Hvor fort vokser brystkreftsvulster?

I disse prosjektene brukes data fra Mammografiprogrammet til å utvikle statistiske modeller som kan øke forståelsen av brystkreftsvulsters utvikling og kvinners overlevelse av brystkreft.
Sist oppdatert:

Bakgrunn

Brystkreft er den hyppigst forekommende kreftsykdommen blant kvinner i Norge. Til tross for dette, er det mye vi ikke vet enda om brystkreftsvulster og deres evne til å vokse og utvikle seg.

Mammografiprogrammet undersøkes asymptomatiske kvinner for brystkreft hvert annet år. Data fra Mammografiprogrammet kan brukes i statistiske modeller for å anslå hvor lang tid det går fra en kreftsvulst er mulig å oppdage på screeningbilder, til svulsten kan oppdages på grunn av symptomer. Dette er en tidsperiode som ikke er direkte observerbar, men som vi ønsker mer kunnskap om for å øke forståelsen for hvordan brystkreftsvulster vokser og utvikler seg, og hvordan sykdommen kunne ha utviklet seg dersom svulstene ikke hadde blitt oppdaget ved screening. Slik kan vi også få økt forståelse av overdiagnostikk og overbehandling innen mammografiscreening.

Vi trenger også mer kunnskap om deteksjon av brystkreft og såkalte falskt positive screeningundersøkelser, som vil si at legene ser mistenkelige funn på screeningbildene, mens tilleggsundersøkelser avkrefter brystkreftdiagnose. Tidligere studier har vist at kvinner med falskt positiv screeningundersøkelse har en forhøyet risiko for senere å utvikle brystkreft, og vi trenger flere studier for å belyse denne sammenhengen.  

Denne type studier vil gi økt kunnskap både om overdiagnostikk og overlevelse av brystkreft i Mammografiprogrammet, og kan også bidra som grunnlag for et mer persontilpasset screeningprogram der for eksempel screeninghyppighet blir mer tilpasset kvinners ulike risiko for brystkreft. 

Mammografiseksjonen er samarbeidspartner for to internasjonale forskningsprosjekter som vil utvikle og anvende avanserte statistiske modeller på data fra Mammografiprogrammet for å bidra til økt forståelse av hvordan brystkreftsvulster vokser, utvikles og oppdages, og gi mer kunnskap om overdiagnostikk og overlevelse av sykdommen blant kvinner som deltar i Mammografiprogrammet.

Hensikt

Prosjektene har til hensikt å øke vår forståelse for hvordan brystkreft utvikles, samt hvorfor og hvordan falskt positive screeningresultater opptrer, og gi økt kunnskap om overdiagnostikk og overlevelse av sykdommen. Dette kan igjen bidra til å forbedre Mammografiprogrammet. 

Prosjektene kan også bidra til økt kunnskap om mulighetene for et mer persontilpasset screeningprogram, som vil si at screeningtilbudet tilpasses grupper av kvinner eller enkeltpersoner ut fra ulike parametre som risiko for brystkreft, screeninghistorikk eller annet.

Planlagt gjennomføring

Vi vil benytte screeningopplysninger og opplysninger om brystkreftdiagnoser fra Kreftregisterets databaser, i henhold til kreftregisterforskriften.

Studiepopulasjonen er kvinner i alderen 50-69 år som har blitt screenet i forbindelse med oppmøte i Mammografiprogrammet og/eller har blitt diagnostisert med symptomatisk brystkreft fra 2006 og senere. Prosjektene vil kun benytte data fra kvinner som ikke har reservert seg mot at opplysninger fra deres screeningundersøkelser lagres i Kreftregisteret.

Dette er registerbaserte studier, der kvinnene ikke vil bli kontaktet angående prosjektene. Det vil være umulig å gjenkjenne enkeltpersoner i resultater som publiseres.

Organisering

Kreftregisteret er forskningsansvarlig institusjon i Norge for begge prosjekter, og er ansvarlig for nødvendige etiske godkjenninger i Norge, samt for å trekke ut, pseudonymisere og overføre data til eksterne samarbeidspartnere. Kreftregisteret vil også bidra med analyser og fortolkning av data.

Det ene prosjektet, "Estimation of the history of development and evolution of breast cancer from data collected as part of BreastScreen Norway", er et samarbeid mellom Kreftregisteret og Università Commerciale 'Luigi Bocconi' i Italia. I dette prosjektet er Università Commerciale 'Luigi Bocconi' dataansvarlig institusjon i Italia, og har ansvar for å innhente nødvendige godkjenninger der. De har også ansvar for å administrere og analysere dataene i prosjektet. Prosjektet er godkjent i Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK), prosjektnr 150166.

Det andre prosjektet, "Studying tumour progression and causes and consequences of false positive screening results in BreastScreen Norway", er et samarbeid mellom Kreftregisteret og Karolinska Institutet i Sverige. I dette prosjektet er Karolinska Institutet dataansvarlig institusjon i Sverige, og har ansvar for å innhente nødvendige godkjenninger der. De har også ansvar for å administrere og analysere dataene. 

Status

Nødvendige avtaler mellom Kreftregisteret og samarbeidende institusjoner er signert.

Datasettet for prosjektet i Italia er utlevert og gjort tilgjengelig for prosjektgruppen gjennom Tjenester for Sensitive Data (TSD). Prosjektgruppen i Italia jobber for tiden med å analysere dataene.

For prosjektet i Sverige har prosjektgruppen søkt om å få utlevert data fra Kreftregisteret, og vil starte arbeidet med bearbeiding og analyser så snart data er mottatt.