Forskning på miljøgifter og kreft

Klorerte organiske forbindelser er tungt nedbrytbare kjemiske stoffer som er mistenkt for å gi helseskader. En mulig sammenheng mellom kreft og organokloriner målt i serum fra Janus serumbank undersøkes i et internasjonalt forskningsprosjekt mellom Kreftregisteret, National Cancer Institute og Centers for Disease Control and Prevention i USA.

Bakgrunn og formål

I dette prosjektet analyseres nivået av to grupper av organokloriner, DDT og PCB, i prøver fra Janus Serumbank. Resultatene fra laboratorieanalysene brukes til å beregne risikoen for utvikling av flere forskjellige kreftformer:

 • Brystkreft
 • Leukemi
 • Non-Hodgkin lymfom
 • Multippelt myelom
 • Endometriekreft
 • Eggstokkreft
 • Prostatakreft
 • Melanom
 • Kreft i hjernen
 • Kreft i bukspyttkjertelen
 • Testikkelkreft
 • Leverkreft
 • Kreft i skjoldbruskkjertelen

Innsamlingen til Janus Serumbank startet på 1970-tallet, og prøvene er derfor ideelle for å undersøke nivåer av miljøgifter som PCB og DDT, som ble forbudt i Norge på 1970-og 80-tallet. Serumprøver fra i overkant av 2000 individer med forskjellige typer kreft er analysert, i tillegg til prøver fra en frisk kontrollgruppe på vel 1000 personer.

Organokloriner

Organokloriner er en gruppe organiske forbinelser som inneholder minst ett kloratom. Stoffene har ulik oppbyggning og veldig forskjellige kjemiske egenskaper. Enkelte organokloriner har vist seg å være kreftfremkallende, og noen er hormonforstyrrende. Det stilles spørsmål ved om dette kan gi økt risiko for hormonrelaterte kreftfomer som brystkreft, endometriekreft og prostatakreft. Du kan lese mer om hormoner og kreft her (på engelsk)

DDT

DDT (diklor-difenyl-dikloretan) er klorert hydrokarbon som ble mye brukt i landbruket, og for bekjempelse av malaria fra 1940-tallet. Stoffet ble forbudt i Norge i 1970, selv om dypping av grantrær for bekjempelse av gransnutebiller var tillatt ved skogplanteskolene fram til 1989. Det brytes svært sakte ned i naturen, og er svært giftig. Kilde: Store Medisinske Leksikon

PCB

PCB (polyklorerte bifenyler) ble brukt kommersielt fra 1930-tallet i en rekke industrier, og ble brukt blant annet i elektriske apparater, i transformatorer, kondensatorer, fugemasse, maling, og som lim rundt isolerglassvinduer. Stoffet er oljelignende og bransikkert, og ble derfor brukt som hydraulikkolje i underjordiske gruver, fly og smelteverk.

PCB ble forbudt å bruke og omsett i Norge i 1980. Mye av den opprinnelige mengden er nå tatt ut av bruk, men bare omtrent halvparten av PCB som er tatt ut er håndert forsvarlig. Resten kan være havnet på vanlige avfallsdeponier, eller i naturen. Stoffet brytes langsomt ned, og løser seg opp i fett. Dette innebærer at PCB hoper seg opp i næringskjeden, og mennesker og rovdyr er derfor spesielt utsatt. Det kan overføres til neste generasjon gjennom morsmelk, via livmor til foster, og via opplagsnæring i egg (http://www.miljostatus.no/PCB).

 

Samarbeidsmøte

Kreftregisteret avholdt samarbeidsmøte med noen av partnerne fra National Cancer Institute 8.juni 2017.

Fra venstre: Qing Lan, Hilde Langseth, Jo S. Stenehjem, Tom Kristian Grimsrud, Nathaniel Rothman, Trine B. Rounge


 

Samarbeidspartnere

 

https://dceg.cancer.gov/about/organization/programs-ebp/oeeb

 

Publikasjoner

 1. Lerro, C. C,  Jones R. RLangseth H,  Grimsrud T K,  Engel L S,  Sjödin A,  Choo-Wosoba H,  Albert P, Ward M H (2018).
  A nested case-control study of polychlorinated biphenyls, organochlorine pesticides, and thyroid cancer in the Janus Serum Bank cohort.
  Environmental Research 165: 125-132.

 2. Satagopan JM, Sen A, Zhou Q, Lan Q, Rothman N, Langseth H, Engel LS (2015).
  Bayes and empirical bayes methods for reduced rank regression models in matched case-control studies.
  Biometrics.. Epub. Nov 17 2015. 

 3. Koutros S, Langseth H, Grimsrud TK, Barr DB, Vermeulen R, Portengen L, Wacholder S, Beane Freeman LE, Blair A, Hayes RB, Rothmann N, Engel LS.  (2015).
  Prediagnostic Serum Organochlorine Concentrations and Metastatic Prostate Cancer: A Nested Case-Control Study in the Norwegian Janus Serum Bank Cohort EHP
  Environ Health Perspect 123:867-872

 4. Purdue MP, Engel LS, Langseth H, Needham LL, Andersen A, Barr DB, Blair A, Rothman N, McGlynn KA. (2009).
  Prediagnostic serum concentrations of organochlorine compounds and risk of testicular germ cell tumors EHP.

  Environ Health Perspect 2009; 117(10):1514-1519.

 5. Engel LS, Laden F, Andersen A, Strickland PT, Blair A, Needham LL, Barr DB, Wolff MS, Helzlsouer K, Hunter DJ, Lan Q, Cantor KP, Comstock GW, Brock JW, Bush D, Hoover RN, Rothman N (2007).
  Polychlorinated biphenyl levels in peripheral blood and non-Hodgkin's lymphoma: a report from three cohorts.
  Cancer Research; 67(11):5545-5552.

 6. Ward EM, Schulte P, Grajewski B, Andersen A, Patterson DG, Jr., Turner W, Jellum E, Deddens JA, Friedland J, Roeleveld N, Waters M, Butler MA, DiPietro E, Needham LL. (2000).
  Serum organochlorine levels and breast cancer: a nested case-control study of Norwegian women.
  Cancer Epidemiol Biomarkers Prev; 9(12):1357-1367.