Betydningen av overvekt og sirkulerende små RNA i utvikling av livmorkreft

Prosjektet skal undersøke hvordan alder og livsstilsfaktorer påvirker uttrykket av sirkulerende små RNA blant pasienter med livmorkreft som har avgitt prøver til Janus serumbank.
Sist oppdatert:

Bakgrunn

Kreft i livmoren er den hyppigste gynekologiske kreftformen i den vestlige verden, og forekomsten er økende. Overvekt er en viktig risikofaktor, og mer enn 40 % av nye tilfeller av livmorkreft i Nord-europeiske land kan tilskrives høy kroppsmasseindeks. Små RNA er involvert i en lang rekke cellulære prosesser, også i forbindelse med kreftutvikling. I denne studien skal vi ved hjelp av prøver fra Janus serumbank studere hvordan uttrykket av sirkulerende små RNA endrer seg fram mot livmorkreftdiagnose. Vi skal sekvensere serumprøver fra 320 pasienter med livmorkreft, avgitt opp til 11 år forut for diagnosen, og sammenligne disse med en like stor kontrollgruppe. Vi skal undersøke hvordan uttrykket av sirkulerende små RNA endrer seg fram mot kreftdiagnosen, og hvordan alder og livsstilsfaktorer som overvekt påvirker uttrykket av sirkulerende små RNA. Gjennom bruk av nasjonale helseregistre, helseundersøkelser og biobanker, er målet å øke vår forståelse av de biologiske mekanismene som fører til utvikling av kreft i livmoren.

Status 

Katarina Baumgarten Skogstrøm ble ansatt som labtekniker i mars 2020. Sekvenseringen av serumprøvene ble igangsatt høsten 2020, og forventes å ferdigstilles i løpet av våren 2021.

Sina Rostami startet som postdoc i dette prosjektet 01.mars 2021. Han skal arbeide med analyser av sirkulerende små RNA.