Kreftrisiko blant brannmenn

Det er kjent at brannmenn har høyere risiko for en del kreftformer - men vi vet fortsatt for lite om hva denne økte risikoen skyldes. Gjennom dette prosjektet forsøker vi å finne flere av svarene.

Sist oppdatert: 04.05.2020

En rekke undersøkelser fra flere land har funnet at brannmenn har noe høyere risiko for enkelte former for kreft enn gjennomsnittsbefolkningen. Vi mangler imidlertid kunnskap om hva en slik forhøyd risiko kan skyldes, og hvordan den best kan forebygges.

Kreftregisteret og Statens arbeidsmiljøinstitutt er nå i gang med et prosjekt for å undersøke dette spørsmålet blant norske brannmenn. Vi anser som viktig å øke kunnskapen på feltet.

Formålet med studien er:

 • Å evaluere sammenhengen mellom yrkeshistorikk og kreftrisiko blant brannmenn
 • Å evaluere sammenhengen mellom spesifikke eksponeringer og kreftrisiko

Lager oversikt over alle brannmenn

For å klare dette trenger vi å etablere en oversikt over alle personer som har vært brannmenn i de større byene og i et utvalg tett befolkede områder i Norge, helst helt tilbake fra 1950/60-tallet og fram til i dag.

For hver brannmann må vi ha navn, fødselsnummer og brannstasjon sammen med oversikt over ansettelsesperioder med yrkestitler og dato for første gang ansatt og alle endringer i stillingsbetegnelse.

I tillegg planlegger vi å bruke statistikk over antall og typer utrykninger i kommunene, antall og typer branner, informasjon om utvikling av slukkestrategi og verneutstyr etc. til å lage indikatorer for eksponering i ulike tidsperioder og geografiske områder.

Måler eksponering av ulike stoffer

Statens arbeidsmiljøinstitutt vil gjøre avanserte målinger av utvalgte eksponeringer i forbindelse med øvelser. Dette vil gi informasjon om det faktiske biologiske opptaket via åndedrett og/eller hud, og det vil gi et viktig grunnlag for forståelsen av kreftforekomst.

I prosjektets siste fase vil oversikten over ansatte kobles til Kreftregisterets og Dødsårsaksregisterets databaser, slik at kreftrisiko og dødelighet blant norske brannmenn kan analyseres for perioden fra 1960 og fram til i dag.

Dette arbeidet skjer i tråd med strenge personvernregler og etter tillatelse fra Regional etisk komité for medisinsk forskning.

Nyheter

Årsmøte

29. januar 2020 hadde prosjektgruppen i Kreftrisiko blant brannmenn årsmøte med referansegruppen i prosjektet. STAMI og Kreftregisteret gikk gjennom året som har vært og videre arbeid. Kreftregisteret har jobbet med å ferdigstille oversikten over alle personer som har vært brannmenn i de deltakende etatene helt tilbake fra 1950/60-tallet og fram til i dag. De jobber nå med siste kvalitetssikring av dataene. STAMI har samlet inn urinprøver fra brannkonstabler i forbindelse med reelle branner og øvelsesbranner i prosjektet. Det har også blitt avholdt 3 øvelsesbranner i hus og 4 øvelsesbranner i kjøretøy med målinger, samt målinger ved en etterslukking og ved vask av utsyr på brannstasjonen. STAMI er godt i gang med analysene. En eksponeringsrapport fra STAMI vil bli ferdigstilt i løpet av 2020.

Deltakere tilstede: Kristina Kjærheim (overlege, KRG), Ronnie Babigumira (data manager, KRG), Marie Danielsen (forskningsassistent, KRG), Jarle Jacobsen (PhD, KRG), Niki Marjerrison (PhD, KRG), Ingunn Sivertsen (spesialkonsulent, KRG), Raymond Olsen (forsker, STAMI), Cecilie Rosting (postdoktor, STAMI), Karl Nordby (avdelingsdirektør, STAMI), Dag Skaseth (Fagforbundet), Torgeir Holm (Fagforbundet), Cecilie Sjåland (LO), Trond Busterud (Brannforbundet), Terje Sørensen (Brannmenn mot kreft, stiller for Tommy Kristoffersen), Ole Andre Olsvik (Brannmenn mot kreft, stiller for Torkjell Helle), Rune Kristiansen (Bergen brannvesen/DNMF, stiller for Lasse Vestby)

Ny Ph.d.-stipendiat

2. januar 2020 startet Niki Marjerrison som ph.d.-stipendiat på prosjektet Kreftrisiko blant brannmenn ved Kreftregisteret. Niki vil se nærmere på hud-, blod- og lymfekreft blant brannmenn. Hun vil undersøke om det er en sammenheng mellom risiko for hud-, blod- og lymfekreft og eksponeringen som brannmenn utsettes for. For å kunne studere dette vil hun, i samarbeid med Jarle Jakobsen, først utvikle en jobbeksponeringsmatrise (JEM). Oversikten over ansatte brannmenn fra 1950/60-tallet og fram til i dag fra 15 etater vil kobles til data fra Kreftregisteret, og JEMen vil informere om eksponeringer som den enkelte har vært utsatt for.

Ny Ph.d.-stipendiat

11.februar 2019 ble det ansatt en PhD-stipendiat ved Kreftregisteret, under Kreftrisiko blant brannmenn. Jarle Jakobsen skal forske på prostatakreft blant brannmenn. Han skal bruke data fra prosjektet for å undersøke om det er en sammenheng mellom forekomst av prostatakreft og eksponeringer som brannmenn utsettes for. I tillegg vil han ved hjelp av data fra Kreftregisteret se om det er forskjeller og likheter mellom prostatakreft hos brannmenn og enkelte andre yrkesgrupper (politi, flyver, militære).

Årsmøte

17. januar 2019 hadde prosjektgruppen i Kreftrisiko blant brannmenn årsmøte med referansegruppen i prosjektet.

Vi gikk gjennom året som har vært, der både Kreftregisteret og STAMI kunne fortelle om spennende fremgang. Det er nå 18 etater med på prosjektet, hvor Ålesund ble vårt nyeste tilskudd i november 2018. Alle etatene jobber nå godt med å registrere sine røykdykkende heltidsbrannmenn slik at det senere kan forskes på eksponeringsfare for hvert individ, og ved hver etat. Det jobbes også med arbeidskartleggingen som snart er i mål ved de aller fleste etatene.

STAMI er godt i gang med målinger både før, underveis og etter øvelsesbranner. Det er planlagt deltakelse ved flere øvelsesbranner i 2019 for å samle inn prøver og gjøre målinger ved røykdykking. Det gjøres også flere undersøkelser på vaskerutiner ved brannetatene, blant annet på ulltrøyer og brannhetter.

 F.V.Tommy Kristoffersen (Brannmenn mot kreft), Sindre Wiers (Maskinistforbundet –stiller for Lasse Vestby), Nils Kristiansen (pensjonist OBRE – stiller for Einar Bakkevig), Ronnie Babigumira (data manager, Kreftregisteret), Torkjell Helle (Brannmenn mot kreft), Tom K Grimsrud (overlege, Kreftregisteret), Cecilie Sjåland (LO), Dag Skarseth (Fagforbundet), Kristina Kjærheim (nestleder Forskningsavdelingen/overlege, Kreftregisteret), Marie Danielsen (forskningsassistent, Kreftregisteret), Cecilie Rosting (postdoktor, STAMI), Raymond Olsen (forsker, STAMI), Lill Thorsen (Kreftforeningen) Karl Nordby (avdelingsdirektør, STAMI).

Finansiering

Takk til de finansielle bidragsyterne som gjør prosjektet mulig:

 • Gjensidigestiftelsen/Det store Brannløftet
 • Fagforbundet
 • LO
 • Kreftforeningen
 • Oslo Brannkorpsforening
 • Brannmenn mot kreft
 • Arbeidstilsynet
 • Innsamlingsaksjon blant brannvesen, kommuner og fagforeninger
 • ExtraStiftelsen

Faglig referansegruppe for prosjektet

 • Fagforbundet, seksjon for samferdsel og teknisk:
  • Dag Skaseth
 • LO:
  • Cecilie Sjåland
 • Det norske Maskinistforbundet:
  • Lasse Vestby
 • YS, Delta, Branntjenestens Yrkesorganisasjon:
  • Trond Busterud
 • Brannmenn mot kreft:
  • Tommy Kristoffersen
 • KS:
  • Torfinn Thomassen
 • Oslo kommune, Brann- og redningsetaten:
  • Einar Bakkevig
 • Direktoratet for sikkerhet og beredskap:
  • Kari Jensen
 • Arbeidstilsynet:
  • Tone Eriksen
 • Kreftforeningen:
  • Lill Thorsen