Rune Kvåle forsvarer doktorgraden fredag

Fredag 15. oktober skal cand. med. Rune Kvåle, forsvare sin doktorgrad - den første basert på data fra kvalitetsregistrene for prostatakreft i Kreftregisteret.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Fredag 15. oktober skal cand. med. Rune Kvåle, forsvare sin doktorgrad - den første basert på data fra kvalitetsregistrene for prostatakreft i Kreftregisteret.

Rune Kvåle er cand. med ved Institutt for klinisk medisin og rådgiver i medisinsk faggruppe ved Kreftregisteret. Hans doktorgradoppgave "Changing Epidemiological Patterns of Prostate Cancer: A Nordic Perspective. Incidence, Mortality, Diagnostic Procedures and Treatment " skal forsvares fredag 15. oktober. Doktoranden skal dagen før, torsdag 14. oktober, avholde prøveforelesning. Temaet for forelesningen er Treatment of metastatic prostate cancer.

Økning
Rune Kvåles doktorgradsarbeid er det første som er basert på data fra kvalitetsregisteret for prostatakreft. I løpet av de siste 20 årene har forekomsten av prostatakreft og antallet som har fått behandling med kurativt siktemål, økt betydelig. I følge forskernes beregninger har dødeligheten imidlertid sunket med vel to prosent årlig siden midten av 1990-tallet. Dette er noen av resultatene som lege og forsker Rune Kvåle og hans medarbeidere viser i avhandlingen ”Changing Epidemiological Patterns of Prostate Cancer: A Nordic Perspective.”

Dødlighetsreduskjon
Avhandlingen er basert på data fra de nordiske kreft- og dødsårsaksregistrene i tillegg til spesialregisterdata fra prostatakreftregisteret i Norge. Økt bruk av behandling i form av operasjon og strålebehandling diskuteres som en mulig årsak til dødelighetsreduksjonen som en har sett de senere år. Før første del av 90-åra var det få menn med tidlig prostatakreft som fikk slik kirurgi og strålebehandling i Norge. På slutten av 1990-tallet var det store regionale variasjoner i bruk av behandling med kurativ intensjon, mens fra rundt år 2000 har forskjellene i bruken av kirurgi og strålebehandling mellom helseregionene jevnet seg ut.

Over- og underbehandling
Resultatene fra avhandlingen tyder også på at en del pasienter med lavrisiko kreft har blitt overbehandlet i Norge – det vil si at de har fått en behandling de kanskje ikke vil ha nytte av i løpet av sin levetid - samtidig som for få pasienter med moderat til høyrisiko kreft har blitt behandlet med operasjon eller stråleterapi.

Undersøker mange
I den siste artikkelen som inngår i avhandlingen, sammenlignes patologenes vurdering av vevsprøver fra prostatakjertelen før operasjon - som i stor grad kan være avgjørende for behandlingsvalg - med vurderingen av prostatavevet etter at kjertelen var operert ut. Forskerne viser at samsvaret mellom graderingen av vevsprøver og operasjonspreparater synes å være bedre på sykehus som undersøkte mange operasjonspreparater per år sammenlignet med sykehus som undersøkte få.