Tarmbakterier og livsstil ved tarmscreening (CRCbiome)

Det er en sammenheng mellom tarmbakterier og tarmkreftrisiko. Vi ønsker å finne en biomarkør basert på bakterieinnhold i avføringsprøver, og undersøke sammenheng mellom forstadier av tarmkreft, livsstilsfaktorer og tarmbakterier.
Sist oppdatert: 18.03.2022

Bakgrunn

Screening mot tarmkreft reduserer forekomst av og dødelighet i tarmkreft. Dagens tester for screening kan likevel utvikles til å være mindre plagsomme for deltagere, samtidig som de kan bli mer nøyaktige og billigere. 

Det er sammenheng mellom den enkeltes tarmflora og tarmkreftutvikling. Det er nå mulig å kartlegge alle bakterier som finnes i tarmen, kalt mikrobiota, og eventuelt avgjøre hvilke bakterier som spiller en rolle i tarmkreftutviklingen. Ved hjelp av denne informasjonen kan vi utvikle tester som kan brukes i fremtiden.

Kosthold og livsstilsvaner som røyking, fysisk aktivitet, alkoholkonsum og overvekt påvirker risikoen for tarmkreft, delvis gjennom å endre tarmens bakterieflora. Dette samspillet er likevel lite kjent.

For å forstå hvilke bakterier i tarmen som kan brukes til å oppdage forstadier eller kreft tidlig, er det behov for studier som undersøker både tarmbakterier og livsstilsfaktorer i sammenheng med utvikling av tarmpolypper.

Hensikt

Denne studien er et underprosjekt av screening mot tarmkreftVårt hovedmål er å utvikle nye tester for tarmbakterier som kan brukes i screeningprogrammet slik at prøvetagning forenkles og resultatet blir sikrere.

Vi vil også undersøke om det er sammenheng mellom kosthold og livsstil, tarmflora og tarmkreftutvikling.

Da kan vi forbedre råd om forebygging av kreft samt øke nøyaktigheten på testene.

Foruten det overordnede målet om å utvikle en ny test for tarmkreft, har studien også flere delmål:

• Identifisere assosiasjoner mellom tarmbakterier og forstadier av kreft i en norsk screeningbefolkning.

• Finne sammenheng mellom livsstilsfaktorer, tarmbakterier og forstadier av tarmkreft.

• Undersøke hvordan mikrobielle biomarkører endres ved fjerning av polypper som har stor risiko for å utvikle seg til kreft.

 

Design

Studien består av deltakere  som har blitt invitert til koloskopi etter å ha levert en positiv avføringsprøve.

I tillegg til å følge vanlig forløp i screeningen (illustrert i lyseblått), bes deltakerne besvare spørsmål om kosthold og livsstil, samt å levere to ekstra avføringsprøver (illustrert i mørkeblått). Dette er for å undersøke om tarmfloraen forandres etter fjerning av eventuelle forstadier til kreft. Mer om studiedesign og data kan du lese vår studeidesign-artikkel, som nylig ble publisert.

 

                                      

Deltakerinformasjon

Deltar du i pilotprosjekt på tarmscreening og har blitt invitert til å delta i vår studie? Les her for mer informasjon. 

Genomanalyser i CRCbiome

For å få dypere forståelse av sammenhengen mellom tarmkreft og tarmflora starter vi i 2022 et prosjekt hvor vi vil se på sammenhenger mellom mikrobiomet og epigenetiske endringer i vevsbiter som ble fjernet under koloskopi for noen av deltakerne i CRCbiome. Vi skal også ta et dypdykk i tarmfloraen for å se hvordan samspillet mellom bakterier, virus, bakteriefager og sopp kan påvirke tarmkreftutviklingen.

Status

Rekruttering av studiedeltakere startet høsten 2017 og er nå avsluttet. Totalt deltar ca 1600 personer i studien, og vi forsetter å samle inn avføringsprøver to og tolv måneder etter gjennomgått koloskopi (se figur over).  

Paula Istvan er ansatt som postdoc ved UiO og jobber i dette prosjektet. Hun startet i Oktober 2020, og undersøker om endrede levevaner i den pågående pandamien gir endringer i tarmbakterier og kreftrisiko. 

Ane Sørlie Kværner startet som postdoktor i august 2019 og jobber med kosthold- og livsstilsanalyser. Einar Birkeland startet som postdoc i mars 2020. Han jobber med mikrobiotaanalyser. Cecilie Bucher-Johannessen startet som Phd-stipendiat i mars 2020. Hun undersøker sammenhenger mellom tarmmikrobiota, kjønn og antibiotikabruk. Flere masterstudenter bruker data fra prosjektet i sine masteroppgaver. Tre masteroppgaver er ferdigstilt.

Publikasjoner

Kværner ASBirkeland EBucher-Johannessen CVinberg ENordby JIKangas HBemanian VEllonen PBotteri ENatvig ERognes THovig ELyle RAmbur OHde Vos WMBultman SHjartåker ALandberg RSong MBlix HSUrsin GRandel KRde Lange THoff GHolme Ø, Berstad P, Rounge TB (2021)
The CRCbiome study: a large prospective cohort study examining the role of lifestyle and the gut microbiome in colorectal cancer screening participants
BMC Cancer DOI 10.1186/s12885-021-08640-8

Tilknyttede prosjekter

Sammenheng mellom bearbeidet mat og tarmkreft

Kreftregisteret jobber også med andre studier på temat tarmbakterier, livsstil og tarmkreft. Dette prosjektet er et samarbeid med Nofima, og formålet er å undersøke hvordan bearmeidede kjøttprodukter, spesielt pølser, påvirker risikoen for tarmkreft. Les mer på prosjektnettsiden.

Mikrobielle biomarkører i NORCCAP-kohorten

I dette prosjektet brukes prøver innsamlet i NORCCAP-studien, for å undersøke om det er mulig å finne mikrobielle biomarkører for tarmkreft. Prøvene er innsamlet for opptil 18 år siden. Dette gjør det mulig å undersøke sammenhengen mellom tarmbakterier og risiko for fremtidig tarmkreft.  Les mer på prosjektnettsiden.   

Masterprosjekter

Arfa Irej Qureshi – The mycobiome – starter august 2022

Jenny Fjørtoft – Regionale forskjeller i microbiomet starter august 2022

Monica Linnea Dahlgren – Inntak av ultroprosesserte matvarer og utvikling av tarmkreft – fullført 2022

Emilie Syse Jalland – Bruk av kostholdsdata for identifisering av deltakere med høy tarmkreftrisiko – fullført 2022

Henrik Olsvik – Maskinlæring og metagenomanalyse – fullført 2021

Astrid Riseth Andersen – Sammenhenger mellom kostholdsanbefalinger og kreftutvikling – fullført 2021

Jonas Evensen Thy Sammenhenger mellom fiber intak, diversitet og kolorektal neoplasia fullført 2020