Kreft blant offshorearbeidere

Det er kjent at noen av de kjemiske forbindelsene i råolje og gass kan være kreftfremkallende. Kreftregisteret har flere pågående forskningsprosjekt som studerer forekomst og kreftrisiko blant offshorearbeidere.
Sist oppdatert: 20.05.2021

Pågående eksternt finansierte prosjekter

2018–2023: Eksponering og risiko for kreft blant norske offshoresarbeidere

Dette prosjektet er en fortsettelse av flere tidligere studier fra Kreftregisteret om kreftrisiko blant nordsjøarbeidere. I denne studien vil vi også gjøre årsaksrettende studier av kvinnelige offshorearbeidere som har vært lite studert før.

2020–2025: Kohortetablering basert på helikoptertransport og studier av kreftrisiko blant offshorearbeidere i nyere tid

Denne studien er en del av Kreftregisteret sitt arbeide for å kartlegge kreftrisiko blant petroleumsarbeidere. Prosjektet skal undersøke sammenhengen mellom benzeneksponering ved offshorearbeid og risikoen for kreftutvikling

2022-2025: Kjemisk eksponering, nattarbeid og kreftrisiko blant norske offshorearbeidere

Dette prosjektet skal undersøke sammenhengen mellom kjemisk eksponering, nattarbeid og kreftrisiko blant norske offshorearbeidere.

Bakgrunn og formål

Etter at det norske «oljeeventyret» skjøt fart utover 1970 og 80-tallet mottok Kreftregisteret i 1989 en henvendelse fra daværende Oljeindustriens Landsforening (i dag Norsk Olje & Gass) angående muligheten for å kartlegge kreftforekomst og dødelighet blant offshorearbeidere. I etterkant av denne forespørselen ble det i perioden 1996- 1998 utført en større spørreundersøkelse blant 28 000 personer som jobbet offshore i perioden 1965-1998. Data fra undersøkelsen utgjør «Offshorekohorten», og det er utført flere studier på dette datamaterialet.

Fokuset på arbeidsmiljøet og potensielle helsefarer i oljenæringen har heller ikke avtatt de siste tiårene, og gjennom blant annet stortingsmeldinger har regjerningen uttalt at Norge skal være verdensledende på HMS i petroleumsvirksomhetene. Med en næring i stadig utvikling, og stort fokus på HMS, har det vært behov for å utføre kreft og eksponeringsstudier også på nyere data etter 1998. I 2019 startet derfor Kreftregisteret med bred støtte fra industrien, fagforeninger og tilsynsmyndigheter, planleggingen av et nytt prosjekt. Denne gangen ønsker man å benytte data fra helikoptertransport til og fra offshoreinstallasjoner, for å identifisere individer som har vært offshore fra 1980 tallet og frem til i dag. Denne kohorten har fått navnet «Heliport-kohorten».  Heliport-kohorten vil være en unik database ved at den gir en oppdatert og tilnærmet komplett oversikt over arbeidstakergruppen på offshoreinstallasjoner – og derav et monitoreringsverktøy av høy kvalitet for videre studier av blant annet kreftrisiko ved benzeneksponering.

Klikk her for større bilde og lenker

Funn

  • Forhøyet risiko for enkelte kreftformer blant offshorearbeidere sammenlignet med den øvrige norske befolkningen. Les mer.
  • Risikoen for enkelte typer lymfe- og blodkreft (akutt myelogen leukemi, multippelt myelom og kronisk lymfatisk leukemi) ser ut til å øke i takt med økende benzeneksponering.  
  • Risikoen for hudkreft ser ut til å øke med varigheten av hudkontakt med benzen og råolje. Les mer.

Alle publikasjoner fra Kreftregisterets offshore studier