NORCCAP – Norwegian Colorectal Cancer Prevention (Forebyggende undersøkelser mot tarmkreft)

NORCCAP. Dette prosjektet er en randomisert undersøkelse på screening for kolorektal cancer (tarmkreft) og adenomatøse polypper (potensielle forstadier for tarmkreft). Prosjektet kom i gang på initiativ av Norsk Gastrointestinal Cancer Gruppe (NGICG) og Kreftforeningen med delt finansiering mellom Kreftforeningen og Helsedepartementet. Screeningundersøkelsene ble utført i Oslo og Telemark 1999-2001. Resultater etter 11 års oppfølging ble publisert i 2014. Med 65% oppmøte blant de inviterte, ble det oppnådd 27% redusert antall dødsfall grunnet tarmkreft og 20% redusert antall nye tilfeller av tarmkreft ved tilbud om screening sammenlignet med ingen screening.

21.000 kvinner og menn i alder 50-64 år, bosatt i Oslo og Telemark, ble trukket ut fra folkeregisteret og tilbudt screeningundersøkelse ved hjelp av fleksibel sigmoidoskopi (bøyelig tarmkikkert for undersøkelse av nederste ca. 50cm av tykktarmen). Resten av befolkningen i den aktuelle aldergruppen (n=79.000) utgjorde kontrollgruppen. Halvparten av de inviterte ble i tillegg forespurt om å levere en avføringsprøve for supplerende screening for blod i avføringen (FOB-testing med en immunokjemisk test – FlexSure OBT®) og avføringsprøve for å finne fram til alternative screeningmetoder. I tråd med dette ble det også tatt blodprøver.

Til nå er det utkommet 55 originalartikler og 12 doktorgradsarbeider (hvorav en ”tvillinggrad”- dvs. for to doktorgradskandidater) – se egen lenke til publikasjonsliste på denne siden. Mye av forskningan har hatt overføringsverdi til vanlig klinisk virksomhet og kvalitetssikringsprogrammet i NORCCAP har gitt grunnlaget for Gastronet – et nasjonalt kvalitetsregister for gastrointestinal endoskopi.

 

NORCCAP-II/NordICC. NORCCAP-II-prosjektet er veldig likt NORCCAP-I i design, men screeningmetoden er undersøkelse av hele tykktarmen med tarmkikkert (koloskopi), ikke bare undersøkelse av nederste ca. 50cm. Grunnet manglende finasiering ble  2005 ble NORCCAP-II ”flagget ut” i 2005 som NordICC-gruppen (Nordic-European Initiative on Colorectal Cancer), men med koordinering fra Norge. Prosjektet startet med rekruttering i Polen og Nederland og etter hvert kom også Sverige og Norge med. Selve screeningfasen var gjennomført som planlagt sommeren 2014.

http://www.med.uio.no/helsam/forskning/prosjekter/nordicc/index.html