt friske. Det er gledelig at flere og flere overlever sin kreftsykdom, i tillegg er det er også medisinske framskritt som fører til at de som ikke blir friske, kan leve lengre med kreft enn tidligere og oppleve langt høyere livskvalitet, sier overlege Tom Børge Johannesen i Kreftregisteret. Han er nestleder i Registeravdelingen i Kreftregisteret

Et økende antall nordmenn får kreft. Hovedårsaken er at de fleste som rammes er menn og kvinner over 60 år og de utgjør en stadig større del av befolkningen. Betegnelsen ”kreftoverlevere” brukes om de som til enhver tid lever med sin kreftsykdom, eller har hatt en kreftdiagnose og er blitt friske. Forekomst, hvor lenge en pasient lever med sykdom, og andelen som blir friske, påvirker antallet kreftoverlevere.

Flere overlever eller lever bedre liv med kreft

Statistikken viser at selv om flere får kreft, fører innsatsen fra norsk helsevesen til at stadig flere blir friske, og de som ikke helbredes lever lenger med høyere livskvalitet.

- Dette fører til at gruppen kreftoverlevere blir større. Vi kan vise til en økning på hele 44 % fra 1999 - 2009, sier overlege Tom Børge Johannesen. Han er nestleder i Registeravdelingen i Kreftregisteret.

Men det er store forskjeller fra sykdom til sykdom. Mens overlevelsen for noen kreftformer nærmer seg 100 %, er det andre kreftformer der bare en liten andel av de som blir diagnostisert som lever  5 år etter diagnose.

Screening øker antall kreftoverlevere

For noen kreftsykdommer er antall overlevere mer enn fordoblet på 10 år. Dette gjelder f. eks. for prostatakreft, den sykdommen som totalt rammer flest. Økningen her skyldes ikke bare at flere får kreft, men innføring av PSA testing har medført at en påviser svulster  man ikke hadde funnet tidligere og som i svært mange tilfeller ikke hadde vært behandlingstrengende.

- Dette stiller helsetjenesten overfor en del dilemmaer, i forhold til hvordan en som behandler skal forholde seg i slike tilfeller, sier Tom Børge Johannesen. Ofte har man valgt å vente og se hvordan kreftsykdommen utvikler seg, framfor å utsette ellers symptomfrie personer for behandling med potensielt store negative effekter.

Den store økningen i antall som lever med og har overlevd brystkreft kan likeledes tilskrives både bedret behandling og at mammografiprogrammet finner flere tilfeller av og behandler brystkreft tidligere slik at flere kvinner overlever sin sykdom.

Antallet overlevere viser at helsevesenet gjør en god jobb

- Antall overlevere viser at helsevesenet gjør en jod jobb. Vi ser f. eks. kreftformer der mange tidligere døde, men så å si alle nå overlever, sier Tom Børge Johannesen.

Antallet tilfeller av testikkelkreft øker kraftig. Dette er en sykdom som ofte rammer yngre menn, men god behandling har ført til at prognosene for de som rammer nå er meget gode, også ved framskreden sykdom. Høyere forekomst og lavere dødelighet vil føre til at antallet overlevere av testikkelkreft øker framover.

Forebyggende tiltak reduserer også antall overlevere. Dette ser vi for livmorhalskreft, en aggressiv kreftform som ofte rammer yngre kvinner. Norge har imidlertid innført screening mot sykdommen for  kvinner mellom 25-69 år, og kvinnene har et meget godt oppmøte til undersøkelse. Ved å behandle forstadier som ville ha utviklet seg til kreft, får stadig færre kvinner livmorhalskreft.

Mange kreftoverlevere vil dø av andre årsaker

I og med at de som får kreft lever lenger, er det trolig at mange vil leve og dø av helt andre årsaker som ikke har tilknytning til kreftsykdommen.

- Mange som behandles for kreft vil vil kunne være disponert for utvikling av andre sykdommer og være i fare for å dø av dette. Det er et økende fokus på betydningen av helse, livsstil og kreftkontroller for å sikre at de som overlever kreft har et lengst og best mulig liv etter gjennomgått behandling, sier Tom Børge Johannesen.

Mange kreftsyke vil derfor kunne leve lengre enn tidligere og ny og bedre behandling vil kunne bidra til langt høyere livskvalitet.

- Hvis arbeidet med å kartlegge, forebygge, og behandle kreft fortsetter vil nok antallet kreftoverlevere å øke ytterligere i årene framover, og vi i Kreftregisteret håper at vi kan gi vårt bidrag til at denne positive utviklingen fortsetter, avslutter Johannesen.  

tor.johnsen@kreftregisteret.no