Kan vi anvende nye metoder for å bedre følge opp HPV-positive kvinner?

Metyleringsanalyse for økt treffsikkerhet for behandlingstrengende forstadier til livmorhalskreft og redusert overbehandling relatert til HPV-basert screening
Sist oppdatert:

Bakgrunn

Forskning har vist at det ved hjelp av en ny type test, såkalt «metyleringstest», kan være mulig å «sortere» prøver som i screeningsammenheng er positive for humant papillomavirus (HPV) og forutsi risiko for livmorhalskreft frem i tid. På bakgrunn av at livmorhalskreft er forårsaket av langvarig HPV-infeksjon går det nasjonale Livmorhalsprogrammet nå over fra cytologi til HPV-testing som primærscreening. HPV-testen er svært sensitiv når det gjelder å identifisere forstadier til livmorhalskreft, men vi trenger også mer kunnskap om hvordan vi kan skille mellom «farlige» og «ufarlige» HPV-infeksjoner. Det er nemlig kun en liten andel HPV-infeksjoner og lavgradige forstadier som utvikler seg til livsfarlig livmorhalskreft, mens de fleste tilfeller spontant går tilbake til normal tilstand.

Nye tester lover forbedret screening, men hvor trygge og treffsikre er disse analysene for kvinner i Norge?

For å få mer kunnskap på dette feltet skal vi utføre en ekstra metyleringsanalyse på prøver som ble samlet inn tidligere i forbindelse med kartlegging av HPV forekomsten i Norge før og etter innføringen av HPV-vaksinen. De to nye testene (GynTect fra firmaet Oncgnostics og Qiasure fra firmaet Qiagen) som nå skal benyttes i dette forskningsprosjektet anses som best egnet med tanke på mulig fremtidig implementering av metoden i Livmorhalsprogrammet. Takket være at vi kan bruke allerede innsamlet biobankmateriale og eksisterende analyseresultater og data fra Registre kan vi forholdsvis raskt og uten risiko teste ut treffsikkerheten til disse testene.

Hvordan vet vi at en gitt HPV-infeksjon i en screeningprøve er årsak til forstadie eller livmorhalskreft mange år senere?

Dette er et annet viktig spørsmål som vi ønsker å finne svar på. Kreftutvikling tar tid og det er nærliggende å tenke at det er en reel sammenheng. Vi har mulighet til å bekrefte påstanden ved å sammenlikne forekomst av HPV-typer i opprinnelig celleprøve med HPV i vevsprøvene, i de tilfellene der livmorhalskreft eller forstadier er påvist. Tilleggsanalysene vil ikke innebære noen personlig belastning for deltagerne, eller ha noen konsekvenser for den videre helsehjelpen. 

Til deg som deltaker

Prøver fra et mindre antall deltakere fra prosjektet “Studie om forekomst av humant papilloma virus (HPV) hos norske kvinner som deltar i masseundersøkelsen mot livmorhalskreft: før innføringen av HPV vaksinering“ benyttes nå også til å undersøke om en ny test, metyleringsanalyse, kan øke treffsikkerheten av HPV-screeningen som nylig er innført i Livmorhalsprogrammet. I tillegg kartlegges forekomsten av HPV typer i vevsprøver i tilfeller der forstadier til, eller livmorhalskreft er diagnostisert i etterkant. Vevsprøve tas rutinemessig som en del av behandlingen av forstadier til eller livmorhalskreft, og oppbevares ved patologilaboratorier. Vi vil derfor ikke trenge nye prøver fra deg.

Reservasjon mot forskning

Ønsker du å reservere deg mot å delta i forskningen vår kan du skrive til oss:  

Mari Nygård, Postboks 5313 Majorstuen, 0304 Oslo

Eller registrere deg i Register for Biologisk Forskningsreservasjon