Hjemmetest i kampen mot livmorhalskreft

I dette prosjektet har vi vist at celleprøve tatt med en hjemmetest er like bra som en celleprøve tatt av en lege i en gynekologisk undersøkelse.

Publisert: 28.08.2017, sist oppdatert: 11.09.2023

Hjemmetest er et godt alternativ til gynekologisk undersøkelse

Vi har vist at hjemmetest er godt akseptert blant kvinner og at celleprøve tatt av kvinnen selv er like god som legetatt celleprøve. Kun 19% av studiedeltakerne foretrakk legetatt prøve. Testen for høyrisiko humant papillomavirus (hrHPV) fungerte like bra på hjemmetatt celleprøve som legetatt celleprøve. Basert på blant annet funn fra denne studien innfører nå Livmorhalsprogrammet hjemmetest som et alternativ for en utvalgt gruppe kvinner.

HPV-testen er svært sensitiv når det gjelder å identifisere forstadier til livmorhalskreft, men vi trenger også mer kunnskap om hvordan vi kan skille mellom «farlige» og «ufarlige» HPV-infeksjoner. Det er nemlig kun en liten andel HPV-infeksjoner og lavgradige forstadier som utvikler seg til livsfarlig livmorhalskreft, mens de fleste tilfeller spontant går tilbake til normal tilstand. Det er derfor behov for en ekstra analyse som kan øke treffsikkerheten og forhindre overbehandling. 

Økt deltakelse

I første del av prosjektet viste Kreftregisteret at 44 % flere kvinner ble undersøkt mot livmorhalskreft hvis de kunne velge å ta en celleprøve hjemme istedenfor å gå til legen. Det var størst økning blant kvinner under 35 år, hvor opp mot 60 % flere kvinner ble undersøkt mot livmorhalskreft på grunn av muligheten til å ta celleprøve hjemme.

Nylig viste også en samarbeidsstudie med Harvard T.H. Chan, School of Public Health i USA, at en slik hjemmetest i tillegg er samfunnsmessig kostnadseffektiv.

Rekruttering

Vi sluttet rekruttering i september 2016. 310 kvinner som hadde fått påvist celleforandringer eller livmorhalskreft ble oppfordret til å ta en celleprøve med to ulike utstyr (Evalyn®Brush og FLOQSwabs™) hjemme dagen før de hadde time til behandling. På sykehuset ble det tatt enda en celleprøve av en lege. Disse prøvene, samt en urinprøve ble sendt så til laboratoriet for å analyseres med HPV testen.

 

Fanger opp like mange

Studien viste at når en hjemmetest benyttes for å teste tilstedeværelsen av hrHPV, som deretter følges opp videre, vil man fange opp like mange kvinner med alvorlige celleforandringer eller livmorhalskreft som når man tar en livmorhalsprøve hos legen. hrHPV hjemmetesten fungerte i tillegg bedre enn undersøkelse med cytologibasert screening.

Utstyr- og leveringspris er de viktigste faktorene som påvirker om hjemmetesting blir kostnadseffektivt eller ikke. Studien undersøkte to ulike utstyrspakker som var beregnet til hjemmebruk. Dersom utstyret ble analysert innen fire uker, gjorde begge utstyrspakkene nytten like bra som en prøve tatt av lege.

Dersom analysen av hjemmetesten ble forsinket med mer enn fire uker, fant vi forskjell i hjemmetestens evne til å identifisere behandlingskrevende celleforandringer. 

Prosjektet undersøkte også om kvinnene var fornøyde med testutstyret og påliteligheten til hjemmetesten. Kvinnene mente at hjemmetesting var et godt alternativ til en prøve tatt av legen. Erfaringer fra hjemmetestingen var svært positive, og de fleste av kvinnene foretrakk hjemmetesten som screeningmetode i fremtiden, selv om de stolte mer på en prøve tatt av legen.

Ønsker økt kunnskap om hjemmetesting

Studien har bidratt til økt kunnskap om metoder for å avdekke celleforandringer og kreft i livmorhalsen. For å kunne tilby et alternativ til legetatt celleprøve til de som har behov for det, skal vi fortsette å se nærmere på hvordan hjemmetesting kan minske behovet for en gynekologisk undersøkelse.

Denne kunnskapen vil komme kvinner til gode i fremtiden, både i Norge, og ikke minst i land som ikke har organisert livmorhalsscreening.

Det biologiske materialet fra kvinnene som har gitt sin tillatelse til at vi lagrer det i en forskningsbiobank, kan senere brukes i ytterligere kreftrelaterte forskningsstudier.

Status

HPV-hjemmetest innføres nå i Livmorhalsprogrammet. Flere artikler er publisert, men arbeidet med utdypende analyse av datamaterialet pågår fremdeles. I tillegg vil vi undersøke om laboratorieanalyser som metyleringsanalyse fungerer like bra på hjemmetatt og legetatt prøve. Det jobbes med å skrive flere artikler som presenterer ytterligere resultater fra studien.

Samarbeidsprosjekt

Prosjektet er et samarbeid koordinert av Kreftregisteret, og involverer pasienter fra Sykehuset Østfold og Oslo universitetssykehus (Ullevål og Radiumhospitalet).

Sykehusene har hatt ansvaret for rekrutteringen og for å ta imot prøvene. Pasientene med forstadium til livmorhalskreft ble rekruttert fra Sykehuset Østfold og Oslo universitetssykehus, Ullevål. Kreftpasientene henvist til Radiumhospitalet fikk informasjon om studien av legen ved første konsultasjon på sykehuset. 

Har du spørsmål til din behandling så ta kontakt med ditt sykehus. Har du derimot spørsmål til selve prosjektet kan du ta kontakt med Kreftregisteret.

 

Leinonen MK, Schee K, Jonassen CM, Lie AK, Nystrand CF, Rangberg A, Furre IE, Johansson MJ, Tropé A, Sjøborg KD, Castle PE, Nygård M. Safety and acceptability of human papillomavirus testing of self-collected specimens: A methodologic study of the impact of collection devices and HPV assays on sensitivity for cervical cancer and high-grade lesions. J Clin Virol. 2018 Feb-Mar;99-100:22-30. doi: 10.1016/j.jcv.2017.12.008. Epub 2017 Dec 21. PMID: 29289814

Enerly E, Bonde J, Schee K, Pedersen H, Lönnberg S, Nygård M. Self-Sampling for Human Papillomavirus Testing among Non-Attenders Increases Attendance to the Norwegian Cervical Cancer Screening Programme. PLoS One. 2016 Apr 13;11(4):e0151978. doi: 10.1371/journal.pone.0151978. PMID: 27073929; PMCID: PMC4830596.