Strategi for modernisering og samordning av sentrale helseregistre og medisinske kvalitetsregistre - høring

Kreftregisteret anbefaler i sin høringsuttalelse at Kreftregistermodellen brukes i etablering av nye behandlingsregistre
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Kreftregisteret anbefaler i sin høringsuttalelse at Kreftregistermodellen brukes i etablering av nye behandlingsregistre

Kreftregistermodellen legger opp til en integrert modell, hvor all informasjon om pasienten; utredning, diagnose, behandling, oppfølging, diagnose og behandling av tilbakefall, progresjon av sykdommen, eventuelt ny primær kreft og senfølger samles inn ett sted for sammenstilling og kvalitetssikring av data, nemlig i Kreftregisteret. 

Fellesregistermodellen slik den er foreslått praktisert for Hjerte- og karregisteret skal bestå av et basisregister, basert på kobling av Norsk Pasientregister og Dødsårsaksregisteret. Registeret foreslås administrativt lagt til Nasjonalt Folkehelseinstitutts avdeling i Bergen. og at flere kvalitetsregistre plasseres på ulike steder i Norge.

Kreftregisteret anbefaler meget sterkt en integrert løsning som slik den er gjennomført i Kreftregisteret,  også for andre sykdomsgrupper som hjerte-kar, og at klinikknærheten sikres dels gjennom nasjonale tverrfaglige referansegrupper og bistillinger/stipendiater, dels ved organisatorisk nærhet.