Reseptbelagte legemidler og risiko for melanom

Melanom er den raskest økende kreftformen i Norge, og Norge har høyest dødelighet i Europa. I denne studien undersøker vi om enkelte legemidler kan påvirke immunforsvaret og følsomhet for UV-stråling, som i sin tur kan påvirke utvikling av føflekkreft.

Sist oppdatert: 17.09.2020

Bakgrunn for studien

I løpet av de siste fem årene (2012-2016) økte forekomsten av melanom (føflekkreft) i Norge med over 23%, sammenlignet med perioden 2007-2011. I tillegg til at dette er den raskest økende kreftformen i Norge, har Norge den høyeste dødeligheten av melanom i Europa.

Den viktigste risikofaktoren er intens ultrafiolett (UV) stråling fra sol, og endrende solingsvaner i befolkningen er nok hovedårsaken til den sterkt økende forekomsten.
Enkelte legemidler påvirker immunforsvaret samt følsomhet for UV-stråling, og kan derfor også ha betydning for utvikling av melanom. Aktuelt i denne sammenhengen er immundempende, antidepressive og blodtrykksregulerende legemidler. Antall personer som mottar disse legemidlene er økende i Norge. I 2015 var det over 100 000 nordmenn som brukte immundempende legemidler, mens ca. 300 000 brukte antidepressive og 800 000 brukte blodtrykksregulerende legemidler.

Design og formål

Studien er basert på data fra Kreftregisteret, Folkeregisteret, Reseptregisteret og Medisinsk Fødselsregister. I tre kasus-kontroll-studier vil vi undersøke hvorvidt de respektive legemiddelgruppene har sammenheng med risiko for melanom.

Alle nye tilfeller av melanom i perioden 2007-2015 (n=14 000) samt 140 000 matchede kontroller inngår i studien. Vår hypotese er at de tre overnevnte legemiddelgruppene øker risikoen for melanom via påvirkning av UV-sensitivitet og immunologiske mekanismer. Vi kontrollerer for faktorer som alder, kjønn og UV-stråling via bosted, samt paritet.

 

 

                                                                                                  Phd-student Leon Berge

Studiemål

Studien forventes å gi ny og viktig kunnskap om potensielle risikofaktorer for føflekkreft og kan få stor betydning for bedre og mer målrettet forebygging av denne sykdommen gjennom identifiseringen av risiko-personer. Resultatene vil også være viktig med hensyn til trygg bruk av legemidler for den enkelte.

Delprosjekt 

Delstudie 1 har undersøkt sammenhengen mellom antidepressive og melanom. Biologiske effekter av depresjon kan promotere kreftutvikling. En stor Europeisk samarbeidsstudie fant i 2012 at stress, depresjon og stress var assosiert med økt forekomst av melanom. På den andre siden viser laboratoriestudier at antidepressiva kan hemme melanom-utvikling. Dette er den første observasjonelle studien som har undersøkt hvorvidt antidepressiva er assosiert med risiko for melanom. Vi har sammenlignet ikke-brukere (≤1 resepter) med to grupper av brukere (2-7 resepter og ≥8 resepter). Vi finner at brukere (≥8 resepter) har redusert risiko for melanom. Vi finner dette for begge kjønn, aldersgrupper >50 år, alle melanomtyper, lokalt stadium og tumorlokalisasjon på trunkus, arm og ben. Videre ser vi sette for de som bor regioner med middels eller høy UV-stråling, ikke i nord, hvor UV-strålingen er lav. Resultatene kan minst ha to forklaringer: Biologiske mekanismer indusert av antidepressiva som hemmer melanomutvikling eller redusert UV-eksponering blant de som bruker disse legemidlene. I delstudie 2 studerer vi hvorvidt bruk av immundempende legemidler øker risiskoen for melanom og i delstudie 3 undersøker vi sammenhengen mellom legemidler for hjerte- og karsykdom og melanom.

Publikasjoner

Berge LAM, Andreassen BK, Stenehjem JS, Heir T, Furu K, Juzeniene A, Roscher I, Larsen IK, Green AC, Veierød MB, Robsahm TE (2020)
Use of Antidepressants and Risk of Cutaneous Melanoma: A Prospective Registry-Based Case-Control Study
Clin Epidemiol, 12, 193-202
DOI 10.2147/CLEP.S241249, PubMed 32110111

Berge LAMAndreassen BKStenehjem JSLarsen IKFuru KJuzeniene ARoscher IHeir TGreen AVeierød MB, Robsahm TE (2019)
Cardiovascular, antidepressant and immunosuppressive drug use in relation to risk of cutaneous melanoma: a protocol for a prospective case-control study
BMJ Open9 (2)e025246
DOI 10.1136/bmjopen-2018-025246PubMed 30787091

 

 

Les mer om Kreftregisterets forskning på legemidler her.