Forskning på tarmscreening (NORCCAP)

NORCCAP (Norwegian Colorectal Cancer Prevention) er en randomisert undersøkelse på tarmscreening. Kreftregisteret har flere aktive forskningsprosjekter som studerer årsaker til tarmkreft basert på denne datainnsamlingen.
Sist oppdatert:

Bakgrunn

NORCCAP-prosjektet er en randomisert studie på screening for, og forebygging av, kolorektal cancer (CRC). NORCCAP var også en pilot på et mulig nasjonalt screeningprogram. Prosjektet kom i gang på initiativ av Norsk Gastrointestinal Cancer Gruppe (NGICG) og Kreftforeningen med delt finansiering mellom Kreftforeningen og Helse- og omsorgsdepartementet. Kreftregisteret tok over eierskapet til NORCCAP i 2002. Studien ble startet og gjennomført under ledelse av Geir Hoff.

Selve screeningundersøkelsene ble utført i løpet av tre år (1999-2001) i Oslo og Telemark. 21.000 kvinner og menn i alder 50-64 år, bosatt i Oslo og Telemark, ble trukket ut fra folkeregisteret og tilbudt screeningundersøkelse ved hjelp av fleksibel sigmoidoskopi (bøyelig tarmkikkert for undersøkelse av nederste ca. 50cm av tykktarmen).

Resten av befolkningen i den aktuelle aldergruppen (n=79.000) utgjorde kontrollgruppen.

Halvparten av de inviterte ble i tillegg forespurt om å levere en avføringsprøve for supplerende screening for blod i avføringen (FOB-testing med en immunokjemisk test – FlexSure OBT®) og avføringsprøve for å finne fram til alternative screeningmetoder. I tråd med dette ble det også tatt blodprøver. Deltagerne er blitt fulgt over tid.

Pågående delprosjekt

Mikrobielle biomarkører for tarmkreft 

Tidligere studier har vist at det er en forskjell i tarmbakterier mellom friske personer og personer med tarmkreft. Det finnes få studier studier som har undersøkt sammenhengen mellom tarmfloraen og tidlige stadier av tarmkreft. I denne studien skal vi bruke prøver innsamlet i NORCCAP-studien, sammen med 15 års oppfølgning av kreftdata for å prøve å finne tidlige biomarkører for tarmkreft.

 

NordICC - samarbeidsprosjekt 

NordICC (NORCCAP-II) prosjektet likner NORCCAP-I i design, men screeningmetoden er undersøkelse av hele tykktarmen med tarmkikkert (koloskopi) ikke bare undersøkelse av nederste ca. 50cm. Grunnet manglende finansiering ble NORCCAP-II ”flagget ut” i 2005 som NordICC-gruppen (Nordic-European Initiative on Colorectal Cancer), men med koordinering fra Norge.

Prosjektet startet med rekruttering i Polen og Nederland og etter hvert kom også Sverige og Norge med. Selve screeningfasen var gjennomført som planlagt sommeren 2014.

Resultater 

Til nå er det utkommet 66 originalartikler og 12 doktorgradsarbeider. Mye av forskningen har hatt overføringsverdi til vanlig klinisk virksomhet og til planleggingen av både pilotprosjektet for et nasjonalt tarmscreeningprogram og tarmscreeningprogrammet.

Kvalitetssikringsprogrammet i NORCCAP har gitt grunnlaget for Gastronet – et nasjonalt kvalitetsregister for gastrointestinal endoskopi som har resultert i ytterligere 44 originalartikler og 4 doktorgradsarbeider. Et sammendrag av alle publikasjoner finner du her.

Resultater etter 11 års oppfølging ble publisert i 2011 og 15 års oppfølging i 2018. Med 65% oppmøte blant inviterte ble det oppnådd 27% redusert antall dødsfall grunnet tarmkreft og 20% redusert antall nye tilfeller av tarmkreft ved tilbud om screening sammenlignet med ingen screening. Etter 15 år viste resultatene en ikke-signifikant nedgang i kreftforekomst hos kvinner, og like lave dødelighetsrater hos screenede som ikke-screenede hos kvinner. Hos menn var det en signifikant 32% reduksjon i forekomst av tarmkreft, og en betydelig (37%) og statistisk signifikant reduksjon i tarmkreftdødelighet.

NORCCAP samlerapport 1999-2001

 

Bretthauer M, Gondal G, Larsen K, Carlsen E, Eide TJ, Grotmol T, Skovlund E, Tveit KM, Vatn MH, Hoff G. Design, organization and management of a controlled population screening study for detection of colorectal neoplasia: attendance rates in the NORCCAP study (Norwegian Colorectal Cancer Prevention). Scand J Gastroenterol. 2002 May;37(5):568-73. doi: 10.1080/00365520252903125. PMID: 12059059.

Gondal G, Grotmol T, Hofstad B, Bretthauer M, Eide TJ, Hoff G. The Norwegian Colorectal Cancer Prevention (NORCCAP) screening study: baseline findings and implementations for clinical work-up in age groups 50-64 years. Scand J Gastroenterol. 2003 Jun;38(6):635-42. doi: 10.1080/00365520310003002. PMID: 12825872.

Hoff G, Grotmol T, Skovlund E, Bretthauer M; Norwegian Colorectal Cancer Prevention Study Group. Risk of colorectal cancer seven years after flexible sigmoidoscopy screening: randomised controlled trial. BMJ. 2009 May 29;338:b1846. doi: 10.1136/bmj.b1846. PMID: 19483252; PMCID: PMC2688666.

Holme Ø, Løberg M, Kalager M, Bretthauer M, Hernán MA, Aas E, Eide TJ, Skovlund E, Schneede J, Tveit KM, Hoff G. Effect of flexible sigmoidoscopy screening on colorectal cancer incidence and mortality: a randomized clinical trial. JAMA. 2014 Aug 13;312(6):606-15. doi: 10.1001/jama.2014.8266. Erratum in: JAMA. 2014 Sep 3;312(9):964. PMID: 25117129; PMCID: PMC4495882.

Berstad P, Løberg M, Larsen IK, Kalager M, Holme Ø, Botteri E, Bretthauer M, Hoff G. Long-term lifestyle changes after colorectal cancer screening: randomised controlled trial. Gut. 2015 Aug;64(8):1268-76. doi: 10.1136/gutjnl-2014-307376. Epub 2014 Sep 2. PMID: 25183203.

Holme Ø, Bretthauer M, Eide TJ, Løberg EM, Grzyb K, Løberg M, Kalager M, Adami HO, Kjellevold Ø, Hoff G. Long-term risk of colorectal cancer in individuals with serrated polyps. Gut. 2015 Jun;64(6):929-36. doi: 10.1136/gutjnl-2014-307793. Epub 2014 Nov 16. PMID: 25399542.

Holme Ø, Løberg M, Kalager M, Bretthauer M, Hernán MA, Aas E, Eide TJ, Skovlund E, Lekven J, Schneede J, Tveit KM, Vatn M, Ursin G, Hoff G; NORCCAP Study Group†. Long-Term Effectiveness of Sigmoidoscopy Screening on Colorectal Cancer Incidence and Mortality in Women and Men: A Randomized Trial. Ann Intern Med. 2018 Jun 5;168(11):775-782. doi: 10.7326/M17-1441. Epub 2018 Apr 24. PMID: 29710125; PMCID: PMC6853067.

 

Alle publikasjoner fra NORCCAP-studien