Forskning på tarmscreening (NORCCAP)

NORCCAP (Norwegian Colorectal Cancer Prevention) er en randomisert undersøkelse på tarmscreening. Kreftregisteret har flere aktive forskningsprosjekter som studerer årsaker til tarmkreft basert på denne datainnsamlingen.
Sist oppdatert: 11.02.2021

Bakgrunn

NORCCAP-prosjektet er en randomisert studie på screening for, og forebygging av, kolorektal cancer (CRC). NORCCAP var også en pilot på et mulig nasjonalt screeningprogram. Prosjektet kom i gang på initiativ av Norsk Gastrointestinal Cancer Gruppe (NGICG) og Kreftforeningen med delt finansiering mellom Kreftforeningen og Helse- og omsorgsdepartementet. Kreftregisteret tok over eierskapet til NORCCAP i 2002. Studien ble startet og gjennomført under ledelse av Geir Hoff.

Selve screeningundersøkelsene ble utført i løpet av tre år (1999-2001) i Oslo og Telemark. 21.000 kvinner og menn i alder 50-64 år, bosatt i Oslo og Telemark, ble trukket ut fra folkeregisteret og tilbudt screeningundersøkelse ved hjelp av fleksibel sigmoidoskopi (bøyelig tarmkikkert for undersøkelse av nederste ca. 50cm av tykktarmen).

Resten av befolkningen i den aktuelle aldergruppen (n=79.000) utgjorde kontrollgruppen.

Halvparten av de inviterte ble i tillegg forespurt om å levere en avføringsprøve for supplerende screening for blod i avføringen (FOB-testing med en immunokjemisk test – FlexSure OBT®) og avføringsprøve for å finne fram til alternative screeningmetoder. I tråd med dette ble det også tatt blodprøver. Deltagerne er blitt fulgt over tid.

Resultater 

Til nå er det utkommet 64 originalartikler og 12 doktorgradsarbeider. Mye av forskningen har hatt overføringsverdi til vanlig klinisk virksomhet og til planleggingen av både pilotprosjektet for et nasjonalt tarmscreeningprogram og tarmscreeningprogrammet.

Kvalitetssikringsprogrammet i NORCCAP har gitt grunnlaget for Gastronet – et nasjonalt kvalitetsregister for gastrointestinal endoskopi som har resultert i ytterligere 44 originalartikler og 4 doktorgradsarbeider. Et sammendrag av alle publikasjoner finner du her.

Resultater etter 11 års oppfølging ble publisert i 2011 og 15 års oppfølging i 2018. Med 65% oppmøte blant inviterte ble det oppnådd 27% redusert antall dødsfall grunnet tarmkreft og 20% redusert antall nye tilfeller av tarmkreft ved tilbud om screening sammenlignet med ingen screening. Etter 15 år viste resultatene en ikke-signifikant nedgang i kreftforekomst hos kvinner, og like lave dødelighetsrater hos screenede som ikke-screenede hos kvinner. Hos menn var det en signifikant 32% reduksjon i forekomst av tarmkreft, og en betydelig (37%) og statistisk signifikant reduksjon i tarmkreftdødelighet.

NORCCAP samlerapport 1999-2001

Pågående delprosjekt

Mikrobielle biomarkører for tarmkreft 

Tidligere studier har vist at det er en forskjell i tarmbakterier mellom friske personer og personer med tarmkreft. Det finnes få studier studier som har undersøkt sammenhengen mellom tarmfloraen og tidlige stadier av tarmkreft. I denne studien skal vi bruke prøver innsamlet i NORCCAP-studien, sammen med 15 års oppfølgning av kreftdata for å prøve å finne tidlige biomarkører for tarmkreft.

 

NordICC - samarbeidsprosjekt 

NordICC (NORCCAP-II) prosjektet likner NORCCAP-I i design, men screeningmetoden er undersøkelse av hele tykktarmen med tarmkikkert (koloskopi) ikke bare undersøkelse av nederste ca. 50cm. Grunnet manglende finansiering ble NORCCAP-II ”flagget ut” i 2005 som NordICC-gruppen (Nordic-European Initiative on Colorectal Cancer), men med koordinering fra Norge.

Prosjektet startet med rekruttering i Polen og Nederland og etter hvert kom også Sverige og Norge med. Selve screeningfasen var gjennomført som planlagt sommeren 2014.

I media

"Vill vi ha et screeningprogram mot tarmkreft" - NRK Ekko 

"Størst effekt av tarmkreftscreening hos yngre" - Dagens Medisin 

"Undersøkelse reduserer tarmkreft-dødelighet med 27 prosent" - Aftenposten

Utvalgte publikasjoner

Rounge TBMeisal RNordby JIAmbur OHde Lange THoff G (2018)
Evaluating gut microbiota profiles from archived fecal samples
BMC Gastroenterol18 (1)171
DOI 10.1186/s12876-018-0896-6PubMed 30409123

Ved NORCCAP-screeningen i 1999-2001 ble det frosset ned ferske avføringsprøver med tanke på utvikling av nye screeningmetoder til påvisning av eller forebygging av tarmkreft. Studier viser at det er en sammenheng mellom visse typer tarmbakterier og tarmkreft. Denne studien viser at frosne avføringsprøver lagret i opptil 16 år har tilstrekkelig med mikrobielle DNA-profiler til bruk i studier på mulig assosiasjon mellom tarmbakterier og tarmkreftrisiko.

 

Holme ØLøberg MKalager MBretthauer MHernán MAAas EEide TJSkovlund ELekven JSchneede JTveit KMVatn MUrsin GHoff GNORCCAP Study Group† (2018)
Long-Term Effectiveness of Sigmoidoscopy Screening on Colorectal Cancer Incidence and Mortality in Women and Men: A Randomized Trial
Ann Intern Med168 (11)775-782
DOI 10.7326/M17-1441PubMed 29710125

Dette er en oppdatering av langtidsoppfølgingen etter tarmscreening, med resultater 15 år etter screeningundersøkelsen. Resultatene viser at kvinner har mindre nytte av screening med utprøvde metoder, som styrker funn fra andre tilsvarende studier.

 

Holme ØBretthauer MEide TJLøberg EMGrzyb KLøberg MKalager MAdami HOKjellevold ØHoff G (2014). Long-term risk of colorectal cancer in individuals with serrated polyps. Gut64 (6)929-36. DOI PubMed 25399542

Fram til for få år siden trodde man at såkalte serraterte polypper var helt ufarlige. Resultater fra denne studien viser at personer med store, serraterte polypper har en økt risiko for kreft i tykktarm og endetarm, men de serraterte polyppene er ikke i seg selv en del av utviklingen mot kreft. 

 

Berstad PLøberg MLarsen IKKalager MHolme ØBotteri EBretthauer MHoff G(2014). Long-term lifestyle changes after colorectal cancer screening: randomised controlled trial. Gut64 (8)1268-76. PubMed 25183203

I denne studien undersøker livsstilsendringer har betydelse for overlevelse. Resultat fra studien viser at personer som bedret sin livsstilsi løpet av de første 3 år av studien, oppnådde 38 % redusert risiko for død i løpet av oppfølgingstiden.

Alle publikasjoner fra NORCCAP-studien