Results of delayed triage by HPV testing and cytology in the Norwegian Cervical Cancer Screening Programme

Sist oppdatert:

Bakgrunn og hensikt

I Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft gjennomføres sekundærscreening av de kvinner der resultatet av den primære celleprøven ikke gir sikkert grunnlag for å avgjøre om kvinnen bør utredes for sykdom eller ta en ny rutinemessig celleprøve om tre år (screening). Før 2005 ble sekundærscreeningen gjennomført med nye celleprøver etter 6 måneder og eventuelt etter ytterligere 12 måneder. Fra 1/7 2005 ble det åpnet for å bruke HPV-tester i sekundærscreeningen og det ble gitt retningslinjer for gjennomføringen. I artikkelen vurderes det om innføringen av HPV-tester har vært til nytte for screeningen mot livmorhalskreft. Til vurderingen ble opplysninger om resultatene av screeningprøver og om senere forekomst av kreft og forstadier til kreft i livmorhalsen for ulike grupper av kvinner benyttet.. Resultater for grupper med og uten HPV-tester i sekundærscreening ble sammenlignet, og en sammenligner grupper i sekundærscreening før og etter innføringen av HPV-tester. Bruk av HPV-tester i sekundærscreening medførte:  en større andel av kvinnene blir anbefalt utredning,  bedre skille mellom kvinner med høy og lav risiko for forstadier til livmorhalskreft  og en større andel av de som får påvist sykdom i løpet av en påfølgende treårsperiode vil være i utredningsgruppen. 

Publikasjoner

Haldorsen T, Skare GB, Ursin G, Bjørge T. Results of delayed triage by HPV testing and cytology in the Norwegian Cervical Cancer Screening Programme. Acta Oncol 2015; 54: 200-9.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24957553/