Kreftregisteret undersøker krefttilfeller i Sørvær

Helse- og omsorgsdepartementet har, i forbindelse med undersøkelser av vraket av krysseren Murmansk i Sørvær, bedt Kreftregisteret undersøke om det er en sammenheng mellom krefttilfeller i nærområdet og eventuell forurensning fra skipsvraket.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Helse- og omsorgsdepartementet har, i forbindelse med undersøkelser av vraket av krysseren Murmansk i Sørvær, bedt Kreftregisteret undersøke om det er en sammenheng mellom krefttilfeller i nærområdet og eventuell forurensning fra skipsvraket.

Foto: Kystverket

Kreftregisterets database vil benyttes til å kartlegge og sammenligne forekomst av ulike kreftsykdommer i Sørvær før og etter krysseren forliste.

Kreftregisteret ønsker å se om det er noen iøynefallende opphopning av spesielle kreftformer, sammenlignet med forekomsten av kreftsykdommer i den norske befolkningen generelt. Undersøkelsen vil også se på andre faktorer som er viktig for kreftsykdom, som for eksempel den aldersmessige sammensetningen blant dem som er blitt syke.

Krefttilfeller i en liten befolkning kan vise store tilfeldige svingninger. Det er derfor vanskelig å bedømme et eventuelt avvik fra landsgjennomsnittet, og tilsvarende vanskelig å trekke noen sikker og entydig konklusjon ut fra et så lite materiale.