Innrapportering

Alle som er involvert i utredning, behandling og oppfølging av kreftpasienter må rapportere inn til Kreftregisteret. God innrapportering bidrar til at Norge har et av verdens mest komplette kreftregistre. Det er viktig for å gjøre kreftbehandlingen stadig bedre.

Sist oppdatert: 15.04.2020

Innrapportering

Kreftregisteret får informasjon fra flere kilder, blant annet fra klinikere både i spesialist- og primærhelsetjenesten, fra patologiavdelinger og fra andre helseregistre. 

Fra og med 01.01.2016 skal all innrapportering av klinisk informasjon fra spesialisthelsetjenesten skje elektronisk. De i primærhelsetjenesten som har tilgang til Norsk Helsenett må gå over til elektronisk innrapportering innen 01.01.2017.

For patologiavdelingene er det foreløpig ikke satt noen frist, men vi har som mål at de fleste patologiremisser sendes elektronisk via Norsk Helsenett innen 01.01.2017.

Innrapportering - klinisk informasjon

Informasjon fra klinkere utgjør, sammen med patologiinformasjon, hovedgrunnlaget for informasjon om krefttilfeller i Kreftregisteret. Klinikere skal rapportere inn for alle tilfeller av kreft og for enkelte tilfeller av forstadier til kreft og benigne svulster. En oversikt over meldepliktige diagnoser finnes her.

Kreftformer det finnes kvalitetsregistre for har spesifikke meldeskjema som dekker de ulike delene av behandlingsforløpet, for eksempel utredning, kirurgisk behandling, strålebehandling, medikamentell behandling og kontroll. Øvrige kreftformer meldes på generelle skjemaer for solide og non-solide svulster. 

Innrapportering av klinisk informasjon skjer i dag hovedsakelig via Kreftregisterets Elektroniske Meldetjeneste (KREMT). Dette er en webbasert løsning som er gratis tilgjengelig for alle som er tilknyttet Norsk Helsenett. 

Mer informasjon om KREMT.

KREMT inneholder funksjonalitet for innrapportering og mellomlagring av skjemaer. I tillegg finnes også oversikt over manglende kreftmeldinger, kvitteringer for innsendte meldinger og statistikk basert på helseinstitusjonens egen innrapportering. 

Helseinstitusjonene kan også velge å benytte andre elektroniske innrapporteringsløsninger enn KREMT. Dette krever imidlertid at det er Kreftregisterets meldingsspesifikasjoner som ligger til grunn for innrapporteringen, og at våre systemer gjenkjenner og kan bruke meldingene. 

Les mer om alternative innrapporteringsløsninger og andre utviklingsprosjekter. 

Helseinstitusjoner som ikke er tilknyttet Norsk Helsenett eller av andre grunner ikke får tilgang til KREMT, kan inntil videre bruke Kreftregisterets meldeskjema på papir.

Innrapportering - patologiinformasjon

Patologiavdelingene i Norge, både i sykehus og private patologilaboratorier, sender kopi av patologiremisser for kreft, forstadier til kreft og enkelte benigne svulster til Kreftregisteret. I tillegg skal patologiavdelingene sende patologiinformasjon som er nødvendig for drift av screeningprogrammene

Hvilke remisser patologiavdelingene skal sende til Kreftregisteret er spesifisert på bakgrunn av SNOMED-koder (patologikodeverket). En generell oversikt over dette kodeverket finner du på nettsidene til Direktoratet for e-helse. Spesifikasjoner for innsending til Kreftregisteret finner du her.

Et hovedmål for innrapportering av patologiinformasjon er å få alle patologiavdelinger til å sende remisser som xml-filer via Norsk Helsenett i stedet for innrapportering på papir. I tillegg jobber Kreftregisteret for å få patologiavdelingene til å implementere patologibesvarelser hvor diagnoseoppsummeringen er strukturert (patologimaler).