Status for Kreftregisterets kartlegging av kreftforekomst i Sørvær og i Hasvik kommune

Regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk Sør-Øst (REK Sør-Øst A) har gjennomgått søknad fra Kreftregisteret om en studie av kreftforekomst i Sørvær og i Hasvik kommune. Komiteen har utsatt behandlingen av søknaden i påvente av en mer fyldig prosjektbeskrivelse og nærmere redegjørelse for en del spørsmål.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk Sør-Øst (REK Sør-Øst A) har gjennomgått søknad fra Kreftregisteret om en studie av kreftforekomst i Sørvær og i Hasvik kommune. Komiteen har utsatt behandlingen av søknaden i påvente av en mer fyldig prosjektbeskrivelse og nærmere redegjørelse for en del spørsmål.

Foto: KystverketHelse og Omsorgsdepartementet har bedt om en oversikt over krefttilfeller blant de som bor eller har bodd i Sørvær og i Hasvik kommune før og etter havariet til den russiske krysseren Murmansk. Bakgrunnen er at det har vært uro i lokalbefolkningen over antallet krefttilfeller i nærområdet til vraket. Kreftregisterets planlagte studie ønsker å bringe på det rene om det er påfallende stor kreftforekomst i Sørvær i forhold til det som kan forventes ut fra landsgjennomsnittet, og vil også omfatte dem som er utflyttet fra kommunen. 

For å få en slik oversikt vil Kreftregisterets tall kobles opp mot folkeregisteret. Dette forutsetter konsesjon fra Datatilsynet og en etisk vurdering av prosjektet. Konsesjon til å gjennomføre studien ble gitt av Datatilsynet 9. september 2008. Kreftregisteret bad 13.8. REK Sør-Øst om en etisk vurdering av prosjektet. Saken ble behandlet 27.8.2008, og REK har nå bedt Kreftregisteret om en utvidet prosjektbeskrivelse samt noen tilleggsopplysninger til søknaden.

REK Sør-Øst mener det kan være forsvarlig å gjennomføre studien uten å innhente samtykke fra de som inngår i utvalget, fordi saken har stor samfunnsmessig interesse og under antakelsen av at det store flertallet vil stille seg positive til gjennomføring av studien. Komiteen legger imidlertid vekt på at undersøkelsen må kunne gi resultater av klar vitenskapelig verdi. Dette er en utfordring i studier av så små befolkningsgrupper.

Kreftregisteret arbeider nå med å besvare komiteens spørsmål og utforme en utvidet prosjektbeskrivelse som skal oversendes REK Sør-Øst før ferdigbehandling av søknaden.