Virkning av vitamin D og fedme på blærekreft; risiko og overlevelse

I et postdoktorprosjekt skal vi undersøke om vitamin D-nivåer og fedme har virkning på risiko for utvikling av blærekreft
Sist oppdatert: 27.09.2021

Bakgrunn

Urinblærekreft (heretter blærekreft) er en hyppig forekommende kreftform blant norske menn, 3-4 ganger vanligere enn blant kvinner. Røyking og yrkesrelatert eksponering er etablerte risikofaktorer for blærekreft. I løpet av de siste tiårene har forekomst av både røyking og yrkeseksponering blitt kraftig redusert i Norge, men likevel øker forekomsten av blærekrefttilfeller. Andre faktorer knyttet til livsstil kan også muligens påvirke risikoen for å utvikle denne sykdommen.

Høy kroppsmasseindeks (KMI), lav fysisk aktivitet, metabolske forstyrrelser, slik som høyt blodtrykk, er forbundet med risiko for en rekke kreftsykdommer, og kan også ha betydning for blærekreft. Tidligere studier antar at lavt nivå av vitamin D kan øke risikoen for å få blærekreft.

Formål

Formålet med studien er å studere sammenhenger mellom ulike livsstilsassosierte faktorer og risiko for å utvikle blærekreft, ved å bruke data og serumprøver fra Janus serumbank, koblet med data fra kreftregisterert. Prosjektet har to delmål: 1) Studere sammenhenger mellom livstillsfaktorene; KMI, fysisk aktivitet, blodtrykk, triglyserider og kolesterol og risiko for blærekreft 2) Studere hvorvidt serumnivå av vitamin D påvirker risikoen for blærekreft.

Funn

Resultatene fra den første delen av studien viser en sammenheng mellom forhøyet blodtrykk og økt risiko for blærekreft, blant menn. Vi fant ingen sammenhenger for KMI, fysisk aktivitet, triglyserider eller kolesterol. Generelt var de observerte assosiasjonene mellom livsstil og blærekreft sterkest blant menn og ikke-røykere, og resultatene kan tyde på at røyking maskerer noe av sammenhengen blant røykere. Fremtidige studier av sammenhenger mellom livsstilsassosierte faktorer og risiko for blærekreft burde muligens utføres blant ikke-røykere, for å sikre bedre konfunderingskontroll.

I pågåenede studier undersøker vi hvorvidt serumnivå av vitamin D påvirker risikoen for blærekreft.

Publikasjoner

Hektoen HHGislefoss RE, Stenehjem JS, Langseth H, Axcrona K, Mondul AM, Robsahm TE, Andreassen BK (2021)
Prediagnostic Serum 25-Hydroxyvitamin D and Mortality Among Bladder Cancer Patients in the Janus Serum Bank Cohort
Clin Epidemiol, 13, 801-811
DOI 10.2147/CLEP.S319620, PubMed 34548821 (Details)

Gislefoss RE, Stenehjem JS, Hektoen HH, Andreassen BK, Langseth H, Axcrona K, Weiderpass E, Mondul A, Robsahm TE (2018) Vitamin D, obesity and leptin in relation to bladder cancer incidence and survival: prospective protocol study BMJ Open, 8 (3), e019309 DOI 10.1136/bmjopen-2017-019309, PubMed 29602840

Hektoen HH, Robsahm TE, Andreassen BK, Stenehjem JS, Axcrona K, Mondul A, Gislefoss RE (2020) Lifestyle associated factors and risk of urinary bladder cancer: A prospective cohort study from Norway Cancer Med, 9 (12), 4420-4432 DOI 10.1002/cam4.3060, PubMed 32319230

Hektoen HH, Robsahm TE, Andreassen BK, Stenehjem JS,  Gislefoss RE (2020) Livsstilsassosierte faktorer og risiko for blærekreft – en kohortstudie fra Norge Best Practice Nordic (accepted)

Hektoen HH, Robsahm TE, Andreassen BK, Stenehjem JS, Axcrona K, Mondul A, Gislefoss RE (2020) Vitamin D, Vitamin D binding protein and risk of Bladder Cancer: a case control study (submitted)