Legemidler og føflekkreft

Føflekkreft er den raskest økende kreftformen i Norge, og Norge har høyest dødelighet i Europa. I denne studien undersøker vi om enkelte legemidler kan påvirke immunforsvaret og følsomhet for UV-stråling, som i sin tur kan påvirke utvikling av føflekkreft.

Sist oppdatert: 20.03.2019

Bakgrunn for studien

I løpet av de siste fem årene (2012-2016) økte forekomsten av føflekkreft i Norge med over 23%, sammenlignet med perioden 2007-2011. I tillegg til at dette er den raskest økende kreftformen i Norge, har vi også den høyeste dødeligheten knyttet til føflekkreft i Europa.

Den viktigste risikofaktoren for utvikling av føflekkreft er intens ultrafiolett (UV) stråling fra sol, og endrende solingsvaner i befolkningen er nok hovedårsaken til den sterkt økende forekomsten.

Det er derimot flere studier som antyder at andre faktorer også kan spille en rolle, som for eksempel overvekt, hormoner, vitamin D og legemidler.

Enkelte legemidler som kan påvirke immunforsvaret samt følsomhet for UV-stråling, kan ha betydning for utvikling av føflekkreft. I denne sammenhengen er det derfor viktig å avklare hvorvidt immundempende, antidepressive og blodtrykksregulerende legemidler er knyttet til

føflekkreft.                                                                           

Antall personer som mottar disse legemidlene er økende i Norge. I 2015 var det over 100 000 nordmenn som brukte immundempende legemidler, mens ca. 300 000 og 800 000 brukte antidepressive og blodtrykksregulerende legemidler  respektivt.

Design og formål

Studien er basert på data fra Kreftregisteret, Reseptregisteret og Dødsårsaksregisteret. I tre kasus-kontroll-studier vil vi undersøke hvorvidt immundempende, antidepressive og blodtrykksregulerende legemidler påvirker risikoen for og død av føflekkreft.

 Alle nye tilfeller av føflekkreft i Norge i perioden 2007-2015 (n=14 000) samt 140 000 matchede kontroller inngår i studien. Vår hypotese er at de tre overnevnte legemiddelgruppene øker risikoen for føflekkreft via påvirkning av UV-sensitivitet og immunologiske mekanismer. Vi vil kontrollere for faktorer som alder, kjønn og UV-stråling via bosted. For å kontrollere for mulig betydning av det å ha barn, har vi informasjon om dette fra Medisinsk fødselsregister.                                                                                                                                                                  Phd-student Leon Berge

Datakilder

 

Studiemål 

Dette prosjektet vil kunne gi ny og viktig kunnskap om potensielle risikofaktorer for føflekkreft og kan få stor betydning for bedre og mer målrettet forebygging av denne sykdommen gjennom identifiseringen av personer med høy risiko. Resultatene vil også være viktig med hensyn til bruk av legemidler for den enkelte.

 

 

Les mer om Kreftregisterets forskning på legemidler her.