SARS-CoV-2 hos kreftpasienter

Prosjektet ønsker å belyse kreftpasienters risiko for smitte av koronavirus og om disse pasientene er utsatt for et mer alvorlig forløp og død enn resten av befolkningen.
Sist oppdatert:

Bakgrunn

Kreftpasienter har nå under koronaepidemien svært mange spørsmål. Kreftregisteret ønsker å bidra med informasjon som kan være nyttig for denne pasientgruppen med hensyn på både risiko for smitte samt om disse pasientene er utsatt for et mer alvorlig forløp og død enn resten av befolkningen. I tillegg vil kunnskap om dette kunne hjelpe i avveininger av risiko for smitte mot kreftbehandling med vurdering av intensitet av behandling og antall sykehusbesøk. Videre vil det etter hvert oppstå spørsmål om diagnostikk inkludert screening samt behandling har vært påvirket i en slik grad at det har konsekvens for befolkning og pasienter.

Hensikt

Vi vil sammenligne kreftpasienter med den generelle befolkningen og justere for alder, kjønn og geografisk område.  Vi vil spesifikt undersøke:

Prevalensen av smitte hos kreftpasienter versus den generelle befolkning.

Risiko for innleggelse, alvorlig forløp og død hos kreftpasienter med SARS-CoV-2 smitte sammenlignet med resten av befolkningen. Om pasienter med spesifikke kreftsykdommer og spesifikke stadier av sykdom som er særlig utsatt.

Om visse behandlinger er forbundet med økt risiko (aktiv behandling versus kontroll etter behandling, typer behandling (kirurgi, kjemoterapi, immunterapi, stråleterapi og andre relevante behandlinger).

Om endring i diagnostisering og behandling av kreftpasienter, endring i screeningrutiner og færre innkallinger av pasienter har betydning for stadium ved diagnose, behandlingsutfall og oppfølging.

Organisering

Dette er en kobling av registre av alle i Norge med bekreftet SARS-CoV-2 smitte som er registrert i Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). Dette datasettet blir komplettert med data fra Kreftregisteret, Norsk intensiv- og pandemiregister, Norsk Pasientregister, Dødsårsaksregisteret og Reseptregisteret.