Legemidler og prognose ved melanom

Melanom er den raskest økende kreftformen i Norge, og Norge har høyest dødelighet i Europa. I denne studien undersøker vi om blodtrykksregulerende legemidler påvirker utvikling og prognose ved melanom i hud.
Sist oppdatert: 15.03.2021

 

Bakgrunn

Melanom er den raskest økende kreftformen i Norge, og vi har den høyeste melanom dødeligheten i Europa. Vi har tidligere vist at norske menn har mer avansert sykdom ved melanom-diagnose enn kvinner og at nordmenn har mer avansert sykdom enn man ser i sammenlignbare land.
Kostnadene relatert til melanom er sterkt økende, særlig ved innføring av kostbare medikamenter til behandling av avansert sykdom. Det er derfor av stor betydning å kunne identifisere mindre kostnadskrevende faktorer som kan bidra til å redusere dødelighet av melanom
Enkelte legemidler påvirker immunforsvaret samt følsomhet for UV-stråling, og kan derfor også ha betydning for melanomutvikling. Aktuelt i denne sammenhengen er medikamenter som brukes i forbindelse med hjerte og kar-sykdom, og særlig blodtrykksregulerende legemidler. Laboratoriestudier har vist at betablokkere hemme kreftprosesser. Betablokkere kan potensielt redusere risiko for tilbakefall etter melanom og bedre prognosen.
Betablokkere er billige, trygge og et svært hyppig brukt legemiddel. Antall nordmenn som i 2015 brukte slike blodtrykksregulerende legemidler var mer enn 800 000 og bruken er økende.

Hensikt

I en kohort-studie vil vi undersøke hvorvidt de grupper av blodtrykksregulerende legemidler har sammenheng med melanom tilbakefall og prognose ved å undersøke:

  1. Er det sammenheng mellom bruk av selektive og ikke-selektive betablokkere og sykdomsfri overlevelse etter melanom.
  2. Er det sammenheng mellom bruk av selektive og ikke-selektive betablokkere og sykdomsfri overlevelse etter melanom, i henhold til stadium og kliniske og faktorer
  3. Er det sammenheng mellom bruk av selektive og ikke-selektive betablokkere og sykdomsfri overlevelse etter ulike melanom typer.
  4. Er det sammenheng mellom bruk av selektive og ikke-selektive betablokkere og sykdomsfri overlevelse etter melanom, i henhold til alder og kjønn

Vår hypotese er at betablokkere hemmer melanom-progresjon og derfor bedrer overlevelse. Betablokker bruk: Intention-to-treat (ITT) metode. Ny bruker definers av første betablokker resept i løpet av 3 måneder før melanom diagnose, prevalent bruker har resepter også før denne perioden. Utfall: sykdomsfri overlevelse (tid mellom melanom diagnose of tilbakefall eller melanomdød).
Alle nye tilfeller av melanom i perioden 2005-2018 (n=18 000) inkluderes. I analyser vil vi kontrollere for faktorer som alder, kjønn, UV-eksponering via bosted og sosioøkonomiske forhold.

Blodtrykksregulerende medikamenter er i hyppig bruk og er lite kostbare. Dersom denne studien kan vise at slike legemidler kan ha fordelaktige bivirkninger som øker melanomoverlevelse, vil dette være av klinisk relevans, nasjonalt og internasjonalt. De viktigste fordelene med å gjennomføre det nåværende prosjektet er den epidemiologiske tilnærmingen, med oppfølging av et stort antall melanompasienter og bruk av landsdekkende data, noe som gir tids- og kostnadsbesparelser.

Studien baseres på data fra Kreftregisteret (inkludert kvalitetsregisteret for melanom), Reseptregisteret, Dødsårsaksregisteret og Statistisk Sentralbyrå.

 

 

Les mer om Kreftregisterets forskning på legemidler her.