Fysisk form og kreft

Siden tidlig på 90-tallet har et økende antall studier undersøkt sammenhengen mellom fysisk aktivitet og risiko for kreftsykdom, men finner generelt svake sammenhenger.

Sist oppdatert: 23.01.2019

Bakgrunn

Siden tidlig på 90-tallet har et økende antall studier undersøkt sammenhengen mellom fysisk aktivitet og risiko for kreftsykdom, men finner generelt svake sammenhenger.

Fysisk aktivitet påvirker en rekke biologiske mekanismer relatert til kreftutvikling, og det er grunn til å tro at effekten på kreftutvikling er større enn det som hittil er påvist. Utfordringen er å finne et kvalitativt godt mål på individuelt fysisk aktivitetsnivå, særlig over tid.

Fysisk form er en god prediktor for fysisk aktivitet over tid. Studien har til hensikt å undersøke hvorvidt fysisk form, bestemt ved gjentatte målinger av aerob kapasitet, har betydning for kreftutvikling (insidens/mortalitet) og kreftoverlevelse, i en kohort bestående av 2014 friske norske menn. 

Oslo-Iscemia-studien

I Oslo-Ischemia-studien var aerob kapasitet målt gjentatte ganger. I tillegg finnes informasjon om en rekke variabler som kan være av betydning for kreftutvikling. Kohorten består av friske menn, som ved første undersøkelse i 1972-74 var i alderen 40-59 år, men er ikke tidligere undersøkt for kreftforekomst eller overlevelse.

Publikasjoner

Robsahm TE, Falk RS, Heir T, Sandvik L, Vos L, Erikssen J, Tretli S (2017). Cardiorespiratory fitness and risk of site-specific cancers: a long-term prospective cohort study. Cancer Med, 6 (4), 865-873. PubMed 28317282

Heir T, Falk RS, Robsahm TE, Sandvik L, Erikssen J, Tretli S (2016). Cholesterol and prostate cancer risk: a long-term prospective cohort study. BMC Cancer, 16, 643 PubMed 27535659

Robsahm TE, Falk RS, Heir T, Sandvik L, Vos L, Erikssen JE, Tretli S (2016). Measured  cardiorespiratory fitness and self-reported physical activity: associations with cancer risk and death in a long-term prospective cohort study. Cancer Med, 5 (8), 2136-44. PubMed 27227704

Nyheter

"God fysisk form beskytter mot kreft" - Kreftregisteret.no

Samarbeidspartnere

Ragnhild Sørum Falk - Oslo universitetssykehus

Trond Heir - Universitetet i Oslo 

Leiv Sandvik - Oslo universitetssykehus

 Jan E Erikssen - Oslo Universitetssykehus