Kreftrisiko blant brannmenn

Det er kjent at brannmenn har høyere risiko for en del kreftformer - men vi vet fortsatt for lite om hva denne økte risikoen skyldes. Gjennom dette prosjektet forsøker vi å finne flere av svarene.
Sist oppdatert:

brannmenn_550.jpg

Bakgrunn & hensikt

The International Agency for Research on Cancer har i år gjort en vurdering av kreftrisiko blant brannkonstabler. Dette yrket er nå klassifisert som kreftfremkallende. Det vil si at eksponeringen brannkonstabler bli utsatt for i jobben kan medvirke til utvikling av kreft. Konklusjonen er basert på funnene som er gjort for mesoteliom og blærekreft. En gruppe med 25 internasjonale eksperter har vurdert den vitenskapelige litteraturen om temaet, og kommet frem til konklusjonen. Prosjektleder Kristina Kjærheim var en av ekspertene som bidro i vurderingen, og artikler fra våre phd-stipendiater, Jarl Jakobsen og Niki Marjerrison, var inkludert i materialet som ble evaluert.

Vi mangler imidlertid enda kunnskap om hva en slik forhøyd risiko kan skyldes, og hvordan den best kan forebygges. 

Kreftregisteret og Statens arbeidsmiljøinstitutt arbeider med et prosjekt for å undersøke dette spørsmålet blant norske brannmenn. Prosjektet har to hovedmålsettinger:

  • Å evaluere sammenhengen mellom yrkeshistorikk og kreftrisiko blant brannmenn
  • Å evaluere sammenhengen mellom spesifikke eksponeringer og kreftrisiko

Datagrunnlag

I prosjektet har vi etablert en kohort over brannmenn og andre ansatte ved utvalgte norske brannetater fra 1960 og fremover. Totalt har vi inkludert omtrent 4000 heltidsbrannmenn og andre ansatte fra femten av de største norske byene/brannetatene.

For hver person i kohorten har vi navn og fødselsdato, alle stillinger/yrkestitler for personer som  har arbeidet ved brannetaten, inkludert start- og sluttdato for alle ansettelsesperioder. Disse persondataene er koblet mot registreringer fra Kreftregisteret og Dødsårsaksregisteret. Dette gjør at vi har oversikt over alle i kohorten som har fått en kreftdiagnose, inkl. diagnosedato og type kreft, og alle som er døde, inkl. dødsdato og dødsårsak. På denne måten kan vi undersøke både forekomst og dødelighet av kreft blant brannmennene og sammenligne dette med ratene i den generelle befolkningen.

Fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har vi fått oversikt over antall og type utrykninger i kommunene hvor brannetatene holder til. Ved å se dette i sammenheng med kreftforekomst kan vi undersøke om det er en sammenheng mellom antallet branner en brannmann har deltatt på og kreftrisiko.

Fra hver av de deltagende brannetatene har vi samlet informasjon om en lang rekke arbeidsmiljøforhold fra 1950 og fremover. Ved å legge dette til i analysene kan vi undersøke sammenhengen mellom bruk av åndedrettsvern eller andre beskyttende tiltak og kreftrisiko. Informasjon om antall biler, type drivstoff og stasjonsarkitektur gjør at vi kan studere sammenhengen mellom eksponering for diesel eksos og kreftrisiko.

Vi har årlige møter med den faglige referansegruppen for innspill og diskusjon rundt prosjektet. Les mer om referansegruppemøtet her.

Arbeidet skjer i tråd med gjeldende norske og internasjonale personvernregler og etter tillatelse fra Regional etisk komité for medisinsk forskning. Les mer om personvern ved Kreftregisteret. 

Status

Kohorten er nå etablert og to ph.d.-stipendiater er ansatt og jobber med analyse og publisering av artikler.

Prosjekt 1: Kreftrisiko og eksponeringer blant brannmenn

Niki Marjerrison startet som phd-stipendiat på prosjektet den 2. januar 2020. Den overordnede problemstillingen er om det er en sammenheng mellom kreftrisiko og eksponeringene som brannmenn utsettes for.


Det første delprosjektet er en analyse av risiko for kreftsykdommer som har en kjent sammenheng med eksponeringer som man er kjent med forekommer ved slukking av brann. Tidligere forskning på feltet har vist relativt inkonsistente funn. Derfor vil det andre delprosjektet bestå av en undersøkelse av om dette delvis kan forklares av at man i enkelte publikasjoner har studert risiko for å få en kreftdiagnose, mens i andre har analysert risiko for å dø av kreft.

Det siste delprosjektet er planlagt som en analyse av sammenhengen mellom risiko for kreft i urinveiene og indikatorer av yrkeseksponeringer. Fokus vil her særlig være på eksponering for PAH (polysykliske hydrokarboner), som har en kjent sammenheng med blærekreft.


Planlagte og ferdigstilte publikasjoner:

  1. Cancer incidence in sites potentially related to occupational exposures: 58 years of follow-up of firefighters in the Norwegian Fire Departments Cohort. Marjerrison N, Jakobsen J, Grimsrud TK, Hansen J, Martinsen JI, Nordby KC, Veierød MB, Kjærheim K. Scand J Work Environ Health. 2022 Apr 1;48(3):210-219. doi: 10.5271/sjweh.4009. Epub 2022 Jan 11. PMID: 35015085.

  2. Comparison of cancer incidence and mortality in the Norwegian Fire Departments Cohort, 1960-2018.

    Marjerrison N, Jakobsen J, Demers PA, Grimsrud TK, Hansen J, Martinsen JI, Nordby KC, Veierød MB, Kjærheim K. Occup Environ Med. 2022 May 19:oemed-2022-108331. doi: 10.1136/oemed-2022-108331. Epub ahead of print. PMID: 35589382

  3. Bladder cancer incidence and exposure to polycyclic aromatic hydrocarbons among firefighters in the Norwegian Fire Departments Cohort (NO: Blærekreft og eksponering til polysyklisk aromatisk hydrokarboner blant brannmenn i den norsk brannvesen kohorten) Status: under arbeid jan.2022.

Prosjekt 2: Prostatakreft blant brannmenn

Jarle Jakobsen begynte som phd-stipendiat ved Kreftregisteret den 11. februar 2019. Bakgrunnen for prosjektet er at risiko for prostatakreft jevnt over har vært forhøyet i studier av brannmenn. Det er imidlertid uklart om dette er knyttet til yrkeseksponeringer, og eventuelt hvilke eksponeringer.

 

Den første delen av arbeidet består av en beskrivelse av utviklingen av arbeidsmiljøforhold som har mulig betydning for eksponeringen av kreftfremkallende påvirkninger fra 1950 til 2015. Det har vært hevdet at den økte risikoen for prostatakreft blant brannmenn kan skyldes økt forekomst av helsekontroller og testing for prostataspesifikt antigen (PSA). For å belyse i hvilken grad en slik screeningeffekt kan ha betydning, er det andre delprosjektet en analyse av karakteristika ved prostatakreft hos brannmenn sammenliknet med prostatakreft blant politimenn, piloter, yrkesmilitære og resten av befolkningen. Alder ved diagnose, stadium ved diagnose og dødelighet er blant de variablene som inngår.

 

Det siste delprosjektet er en analyse av sammenhengen mellom risiko for prostatakreft og indikatorer for yrkeseksponeringer.

 

Planlagte og ferdigstilte publikasjoner:

 

  1. Work Conditions and Practices in Norwegian Fire Departments From 1950 Until Today: A Survey on Factors Potentially Influencing Carcinogen Exposure. Jakobsen J, Babigumira R, Danielsen M, Grimsrud TK, Olsen R, Rosting C, Veierød MB, Kjærheim K.Saf Health Work. 2020 Dec;11(4):509-516. doi: 10.1016/j.shaw.2020.07.004. Epub 2020 Jul 18. PMID: 33329918 
  2. Early detection of prostate cancer in firefighters: a register-based study of prognostic factors and survival. Jakobsen J, Veierød MB, Grimsrud TK, Fosså SD, Hammarström B, Kjærheim K.Occup Environ Med. 2021 Sep 11:oemed-2021-107622. doi: 10.1136/oemed-2021-107622. Online ahead of print. PMID: 34510005

 

  1. Prostate cancer incidence and occupational exposure among firefighters in the Norwegian Fire Departments Cohort (….) Status: under arbeid jan. 2022..