For deltagere

Til deg som har gitt prøve til Janus serumbank: du har gitt et verdifullt bidrag til kreftforskning både nasjonalt og internasjonalt. Det er viktig at du er kjent med dine rettigheter når det gjelder samtykke, personvern og informasjonssikkerhet. På denne siden kan du finne mer informasjon om dette, samt sentrale lover og forskrifter som gjelder for Janus serumbank.
Sist oppdatert:

Hvis du har gitt prøve til Janus serumbank kan du være trygg på at materiale og informasjon du har avgitt behandles med respekt for personvern, og i samsvar med lover og forskrifter. 

Dersom du har spørsmål kan du kontakte sekretæriatet på:

E-post: janus@kreftregisteret.no
Telefon: +47 224 51 300

 

Samtykke

Helseopplysningene og det biologiske materialet som er avgitt til Janus serumbank, oppbevares så lenge det er nødvendig for å oppnå formålet med undersøkelsen, jf. forskrift om befolkningsbaserte helseundersøkelser § 4-7. 

Et samtykke til å delta i en befolkningsbasert helseundersøkelse kan når som helst trekkes tilbake. Ved tilbaketrekking av samtykke vil forskningen på vedkommendes biologiske materiale eller helseopplysninger opphøre. Den som har trukket sitt samtykke tilbake, kan kreve at det biologiske materialet destrueres og at helseopplysningene slettes eller utleveres innen 30 dager. Dersom du ønsker å trekke tilbake ditt samtykke, ber vi deg ta kontakt med Janus serumbank:

Postadresse: Kreftregisteret v/Janus Serumbank, Postboks 5313 Majorstuen, 0304 Oslo

Telefon:  22 45 13 00

E-post: janus@kreftregisteret.no

Vi gjør oppmerksom på at personopplysninger eller helseopplysninger ikke må sendes på e-post.

Adgangen til å kreve destruksjon, sletting eller utlevering gjelder ikke dersom materialet eller opplysningene er anonymisert, dersom materialet etter bearbeidelse inngår i et annet biologisk produkt, eller dersom opplysningene allerede er inngått i utførte analyser.

 

Personvern og informasjonssikkerhet

All informasjon i Janus serumbank behandles konfidensielt, og håndteres av autoriserte personer som er underlagt strenge regler om taushetsplikt.

Oslo universitetssykehus har eget personvernombud. Detaljert informasjon om personvernombudets rolle og kontaktinformasjon finner du her:

https://oslo-universitetssykehus.no/personvern/personvernerklering#sykehusets-personvernombud

Prøvene i Janus serumbank er innsamlet og behandles på bakgrunn av samtykke til bruk i kreftforskning, i samsvar med gjeldende regelverk på tidspunktet for innsamlingen. Grunnlag for behandling av opplysninger i Janus serumbank var opprinnelig konsesjon fra Datatilsynet. Serumbanken ble i 2017 godkjent av Regional komite for medisinsk og helsefaglig forskning (REK) som en generell forskningsbiobank (ref. 2017/366). REK har vurdert at godkjennelsen erstatter tidligere konsesjon. Behandlingsgrunnlaget for videreføring av Janus serumbank er EUs personvernforordning artikkel 6 nr. 1 bokstav e og artikkel 9 nr. 2 bokstav j og Forskrift om befolkningsbaserte helseundersøkelser (FOR-2018-04-27-645) § 6-1. Behandling av opplysninger i Janus serumbank oppfyller vilkårene i forskriften, og behandlingen av helseopplysningene er i samsvar med prinsippene i EUs personvernforordning artikkel 5. Vurderingen er gjort i samråd med personvernombudet ved Oslo universitetssykehus HF. 

Janus serumbank inneholder opplysninger om når blodprøven ble avgitt, mengde blod, og hvilken innsamling prøvene stammer fra. Serumbanken har hjemmel for å registrere helseopplysninger som er fremkommet ved analyser av det innsamlede biologisk materialet. For å identifisere krefttilfeller i Janus serumbank til bruk i forskningsprosjekter, kan opplysningene sammenstilles med helseopplysninger i Kreftregisteret. Opplysningene kan også utleveres til andre forskningsprosjekter innenfor Janus serumbanks formål. Behandling og utlevering av biologisk materiale og helseopplysninger skjer på bakgrunn av fastsatte retningslinjer, og kan bare skje dersom mottaker har adgang til å behandle materialet eller opplysningene, etter den registrertes samtykke, etter vedtak om dispensasjon fra taushetsplikten, eller på andre grunnlag i samsvar med reglene om taushetsplikt og EUs personvernforordning artikkel 6 og 9. Kreftregisteret samarbeider med forskere  over hele verden, og biologisk materiale og opplysninger fra serumbanken kan også bli utlevert til utlandet. Dersom opplysninger skal utleveres til land utenfor EU/EØS, må vilkårene i EUs personvernforordning kapittel V være oppfylt. Forskere får kun utlevert indirekte identifiserbare helseopplysninger, dvs. helseopplysninger der navn, fødselsnummer og andre personentydige kjennetegn er fjernet, men hvor opplysningene allikevel kan knyttes til enkeltperson, jf. definisjonen i helseregisterloven (LOV-2018-06-15-38) § 2 bokstav f).

Kreftregisteret har gjennomført tekniske og organisatoriske tiltak som sikrer et sikkerhetsnivå som er egnet i forhold til risikoen, inkludert tilgangsstyring, logging og etterfølgende kontroll. Fødselsnummer og andre direkte personidentifiserende kjennetegn er separert, og lagres kryptert og adskilt fra andre registeropplysninger. Jf. EUs personvernforordning artikkel 32, helseregisterloven § 21 og forskrift om befolkningsbaserte helseundersøkelser § 4-5.

Bare autorisert personell som utfører tjenester eller arbeid mot Janus serumbank og arbeider under den dataansvarliges instruksjonsmyndighet, kan gis tilgang til identifiserende personopplysninger om deltakere i serumbanken. Tilgangen kan ikke være mer omfattende enn det som er nødvendig for vedkommendes arbeid.

Her kan du lese mer om:

Som giver til Janus serumbank har du rett til jevnlig informasjon om hvordan dine helseopplysninger og biologisk materiale brukes jf. forskrift om befolkningsbaserte helseundersøkelser § 2-5 tredje ledd, jf. § 6-1 andre ledd.

Her kan du finne en oversikt over pågående forskningsprosjekter som benytter biologisk materiale og/eller helseopplysninger fra Janus serumbank: Aktuelle forskningsprosjekter i Janus serumbank

I tillegg til det som fremgår over, har du også rett til informasjon i henhold til EUs personvernforordning artikkel 13 til 15 og helseregisterloven § 24, herunder rett til innsyn i hvem som har hatt tilgang til eller fått utlevert helseopplysninger om deg. Retten til innsyn gjelder med de begrensninger som følger av personopplysningsloven § 17 første ledd (formål knyttet til vitenskapelig forskning eller statistiske formål i samsvar med personvernforordningen artikkel 89 nr. 1 så langt rettighetene sannsynligvis vil gjøre det umulig eller i alvorlig grad hindre at målene med behandlingen nås).  

For informasjon og innsyn i opplysninger som måtte være registrert om deg i Kreftregisteret, finner du mer informasjon og fremgangsmåte her.

Dersom det er registrert uriktige personopplysninger om deg i Janus serumbank og/eller i forskningsprosjekter, kan du kreve opplysningene rettet uten ugrunnet opphold, jf. EUs personvernforordning artikkel 16 og 18 og helseregisterloven § 25. Retten til å få uriktige opplysninger rettet, gjelder med de unntak og begrensninger som følger av personopplysningsloven § 17 andre ledd (formål knyttet til vitenskapelig forskning eller statistiske formål i samsvar med personvernforordningen artikkel 89 nr. 1 så langt rettighetene sannsynligvis vil gjøre det umulig eller i alvorlig grad hindre at målene med behandlingen nås).

Det er gjort unntak for retten til sletting etter EUs personvernforordning artikkel 17 nr. 3 bokstav c (hensyn til allmennhetens interesse på området folkehelse) og retten til dataportabilitet etter EUs personvernforordning artikkel 20 nr. 3 (nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse), jf. helseregisterloven § 25.

 

Sentrale lover og forskrifter