Kreftrisiko blant brannmenn

Det er kjent at brannmenn har høyere risiko for en del kreftformer - men vi vet fortsatt for lite om hva denne økte risikoen skyldes. Gjennom dette prosjektet forsøker vi å finne flere av svarene.

En rekke undersøkelser fra flere land har funnet at brannmenn har noe høyere risiko for enkelte former for kreft enn gjennomsnittsbefolkningen. Vi mangler imidlertid kunnskap om hva en slik forhøyd risiko kan skyldes, og hvordan den best kan forebygges.

Kreftregisteret og Statens arbeidsmiljøinstitutt er nå i gang med et prosjekt for å undersøke dette spørsmålet blant norske brannmenn. Vi anser som viktig å øke kunnskapen på feltet.

Formålet med studien er:

 • Å evaluere sammenhengen mellom yrkeshistorikk og kreftrisiko blant brannmenn
 • Å evaluere sammenhengen mellom spesifikke eksponeringer og kreftrisiko

Lager oversikt over alle brannmenn

For å klare dette trenger vi å etablere en oversikt over alle personer som har vært brannmenn i de større byene og i et utvalg tett befolkede områder i Norge, helst helt tilbake fra 1950/60-tallet og fram til i dag.

For hver brannmann må vi ha navn, fødselsnummer og brannstasjon sammen med oversikt over ansettelsesperioder med yrkestitler og dato for første gang ansatt og alle endringer i stillingsbetegnelse.

I tillegg planlegger vi å bruke statistikk over antall og typer utrykninger i kommunene, antall og typer branner, informasjon om utvikling av slukkestrategi og verneutstyr etc. til å lage indikatorer for eksponering i ulike tidsperioder og geografiske områder.

Måler eksponering av ulike stoffer

Statens arbeidsmiljøinstitutt vil gjøre avanserte målinger av utvalgte eksponeringer i forbindelse med øvelser. Dette vil gi informasjon om det faktiske biologiske opptaket via åndedrett og/eller hud, og det vil gi et viktig grunnlag for forståelsen av kreftforekomst.

I prosjektets siste fase vil oversikten over ansatte kobles til Kreftregisterets og Dødsårsaksregisterets databaser, slik at kreftrisiko og dødelighet blant norske brannmenn kan analyseres for perioden fra 1960 og fram til i dag.

Dette arbeidet skjer i tråd med strenge personvernregler og etter tillatelse fra Regional etisk komité for medisinsk forskning.

Nyheter

19. april 2018 hadde prosjektgruppen i Kreftrisiko blant brannmenn et arbeidsmøte med deltakere fra referansegruppen og representanter fra brannmann-yrket og Brannmenn mot kreft.

Dette var et nyttig arbeidsmøte hvor vi gikk gjennom rapporteringen fra arbeidskartleggingen fra hittil 11 brannetater. Arbeidskartleggingen inkluderer informasjon om organisering, klær og verneutstyr, øvelser, helsekontroller, kjøretøy og hygiene fra 1950 fram til i dag. Videre vil prosjektgruppen kode dataene som er kommet inn i ulike kategorier, og konstruere en såkalt jobbeksponeringsmatrise (JEM) med eksponeringsindikatorer for hele perioden fra 1950 for hver brannetat/brannstasjon.

F.V: Kristina Kjærheim (Kreftregisteret), Raymond Olsen (STAMI), Thomas Persson (Nedre Romerike Brann- og redning), Cecilie Aagestad (STAMI), Ronnie Babigumira (Kreftregisteret), Line E Solhaug (Kreftregisteret), Dag Skaseth (Fagforbundet), Torkjell Helle, Tommy Kristoffersen og Erik Tang (Brannmenn mot kreft) 

Ikke med på bilde: Tom K Grimsrud (Kreftregisteret)

Finansiering

Takk til de finansielle bidragsyterne som gjør prosjektet mulig:

 • Gjensidigestiftelsen/Det store Brannløftet
 • Fagforbundet
 • LO
 • Kreftforeningen
 • Oslo Brannkorpsforening
 • Brannmenn mot kreft
 • Arbeidstilsynet
 • Innsamlingsaksjon blant brannvesen, kommuner og fagforeninger

Faglig referansegruppe for prosjektet

 • Fagforbundet, seksjon for samferdsel og teknisk:
  • Dag Skaseth
 • LO:
  • Cecilie Sjåland
 • Det norske Maskinistforbundet:
  • Lasse Vestby
 • YS, Delta, Branntjenestens Yrkesorganisasjon:
  • Trond Busterud
 • Brannmenn mot kreft:
  • Tommy Kristoffersen
 • KS:
  • Torfinn Thomassen
 • Oslo kommune, Brann- og redningsetaten:
  • Einar Bakkevig
 • Direktoratet for sikkerhet og beredskap:
  • Kari Jensen
 • Arbeidstilsynet:
  • Tone Eriksen
 • Kreftforeningen:
  • Lill Thorsen

 

Sist oppdatert: 27.04.18