Kreftrisiko blant brannmenn

Det er kjent at brannmenn har høyere risiko for en del kreftformer - men vi vet fortsatt for lite om hva denne økte risikoen skyldes. Gjennom dette prosjektet forsøker vi å finne flere av svarene.
Sist oppdatert: 22.09.2021

brannmenn_550.jpg

Bakgrunn & hensikt

En rekke undersøkelser fra flere land har funnet at brannmenn har noe høyere risiko for enkelte former for kreft enn gjennomsnittsbefolkningen. Vi mangler imidlertid kunnskap om hva en slik forhøyd risiko kan skyldes, og hvordan den best kan forebygges.

Kreftregisteret og Statens arbeidsmiljøinstitutt er nå i gang med et prosjekt for å undersøke dette spørsmålet blant norske brannmenn. Vi anser som viktig å øke kunnskapen på feltet.

  • Å evaluere sammenhengen mellom yrkeshistorikk og kreftrisiko blant brannmenn
  • Å evaluere sammenhengen mellom spesifikke eksponeringer og kreftrisiko

Datagrunnlag

For å klare dette trenger vi å etablere en oversikt over alle personer som har vært brannmenn i de større byene og i et utvalg tett befolkede områder i Norge, helst helt tilbake fra 1950/60-tallet og fram til i dag.

For hver brannmann må vi ha navn, fødselsnummer og brannstasjon sammen med oversikt over ansettelsesperioder med yrkestitler og dato for første gang ansatt og alle endringer i stillingsbetegnelse.

I tillegg planlegger vi å bruke statistikk over antall og typer utrykninger i kommunene, antall og typer branner, informasjon om utvikling av slukkestrategi og verneutstyr etc. til å lage indikatorer for eksponering i ulike tidsperioder og geografiske områder.

Statens arbeidsmiljøinstitutt vil gjøre avanserte målinger av utvalgte eksponeringer i forbindelse med øvelser. Dette vil gi informasjon om det faktiske biologiske opptaket via åndedrett og/eller hud, og det vil gi et viktig grunnlag for forståelsen av kreftforekomst.

I prosjektets siste fase vil oversikten over ansatte kobles til Kreftregisterets og Dødsårsaksregisterets databaser, slik at kreftrisiko og dødelighet blant norske brannmenn kan analyseres for perioden fra 1960 og fram til i dag.

Dette arbeidet skjer i tråd med strenge personvernregler og etter tillatelse fra Regional etisk komité for medisinsk forskning. Les mer om personvern ved Kreftregisteret. 

Status

29. januar 2020 hadde prosjektgruppen i Kreftrisiko blant brannmenn årsmøte med referansegruppen i prosjektet

Ph.d.-stipendiat

2. januar 2020 startet Niki Marjerrison som ph.d.-stipendiat på prosjektet Kreftrisiko blant brannmenn ved Kreftregisteret.

Niki vil se nærmere på hud-, blod- og lymfekreft blant brannmenn. Hun vil undersøke om det er en sammenheng mellom risiko for hud-, blod- og lymfekreft og eksponeringen som brannmenn utsettes for.

For å kunne studere dette vil hun, i samarbeid med Jarle Jakobsen, først utvikle en jobbeksponeringsmatrise (JEM).

Oversikten over ansatte brannmenn fra 1950/60-tallet og fram til i dag fra 15 etater vil kobles til data fra Kreftregisteret, og JEMen vil informere om eksponeringer som den enkelte har vært utsatt for.

Ph.d.-stipendiat

11.februar 2019 ble det ansatt en PhD-stipendiat ved Kreftregisteret, under Kreftrisiko blant brannmenn.

Jarle Jakobsen skal forske på prostatakreft blant brannmenn. Han skal bruke data fra prosjektet for å undersøke om det er en sammenheng mellom forekomst av prostatakreft og eksponeringer som brannmenn utsettes for.

I tillegg vil han ved hjelp av data fra Kreftregisteret se om det er forskjeller og likheter mellom prostatakreft hos brannmenn og enkelte andre yrkesgrupper (politi, flyver, militære).