Hvor fort vokser brystkreftsvulster?

I dette prosjektet skal data fra Mammografiprogrammet brukes til å utvikle statistiske modeller som kan bidra til økt forståelse av brystkreftsvulsters utvikling og kvinners overlevelse av brystkreft.
Sist oppdatert: 15.01.2023

Bakgrunn

Brystkreft er den hyppigst forekommende kreftsykdommen blant kvinner i Norge. Til tross for dette, er det mye vi ikke vet enda om brystkreftsvulster og deres evne til å vokse og utvikle seg. I dette prosjektet skal vi utvikle statistiske modeller for å øke forståelsen av brystkreftsvulsters naturlige vekst og utvikling.

I Mammografiprogrammet undersøkes asymptomatiske kvinner for brystkreft hvert annet år. Vi er spesielt interesserte i å estimere hvor lang tid det går fra en kreftsvulst er mulig å oppdage på screeningbilder, til svulsten ville blitt oppdaget på grunn av symptomer. Dette er en tidsperiode som ikke er direkte observerbar. Vi skal derfor utvikle statistiske modeller som kan anslå dette, blant annet ved hjelp av informasjon om størrelsen på svulsten ved diagnosetidspunktet, for brystkreft oppdaget på screening og brystkreft oppdaget på grunn av symptomer utenfor screeningprogrammet.

Hensikt

Målet med prosjektet er å utvikle statistiske modeller som kan bidra til økt forståelse av brystkreftsvulsters utvikling og overlevelse av sykdommen blant kvinner som deltar i Mammografiprogrammet. 

Vi forventer at kunnskapen som erverves gjennom prosjektet kan bidra til å utvikle screening og Mammografiprogrammet ved å øke forståelsen av overdiagnostikk og overlevelse av brystkreft.

Planlagt gjennomføring

Vi vil benytte screeningopplysninger og opplysninger om brystkreftdiagnoser fra Kreftregisterets databaser, i henhold til kreftregisterforskriften.

Studiepopulasjonen er kvinner i alderen 50-69 som har blitt screenet i forbindelse med oppmøte i Mammografiprogrammet og/eller har blitt diagnostisert med symptomatisk brystkreft fra 2006 og senere. Prosjektet vil kun benytte data fra kvinner som ikke har reservert seg mot at opplysninger fra deres screeningundersøkelser lagres i Kreftregisteret.

Dette er en registerbasert studie, der kvinnene ikke vil bli kontaktet angående prosjektet. Det vil være umulig å gjenkjenne enkeltpersoner i resultater som publiseres.

Prosjektet er et samarbeid mellom Kreftregisteret og Università Commerciale 'Luigi Bocconi' i Italia. Kreftregisteret er forskningsansvarlig institusjon i Norge, og er ansvarlig for nødvendige etiske godkjenninger i Norge, samt å trekke ut, pseudonymisere og overføre data til prosjektgruppen i Italia. Kreftregisteret vil også bidra med analyser og fortolkning av data. Università Commerciale 'Luigi Bocconi' er dataansvarlig institusjon i Italia, og har ansvar for å innhente nødvendige godkjenninger i Italia. De har også ansvar for å administrere og analysere dataene i prosjektet.

Status

Per januar 2023 er nødvendige avtaler mellom Kreftregisteret og Università Commerciale 'Luigi Bocconi' signert. Datasettet er gjort tilgjengelige for prosjektgruppen gjennom Tjenester for Sensitive Data (TSD). Prosjektgruppen i Italia jobber for tiden med å analysere dataene.