Kreftrisiko blant landbruksarbeidere

I 2010 ble Kreftregisteret og Janusbanken invitert til å delta i et internasjonalt konsortium av landbrukskohorter, AGRICOH. Det overordnede forskningsformålet er å studere kreftrisiko blant bønder og andre med arbeid i landbruket.

Sist oppdatert: 06.06.2019

Bakgrunn

Tidligere studier av bønder har vist lav risiko for livsstilsrelaterte kreftformer som lunge- og tykktarmskreft, og en noe forhøyet risiko for leukemi og lymfom, som kan være knyttet til spesifikke eksponeringer i landbruket.

Koblinger mellom Janus serumbank,  landbrukstellingene og folke- og boligtellingene i SSB viser at omlag 40.000 av giverne i Janusbanken har arbeidet innenfor landbruket. Denne kohorten vil danne grunnlag for videre studier av biomarkører for kreft.

Prosjektet er finansiert av Kreftforeningen og Kreftregisteret. 

Prosjektgruppe

Prosjektet er en del av et stort internasjonalt konsortium, som består av 30 kohorter fra fem kontinenter.

Konsortiet koordineres av International Agency for Research on Cancer (IARC) http://agricoh.iarc.fr/ I Norge er Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) en sentral samarbeidspartner. Kreftregisteret er forskningsansvarlig for den norske deltakelsen. 

Prosjektgruppen ved Kreftregisteret

Fv: Tone Eggen, Hilde Langseth, Ronnie Babigumira, Kristina Kjærheim, Jan Ivar Martinsen

Statens arbeidsmiljøinstitutt

Petter Kristensen, forskningssjef, Avdeling for arbeidsmedisin og epidemiologi
Karl-Christian Nordby, avdelingsdirektør, overlege, dr.med., Avdeling for arbeidsmedisin og epidemiologi

Internasjonale samarbeidspartnere

International Agency for Research on Cancer (IARC) - Lyon, Frankrike

National Cancer Institute - Bethesda MD, USA  

 

Publikasjoner

Leon ME et.al (2011). AGRICOH: a consortium of agricultural cohorts. Int J Environ Res 

Nyheter 

"Bønder får sjeldnere kreft", Bondebladet.no, publisert 07.03.2017

"Færre krefttilfeller blant bønder" Kreftforeningen.no