Legemidler og prognose ved melanom

Melanom er den raskest økende kreftformen i Norge, og Norge har den høyest dødelighet i Europa. I denne studien undersøker vi om blodtrykksregulerende legemidler kan bremse melanomutviklingen og være gunstige med tanke på prognose (tilbakefall, metastaseutvikling og dødelighet).
Sist oppdatert:

 

Bakgrunn

I tidligere studier har vi vist at norske menn har mer avansert sykdom ved melanom diagnose enn kvinner og at nordmenn har mer avansert sykdom enn man ser i sammenlignbare land.

Kostnadene relatert til melanom er sterkt økende, særlig ved innføring av kostbare legemidler til behandling av avansert sykdom. Det er derfor av stor betydning å kunne identifisere mindre kostnadskrevende faktorer som kan bidra til å bedre prognosen ved melanom i hud.

Enkelte legemidler påvirker immunforsvaret samt følsomhet for UV-stråling, og kan derfor også ha betydning for melanomutvikling. Aktuelt i denne sammenhengen er medikamenter som brukes i forbindelse med hjerte og kar-sykdom, og særlig blodtrykksregulerende legemidler. Laboratoriestudier har vist at betablokkere hemmer kreftprosesser. Bruk av betablokkere kan derfor være et virkemiddel for redusere risiko for tilbakefall etter melanom og redusere dødeliggheten.

Betablokkere er billige, trygge og et svært hyppig brukt legemiddel. Antall nordmenn som i 2015 brukte slike blodtrykksregulerende legemidler var mer enn 800 000 og bruken er økende.

Hensikt

I en nasjonal kohort av alle melanom-pasienter diagnostisert 2005-18 (n=18 000) undersøker vi hvorvidt bruk av blodtrykksregulerende legemidler (type, dose, varighet) har sammenheng med melanom, nytt primært melanom, melanom tilbakefall/metastaseutvikling og død. Vi besvarer følgende problemstillinger:

1. Er det sammenheng mellom bruk av selektive og ikke-selektive betablokkere og sykdomsfri overlevelse etter melanom, i henhold til stadium og kliniske og faktorer

2. Er det sammenheng mellom bruk av selektive og ikke-selektive betablokkere og sykdomsfri overlevelse etter ulike typer melanom i hud.

3. Er det sammenheng mellom bruk av selektive og ikke-selektive betablokkere og sykdomsfri overlevelse etter melanom, i henhold til demografiske faktorer.

Vår hypotese er at betablokkere hemmer melanom-progresjon og derfor bedrer overlevelse.

Betablokker bruk: Intention-to-treat (ITT) metode. Ny bruker defineres av første betablokker resept i løpet av 3 måneder før melanom diagnose, prevalent bruker har resepter også før denne perioden. Utfall: sykdomsfri overlevelse (tid mellom melanom diagnose og ny primær sukdom, melanom tilbakefall eller melanom død).

I analyser vil vi kontrollere for faktorer som alder, kjønn, UV-eksponering via bosted og sosioøkonomiske forhold.

Blodtrykksregulerende medikamenter er i hyppig bruk og er lite kostbare. Dersom denne studien kan vise at slike legemidler kan ha fordelaktige «bivirkninger» som bedrer prognose ved melanom, vil dette være av klinisk relevans, nasjonalt og internasjonalt. De viktigste fordelene med å gjennomføre det nåværende prosjektet er den epidemiologiske tilnærmingen, med oppfølging av et stort antall melanompasienter og bruk av landsdekkende data, noe som gir tids- og kostnadsbesparelser.

Studien baseres på data fra Kreftregisteret (inkludert kvalitetsregisteret for melanom), Reseptregisteret, Dødsårsaksregisteret og Statistisk Sentralbyrå.

 

Ghiasvand R, Berge LAM, Andreassen BK, Stenehjem JS, Heir T, Karlstad Ø, Juzeniene A, Larsen IK, Green AC, Veierød MB, Robsahm TE. Use of antihypertensive drugs and risk of cutaneous melanoma: a nationwide nested case-control study. Int J Epidemiol. 2023 Jun 6;52(3):887-898. doi: 10.1093/ije/dyac223. PMID: 36413027; PMCID: PMC10244056.

 

Ghiasvand R, Berge LAM, Andreassen BK, Green AC, Al Rahmoun M, Fournier A, Kvaskoff M, Veierød MB, Robsahm TE. Statin use and risk of cutaneous melanoma: a nationwide nested case-control study. Br J Dermatol. 2023 May 24;188(6):805-807. doi: 10.1093/bjd/ljad057. PMID: 36866569.

 

Al Rahmoun M, Ghiasvand R, Cairat M, Mahamat-Saleh Y, Cervenka I, Severi G, Boutron-Ruault MC, Robsahm TE, Kvaskoff M, Fournier A. Statin Use and Skin Cancer Risk: A Prospective Cohort Study. J Invest Dermatol. 2022 May;142(5):1318-1325.e5. doi: 10.1016/j.jid.2021.10.010. Epub 2021 Oct 23. PMID: 34695411.

 

Les mer om Kreftregisterets forskning på legemidler her.