Dødelighet blant flygere og kabinansatte, COSMIC studien - informasjon til flygere og kabinansatte

På 1990 tallet startet Kreftregisteret sammen med organisasjoner på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden og andre faglige miljøer studier av kreftforekomst og dødelighet blant flyvere og kabinansatte. Det planlegges nå en ny studie på samme grunnlagsmaterialet. Det er frivillig om personopplysninger brukt i forrige undersøkelse skal inngå i den nye studien. De som ikke ønsker å delta kan uten å oppgi grunn forlange at opplysninger slettes.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

For drøyt 15 år siden startet Kreftregisteret i samarbeid med organisasjoner på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden samt andre faglige miljøer studier av kreftforekomst og dødelighet blant flyvere og kabinansatte. Årsaken var at yrkesgruppen som følge av sitt arbeid eksponeres for et spesielt miljø i forhold til andre arbeidstakere og en ønsket å studere det i sammenheng til kreft og andre dødsårsaker. Eksempler på forskjeller i arbeidsmiljøet er livsstil og arbeidstid, kosmisk stråling, ergonomiske forhold med mer.

Grunnlaget var opplysninger fra Luftfartsverket om personer som hadde sertifikat som trafikkflygere mellom 1946 og 1994 eller de som hadde sertifikat som kabinansatte mellom 1950 og 1994.

Samferdselsdepartementet og Statens helsetilsyn innvilget tilgang til arbeidshistorikk, adgang til opplysninger om dødsårsak ble gitt av Sosial- og helsedirektoratet og Datatilsynet ga konsesjon for koblingene av ulike datakilder.

Studiene har gitt kunnskap om hvilke sykdommer som forekommer hyppig blant flygere og kabinansatte. Det er funnet høyere forekomst av føflekkreft i gruppen enn normalt,  mens  alderskorrigert dødelighet av hjerte- kar sykdom er betydelig lavere.

Funnene har ført til nye hypoteser om årsakssammenhenger for eksponering og sykdom. f. eks. en mulig sammenheng mellom kosmisk stråling og kreftutvikling.

På grunn av kort oppfølgingstid var det begrenset mulighet til å konkludere sikkert i de første studiene. Det er nå noen år siden studien ble gjennomført og en fornyet studie i et europeisk samarbeid er planlagt på det samme grunnlagsmaterialet men med oppdatert informasjon over kreftforekomst og dødelighet frem til 2008.

Informasjon til dem som inngår i studien

Opplysninger i prosjektet behandles konfidensielt og forskerne har kun tilgang til avidentifiserte data. Prosjektet er tilrådd av Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk. Det er frivillig for den enkelte om hans/hennes opplysninger skal inngå i studien og en kan uten å oppgi grunn forlange at opplysninger slettes.