Strategi for Kreftregisteret 2020-2024

Kreftregisterets strategi for perioden 2020-2024 beskriver hvordan Kreftregisteret skal bidra til å redusere kreftbyrden for den enkelte og for samfunnet.
Sist oppdatert:

 

Kreftregisteret - krefttall gir kunnskap

Visjon

Kreftregisteret skal bidra til å redusere kreftbyrden, for den enkelte og for samfunnet.

Slik arbeider Kreftregisteret mot denne visjonen:

imagevm1zc.png

Forebygge kreft

 • Gi kunnskapsbaserte råd og informasjon om kreftforebygging
 • Utvikle ny kunnskap om årsaker til kreft og tiltak for å forebygge kreft

Oppdage kreft tidlig nok

 • Videreutvikle etablerte screeningprogrammer
 • Etablere tarmscreeningprogram
 • Videreutvikle nasjonal og internasjonal ekspertise innen kreftscreening

Bidra til en bedre kreftomsorg

 • Bruke krefttall til kvalitetsoppfølging og forbedring av helsetjenesten
 • Få mer kunnskap om pasientens erfaring med, og opplevelse av kreftsykdom og seneffekter

Hva gjør Kreftregisteret?

 • Vi registrerer alle krefttilfeller i Norge
 • Vi gjør data og statistikk tilgjengelig for planlegging, kvalitetssikring og forskning
 • Vi driver epidemiologisk kreftforskning av høy internasjonal kvalitet
 • Vi forvalter, overvåker, kvalitetssikrer og videreutvikler de nasjonale screeningprogrammene mot kreft
 • Vi gir befolkning og helsemyndigheter råd om tiltak som kan forebygge kreftutvikling og redusere byrdene ved kreftsykdom

Særlige strategiske satsingsområder 2020-2024

imagea8xkx.png

Forskning og metoder

 • Utforske individtilpasset forebygging av kreft
 • Anvede nye metoder for å eliminere livmorhalskreft
 • Utforske maskinlæring i epidemiologi og screening
 • Identifisere nye molekylære markører fra biobanker
 • Påvise uønskede forskjeller i kreftomsorgen

Infrastruktur og formidling

 • Automatisere rapportering av medikamentell kreftbehandling
 • Etablere tarmkreftscreening
 • Inkludere data direkte fra pasientene i alle kvalitetsregistre
 • Formidle råd om forebygging
 • Gjøre data lett tilgjengelig for ulike brukergrupper

Spesifikke mål og fokus for de ulike avdelingene og seksjonene

Registeravdelingen

 • Sikre minst 80 % innrapporterte kliniske meldinger til alle kvalitetsregistre
 • Etablere uttrekksløsning/datavarehus
 • Bruke PROMS-data i forskningsprosjekter

Registerinformatikk

 • Sørge for en digital plattform som gir sikker dataflyt og effektive arbeidsprosesser

Forskningsavdelingen

 • Fokusere på individtilpasset
  forebygging av kreft
 • Utføre anvendt forskning på
  modifiserbare kreftrisikofaktorer
 • Utforske molekylære markører i forebygging, ved hjelp av biobanker

Livmorhalsprogrammet

 • Innføre HPV-screening i hele landet og etablere hjemmeprøvetaking

Mammografiprogrammet

 • Bidra til økt kunnskap om screening for brystkreft, og implementere kunnskapen i Mammografiprogrammet

Tarmscreeningprogrammet

 • Etablere et nasjonalt screeningprogram for tarmkreft

Administrasjonsavdelingen

 • Bidra til en samfunnsrelevant og endringsdyktig organisasjon med høykompetente fagfolk

Dette er vi avhengige av for å lykkes

image8nth8.png

Riktig kompetanse

 • Bevare og etablere nye samarbeid med internasjonalt anerkjente miljøer
 • Være et ledende fagmiljø innen kreftepidemiologi, screening og statistikk
 • Bygge opp fagmiljø innen kunstig intelligens og maskinlæring

Treffsikker formidling

 • Gjøre vår statistikk lett tilgjengelig, og tilpasset ulike brukergrupper
 • Øke befolkningens kunnskap om kreft og kreftforebygging
 • Tilpasse råd og informasjon til ulike deler av befolkningen

Tilstrekkelig finansiering

 • Sikre grunnbevilgningen over statsbudsjettet
 • Sikre ekstrabevilgning eller økt grunnbevilgning for modernisering av mammografiprogrammet
 • Sikre finansiering for å ivareta kvalitetsregistrenes kontinuerlige utvikling
 • Utvikle en strategi for forsknings- og prosjekt-finansiering

Tverrfaglig digitalisering

 • Etablere ny IKT-plattform for screening-programmene
 • Sikre hensiktsmessig dataflyt fra innrapportering til tilgjengeliggjøring
 • Tilpasse interne datamodeller til internasjonal standard
 • Alle kreftformer over på ny IKT-plattform
 • Utvikle datavarehus