Innhenting av samtykke ved livmorhalsundersøkelse

Ved negative (normale) funn på celleprøver fra livmorhalsen, kan personidentifiserende opplysninger bare registreres permanent i Kreftregisteret dersom kvinnen gir sitt samtykke til det. Det er legen som tar prøven, som skal informere både om de medisinske og de juridiske sidene ved prøvetakingen. Legen skal krysse av på et skjema dersom kvinnen ikke samtykker.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Kreftregisterforskriften gir Kreftregisteret anledning til å lagre helseopplysninger om personer som har deltatt i et undersøkelsesprogram for tidlig diagnose og kontroll for kreftsykdom. Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft er et slikt program.

Ved negative funn (normale funn) kan personidentifiserende opplysninger bare registreres permanent dersom kvinnen gir sitt samtykke til det. Opplysninger om negative funn skal slettes senest seks måneder etter innsamlingen av opplysningene med mindre kvinnen har samtykket i at opplysningene registreres permanent. Dette gjelder hver gang en celleprøve tas.

Hvis kvinnen ønsker det, skal Kreftregisteret registrere opplysninger om navn, fødselsnummer og adresse i et eget reservasjonsregister.

Kreftregisterforskriften fastsetter at positive funn, dvs. forstadier til kreft og kreft, skal lagres permanent i Kreftregisteret uten at samtykke er nødvendig.

Legen skal informere

Legen skal informere om samtykkebestemmelsen og, etter dagens rutiner, krysse av på et skjema dersom kvinnen ikke samtykker. Skjemaet er remissen som følger celleprøven til undersøkelseslaboratoriet. Det er legen som tar prøven, som er ansvarlig for å informere både om de medisinske og de juridiske sidene ved prøvetakingen.

Dersom legen har krysset av for at kvinnen ikke samtykker til at normal prøve registreres, skal laboratoriet som analyserer prøven formidle dette videre til Kreftregisteret, som plikter å slette disse innen 6 måneder.

Praktisering av reglene

Kreftregisteret er blitt gjort kjent med at rutinene praktiseres forskjellig med hensyn på hvordan kvinnene informeres. Vi vil derfor vurdere hvordan rutinene kan bedres, slik at informasjon om både de medisinske og juridiske sider ved prøvetakingen er i samsvar med kravene i lov og forskrift.

Ordningen med samtykke for lagring av negative prøvesvar for hver enkelt celleprøve, er blitt praktisert fra 2002, da Kreftregisterforskriften trådte i kraft. Før 2002 var det etablert et system der kvinner kunne fylle ut et skjema eller sende et brev til Kreftregisteret, dersom de ikke samtykket til registrering i Kreftregisteret av negative prøvesvar i det hele tatt. Denne ordningen har vært praktisert også etter 2002, og da parallelt med ordningen med samtykke for hver enkelt prøve. Kvinnen gjøres da oppmerksom på at hun samtidig mister muligheten til å motta påminnelsesbrev, siden systemet med påminnelser bygger på at de tidligere prøvesvarene er lagret i Kreftregisterets arkiv.

Formålet

Formålet med screeningprogrammet er å redusere forekomst og dødelighet av livmorhalskreft.

Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft er et kreftforebyggende screeningprogram som ble landsomfattende i 1995. Kreftregisteret er administrativt ansvarlig for programmet.  Etter snart 15 års drift, er forekomst av livmorhalskreft redusert med 35 prosent og dødeligheten med 50 prosent.

Kun påminnelser

Screeningprogrammet sender ikke ut invitasjoner, kun påminnelser til kvinnene om å ta celleprøve.

Helsemyndighetene anbefaler at kvinner i alderen 25 til 69 år tar en celleprøve fra livmorhalsen (screeningprøve) hvert tredje år for å forebygge livmorhalskreft. Screeningprogrammet bygger på at kvinnene i utgangspunktet selv tar initiativ til å ta prøve hos fastlege eller gynekolog. Invitasjoner med nærmere angitt dato og sted for prøvetaking blir derfor ikke sendt. I stedet sendes det påminnelser dersom det har gått mer enn 3 år siden siste prøve er registrert.

Systemet med påminnelser må nødvendigvis bygge på at normale prøvesvar er lagret, ellers vet vi ikke når og til hvem vi skal sende en påminnelse.

Dialog med departementet og direktoratet

Kreftregisteret er i dialog med både Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet for å vurdere eksisterende praksis og informasjon ved innhenting av samtykke.