Vitamin D og kreftprognose

Ultrafiolette (UV) stråler fra sol er vår viktigste kilde til vitamin D og studier har vist krefthemmende av vitamin D. Prosjektet skal undersøke denne sammenhengen med prøver fra Janus serumbank og data fra Kreftregisteret.
Sist oppdatert: 15.03.2021

 

Bakgrunn

Når huden eksponeres for UVB-stråler starter syntesen av vitamin D (D3), som i lever hydroksyleres til kalsidiol (25OHD) og i nyrene hydroksyleres til det aktive hormonet kalsidiol (klassisk syntese). Senere har man også demonstrert at syntese av kalsitriol kan foregå i nesten alle typer celler (ikke-klassisk syntese). I laboratoriestudier har man demonstrert hvordan det aktive kalsitriol regulerer og kan hemme mekanismer som er sentrale i kreftutviklingen. Det er derfor biologisk plausibelt at vitamin D kan hemme kreftprosesser. Men hvorvidt lave og høye nivå av vitaminet kan predikere prognose og hvilke mekanismer som kan forklare slike sammenhenger er likevel uvisst. Den inverse sammenhengen mellom serum nivå av 25OHD og kreftdød kan ha minst to forklaringer: (A) 25-OHD hemmer kreftprosesser via biologiske mekanismer; (B) Prosessene og / eller konsekvensene av kreftsykdom fører til at serum 25-OHD nivåer faller (dvs. omvendt kausalitet).

I dag er det mye fokus på å skreddersy kurativ eller palliativ behandling til hver enkelt pasient. Som en konsekvens av dette er det også viktig å finne biologiske indikatorer som kan predikere sykdomsforløpet og utfall. Vitamin D og andre tilknyttede metabolitter kan være potensielle biomarkører til hjelp for å identifisere pasienter med ulik risiko for død.

Formål

Vi ønsket derfor å belyse

  • hvorvidt serumnivå av vitamin D (25OHD) ved diagnose kan predikere prognose
  • hvorvidt sammenhengen mellom nivå av 25OHD og kreftprognose er kausal
  • hvorvidt andre metabolitter knyttet til vitamin D syntese er assosiert med kreftprognose
  • slike metabolitters potensiale som biomarkører for å identifisere risikoindivider

 

Studiedesign og datagrunnlag

Prosjektet er basert på data og serumprøver fra Janus serum bank. Donorer til Janus serum bank (via helseundersøkelsen), som senere har fått en kreftdiagnose (i tykktarm, bryst, lunge, prostata, eggstokker eller lymfom) og som i den forbindelse har fått en ny blodprøve til Janus. Informasjon om kreftdiagnosen og død er innhentet fra Kreftregisteret og Dødsårsaksregisteret. Ulike pasientgrupper er inkludert i de ulike delstudiene, som belyser ulike problemstillinger.

Funn

Delstudie I: For pasienter med prostatakreft fant vi vesentlig lavere risiko for kreftdød for de med middels (77%) og høye (84%) 25OHD-nivå ved diagnose, relativt til de med lave nivå. Resultatene indikerer at vitamin D kan være involvert i sykdomsprogresjon og er en potensiell markør for prognose hos pasienter med prostatakreft.

Delstudie I: Vi har funnet tilsvarende resultater for pasienter med kreft i bryst, tykktarm, lunge og lymfom.

Delstudie III: I en review-artikkel har vi diskutert hvorvidt den sammenhengen vi finner kan være kausal (temporalitet, styrke, eksponeringsrespons, biologisk sannsynlighet og konsistens) og finner at dette er sannsynlig. Et serumnivå på 25-OHD rundt 50 nmol / L ser ut til å være et terskelnivå, det ser ikke ut til å være en dose-respons-sammenheng.

Delstudie IV: Ved bruk av repeterte serumprøver, fra ulike tidspunkt i forhold til til kreftdiagnosen har vi funnet at serumnivå av 25OHD >46 nmol, både lang tid forut for og ved diagnose predikerer vesentlig bedre overlevelse. Videre fant vi at pasienter som ved begge tidspunkt hadde nivå ≥62 nmol/L hadde ca 60% lavere risiko for å død, sammenlignet med de som i begge prøvene hadde 46 nmol/L. også en økning i 25OHD fra den prediagnostiske til den diagnostiske var assosiert med redusert dødelighet. Resultatene støtter en kausal årsaksforklaring mellom vitamin D og risiko for kreftdød.

Delstudie V: I en kasus-kontroll studie fant vi en linær positiv sammenheng mellom serumnivå av kalsium og albumin eggstokkreft. Resultatene indikerer at høyere kalsiumnivå gjenspeiler pågående malign sykdom.

Delstudie VI: I en kohort-studie av ovariekreft pasienter, finner vi resultater som støtter hypotesen om at kalsium og albumin er serumbiomarkører for eksisterende eggstokkreft. Å følge med på endringer i kalsium og albumin over tid kan være til hjelp for for tidlig påvisning av eggstokkreft.

Prosjektstatus

Vi arbeider videre med prosjekter som belyser longitudinelle nivå av 25OHD, kalsium og PTH i forhold til prognose ved prostatakreft, samt kalsium og albumin som potensielle biomnarkører for prognose ved ovariekreft. Kalsium og albumin hypotesen vil også følges opp i studier på endometriekreft.

Tilknyttede prosjekt

Vitamin D Pooling Project (VDPP) initiert og ledet av NCI, USA (konsortium)

Vårt prosjekt er også en del av VDPP, som har til hensikt å studere vitamin D relatert til risiko for tykktarm og brystkreft. Sirkulerende 25OHD nivå som kan minimerer risiko for kreft er ukjent og man har kun vitamin D-veiledning relatert til beinhelse. Dette prosjektet ønsker å belyse hvorvidt man kan anbefale vitamin D inntak i primær forebygging av disse kreftformene.

Publikasjoner

Tretli S, Hernes E, Berg JP, Hestvik UE, Robsahm TE. Association between serum 25(OH)D and death from prostate cancer. Br J Cancer. 2009 Feb 10;100(3):450-4. doi: 10.1038/sj.bjc.6604865. Epub 2009 Jan 20. PMID: 19156140 

Tretli S, Schwartz GG, Torjesen PA, Robsahm TE. Serum levels of 25-hydroxyvitamin D and survival in Norwegian patients with cancer of breast, colon, lung, and lymphoma: a population-based study.

Cancer Causes Control. 2012 Feb;23(2):363-70. doi: 10.1007/s10552-011-9885-6. Epub 2011 Dec 23. PMID: 22193397

Robsahm TE, Schwartz GG, Tretli S. The Inverse Relationship between 25-Hydroxyvitamin D and Cancer Survival: Discussion of Causation. Cancers (Basel). 2013 Nov 5;5(4):1439-55. doi: 10.3390/cancers5041439. PMID: 24202453

Robsahm TE, Tretli S, Torjesen PA, Babigumira R, Schwartz GG. Serum 25-hydroxyvitamin D levels predict cancer survival: a prospective cohort with measurements prior to and at the time of cancer diagnosis. Clin Epidemiol. 2019 Aug 8;11:695-705. doi: 10.2147/CLEP.S207230. eCollection 2019. PMID: 31496824

Schwartz GG, Tretli S, Vos L, Robsahm TE. Prediagnostic serum calcium and albumin and ovarian cancer: A nested case-control study in the Norwegian Janus Serum Bank Cohort.

Cancer Epidemiol. 2017 Aug;49:225-230. doi: 10.1016/j.canep.2017.07.004. Epub 2017 Jul 18. PMID: 28732327


Schwartz GG, Tretli S, Klug MG, Robsahm TE. Women who develop ovarian cancer show an increase in serum calcium and a decrease in serum albumin. A longitudinal study in the Janus Serum Bank Cohort.
Gynecol Oncol. 2020 Oct;159(1):264-269. doi: 10.1016/j.ygyno.2020.07.006. Epub 2020 Jul 25. PMID: 32723677 

McCullough ML, Zoltick ES, Weinstein SJ, et al. Circulating Vitamin D and Colorectal Cancer Risk: An International Pooling Project of 17 Cohorts. J Natl Cancer Inst. 2019 Feb 1;111(2):158-169. doi: 10.1093/jnci/djy087. PMID: 29912394

I media 

D-vitamin øker sjansen for å overleve kreft - NRK

Supervitamin bedrer overlevelsen ved kreft - Dagbladet