Vitamin D og kreftprognose

Ultrafiolette (UV) stråler fra sol er vår viktigste kilde til vitamin D og laboratoriestudier har vist at vitamin D regulerer mekanismer som er sentrale i kreftutviklingen. Resultater fra observasjonelle studier indikerer også at et tilstrekkelig nivå av vitamin D kan bedre overlevelse ved kreftsykdom. Dette prosjektet undersøker sammenhenger mellom vitamin D og kreftprognose, basert på serumprøver fra Janus serumbank og kreftdata fra Kreftregisteret.
Sist oppdatert:

 

Bakgrunn

Når huden eksponeres for UVB-stråler starter syntesen av vitamin D (D3), som hydroksyleres i leveren til kalsidiol (25OHD) og videre i nyrene til det aktive hormonet kalsidiol (klassisk syntese). I tillegg kan syntesen av kalsitriol foregå i nesten alle typer celler (ikke-klassisk syntese), som tilgjengeliggjør kalsitriol ved behov. Laboratoriestudier har vist at kalsitriol hemmer kreftprosesser, men hvorvidt lave og høye nivå av 25OHD kan predikere prognose og hvilke mekanismer som kan forklare slike sammenhenger er uvisst. En invers sammenheng mellom nivå av 25OHD og kreftdød kan ha minst to forklaringer: (A) 25OHD hemmer kreftprosesser via biologiske mekanismer; (B) Prosessene og / eller konsekvensene av kreftsykdom fører til at serum 25OHD nivåer faller (dvs. omvendt kausalitet).

I dag fokuseres det på persontilpasset behandling. Da er det også viktig å finne biologiske indikatorer som kan predikere sykdomsforløpet og utfall. Vitamin D og andre tilknyttede metabolitter kan være mulige biomarkører for å identifisere pasienter med ulik risiko for død.

Formål

Prosjektet belyser:

  • Hvorvidt serumnivå av vitamin D (25OHD) påvirker risiko for bryst og tarmkreft
  • Hvorvidt serumnivå av 25OHD ved diagnose predikerer prognose
  • Hvorvidt sammenhengen mellom nivå av 25OHD og kreftprognose er kausal
  • Hvorvidt andre metabolitter knyttet til vitamin D syntese er assosiert med kreftprognose og slike metabolitters potensiale som biomarkører for å identifisere risikoindivider

Studiedesign og datagrunnlag

Prosjektet er basert på data og serumprøver fra Janus serum bank. Donorer til Janus serum bank (via helseundersøkelsen), som senere har fått en kreft i tykktarm, bryst, lunge, prostata, eggstokker eller lymfom og som i den forbindelse har gitt en diagnostisk blodprøve til Janus. Informasjon om kreftdiagnosen og død er innhentet fra Kreftregisteret og Dødsårsaksregisteret. Ulike pasientgrupper er inkludert i de ulike delstudiene, som belyser ulike problemstillinger.

Resultater

Delstudie I: For pasienter med prostatakreft fant vi en vesentlig reduksjon i risiko for kreftdød for de med middels (77% reduksjon) og høye (84% reduksjon) 25OHD-nivå ved diagnose, relativt til de med et utilstrekkelig nivå. Resultatene indikerer at vitamin D kan være involvert i sykdomsprogresjon og at 25OHD-nivå er en mulig markør for prognose hos pasienter med prostatakreft.

Delstudie II: Vi fant tilsvarende resultater for pasienter med kreft i bryst, tykktarm, lunge og lymfom.

Delstudie III: I en review-artikkel har vi diskutert og konkludert at denne sammenhengen kan være kausal (temporalitet, styrke, eksponeringsrespons, biologisk sannsynlighet og konsistens), og at det ikke er en dose-respons sammenheng, men et 25OHD-nivå rundt 50 nmol / L kan være et terskelnivå.

Delstudie IV: Ved bruk av repeterte serumprøver, fra ulike tidspunkt i forhold til kreftdiagnosen finner vi at 25OHD-nivå >46 nmol, både lang tid forut for og ved diagnose predikerer vesentlig bedre overlevelse. Videre fant vi at pasienter som ved begge tidspunkt hadde 25OHD-nivå ≥62 nmol/L hadde ca. 60% lavere risiko for å dø, sammenlignet med de som i begge prøvene hadde <46 nmol/L. Å øke 25OHD-nivået fra den prediagnostiske til den diagnostiske prøven var assosiert med redusert dødelighet. Resultatene støtter en kausal årsaksforklaring mellom vitamin D og risiko for kreftdød.

Delstudie V: I en kasus-kontroll studie fant vi en linær positiv sammenheng mellom serumnivå av kalsium og albumin og eggstokkreft. Resultatene indikerer at høyere kalsiumnivå gjenspeiler pågående malign sykdom.

Delstudie VI: I en kohort-studie av pasienter med eggstokkreft fant vi resultater som støtter hypotesen om at kalsium og albumin kan være biomarkører for pågående eggstokkreft. Å følge med på endringer i kalsium og albumin over tid kan være til hjelp for tidlig påvisning av eggstokkreft.

Delstudie VII: Vitamin D Pooling Project (VDPP), ledet av NCI, USA, som i et stort konsortium med 17 internasjonale kohorter undersøker hvorvidt vitamin D-nivå er relatert til risiko for kreft i tykktarm og bryst, for å belyse hvorvidt man kan anbefale vitamin D inntak i primær forebygging av disse kreftformene.

Vi fant ingen sammenheng mellom vitamin D nivå og risiko for brystkreft generelt, men en tendens til økt risiko for avansert sykdom og trippel negativ brystkreft ved lave vitamin D-nivå (25OHD). Resultatene viser også en lavere risiko for tarmkreft ved høyere vitamin D-nivå, som antyder at man burde heve anbefalt daglig inntak av vitamin D i primær forebygging av tarmkreft.

Prosjektstatus

Vi har til hensikt å fortsette arbeidet med å belyse forholdet mellom longitudinelle nivå av 25OHD, kalsium og albumin som mulige biomarkører for pågående kreft og prognose (livmor og eggstokk).

 

Visvanathan K, Mondul AM, Zeleniuch-Jacquotte A, Wang M, Gail MH, Yaun SS, Weinstein SJ, McCullough ML, Eliassen AH, Cook NR, Agnoli C, Almquist M, Black A, Buring JE, Chen C, Chen Y, Clendenen T, Dossus L, Fedirko V, Gierach GL, Giovannucci EL, Goodman GE, Goodman MT, Guénel P, Hallmans G, Hankinson SE, Horst RL, Hou T, Huang WY, Jones ME, Joshu CE, Kaaks R, Krogh V, Kühn T, Kvaskoff M, Lee IM, Mahamat-Saleh Y, Malm J, Manjer J, Maskarinec G, Millen AE, Mukhtar TK, Neuhouser ML, Robsahm TE, Schoemaker MJ, Sieri S, Sund M, Swerdlow AJ, Thomson CA, Ursin G, Wactawski-Wende J, Wang Y, Wilkens LR, Wu Y, Zoltick E, Willett WC, Smith-Warner SA, Ziegler RG. Circulating vitamin D and breast cancer risk: an international pooling project of 17 cohorts. Eur J Epidemiol. 2023 Jan;38(1):11-29. doi: 10.1007/s10654-022-00921-1. Epub 2023 Jan 3. PMID: 36593337; PMCID: PMC10039648.

 

Schwartz GG, Tretli S, Klug MG, Robsahm TE. Women who develop ovarian cancer show an increase in serum calcium and a decrease in serum albumin. A longitudinal study in the Janus Serum Bank Cohort. Gynecol Oncol. 2020 Oct;159(1):264-269. doi: 10.1016/j.ygyno.2020.07.006. Epub 2020 Jul 25. PMID: 32723677; PMCID: PMC8296848.

 

Robsahm TE, Tretli S, Torjesen PA, Babigumira R, Schwartz GG. Serum 25-hydroxyvitamin D levels predict cancer survival: a prospective cohort with measurements prior to and at the time of cancer diagnosis. Clin Epidemiol. 2019 Aug 8;11:695-705. doi: 10.2147/CLEP.S207230. PMID: 31496824; PMCID: PMC6690592.

 

McCullough ML, Zoltick ES, Weinstein SJ, Fedirko V, Wang M, Cook NR, Eliassen AH, Zeleniuch-Jacquotte A, Agnoli C, Albanes D, Barnett MJ, Buring JE, Campbell PT, Clendenen TV, Freedman ND, Gapstur SM, Giovannucci EL, Goodman GG, Haiman CA, Ho GYF, Horst RL, Hou T, Huang WY, Jenab M, Jones ME, Joshu CE, Krogh V, Lee IM, Lee JE, Männistö S, Le Marchand L, Mondul AM, Neuhouser ML, Platz EA, Purdue MP, Riboli E, Robsahm TE, Rohan TE, Sasazuki S, Schoemaker MJ, Sieri S, Stampfer MJ, Swerdlow AJ, Thomson CA, Tretli S, Tsugane S, Ursin G, Visvanathan K, White KK, Wu K, Yaun SS, Zhang X, Willett WC, Gail MH, Ziegler RG, Smith-Warner SA. Circulating Vitamin D and Colorectal Cancer Risk: An International Pooling Project of 17 Cohorts. J Natl Cancer Inst. 2019 Feb 1;111(2):158-169. doi: 10.1093/jnci/djy087. PMID: 29912394; PMCID: PMC6376911.

 

Schwartz GG, Tretli S, Vos L, Robsahm TE. Prediagnostic serum calcium and albumin and ovarian cancer: A nested case-control study in the Norwegian Janus Serum Bank Cohort. Cancer Epidemiol. 2017 Aug;49:225-230. doi: 10.1016/j.canep.2017.07.004. Epub 2017 Jul 18. PMID: 28732327.

 

Robsahm TE, Schwartz GG, Tretli S. The Inverse Relationship between 25-Hydroxyvitamin D and Cancer Survival: Discussion of Causation. Cancers (Basel). 2013 Nov 5;5(4):1439-55. doi: 10.3390/cancers5041439. PMID: 24202453; PMCID: PMC3875947.

 

Tretli S, Schwartz GG, Torjesen PA, Robsahm TE. Serum levels of 25-hydroxyvitamin D and survival in Norwegian patients with cancer of breast, colon, lung, and lymphoma: a population-based study. Cancer Causes Control. 2012 Feb;23(2):363-70. doi: 10.1007/s10552-011-9885-6. Epub 2011 Dec 23. PMID: 22193397; PMCID: PMC3261400.